Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Samochód sprowadzony jako mienie przesiedleńcze a urząd skarbowy

Autor: Marcin Sądej

Czy sprowadzając auto z USA jako mienie przesiedleńcze i po załatwieniu wszystkich formalności w urzędzie celno-skarbowym, powinnam się udać jeszcze do miejscowego urzędu skarbowego? Jakie dokumenty przygotować? Dodam, że mój pobyt w Stanach był nielegalny, byłam tu 11 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samochód sprowadzony jako mienie przesiedleńcze a urząd skarbowy

Akcyza od sprowadzanego samochodu

Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego przywożonego z kraju trzeciego zostało uregulowane w art. 112 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem „zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;

2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;

4) osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;

5) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju”.

Właściwość organów podatkowych

Przejdźmy jednak do kwestii właściwości organów podatkowych. Otóż, jak podaje art. 14 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, z zastrzeżeniem ust. 1b.

Zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy „naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem podatkowym właściwym w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu, z wyłączeniem poboru, oraz w zakresie wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ten organ w wyniku przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej”.

Jak podaje art. 2 ust 1 pkt 7 lit. a) ustawy, „przez import rozumie się przywóz samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju”.

Import samochodu (mienia)

W opisanym przez Panią przypadku mamy do czynienia z importem, ponieważ dokonała Pani przywozu samochodu osobowego z USA na terytorium kraju. W konsekwencji w zakresie podatku akcyzowego właściwy jest wyłącznie naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Dodajmy, że import towarów jest również czynnością, która jest opodatkowana podatkiem VAT. Jednakże także i w tym przypadku organem właściwym jest naczelnik urzędu celno-skarbowego (art. 33 ustawy VAT). Również i w przypadku VAT-u korzysta Pani ze zwolnienia od podatku na mocy art. 47 ustawy VAT, który stanowi, że „zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) rzeczy służyły do osobistego użytku tej osobie w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, z tym że towary nieprzeznaczone do konsumpcji musiały służyć do takiego użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego;

2) rzeczy będą używane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego;

3) osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania;

4) rzeczy te przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego”.

Import mienia przesiedleńczego korzysta także ze zwolnienia od cła na mocy art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych. Zgodnie z art. 69 ustawy prawo celne organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ pierwszej instancji.

Jak zatem widać w przypadku importu, zarówno w stosunku do akcyzy, cła jak i podatku VAT, właściwy jest naczelnik urzędu celno-skarbowego. Przywóz rzeczy z terytorium Państwa trzeciego na teren RP nie jest czynnością, która podlega pod podatek dochodowy czy podatek od czynności cywilnoprawnych, co oznacza, że w tym zakresie naczelnik urzędu skarbowego nie jest właściwy. W konsekwencji nic nie musi Pani zgłaszać do urzędu skarbowego z tytułu przywozu samochodu osobowego do Polski.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem akcyzowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info