Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Samochód z zagranicy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-11-05

Chcę nabyć samochód z zagranicy, bez akcyzy. Początkowo będzie pojazdem specjalnym, ale po przeglądzie – osobowym. Auto sprowadza i rejestruje pośrednik. Czy izba celna może się do mnie zwrócić o zapłacenie akcyzy, czy też procedura jest zgodna z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O ile dobrze zrozumiałem, Pan nabędzie samochód z zagranicy już zarejestrowany na terytorium kraju.

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

 

Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

 

Zgodnie z artykułem 100 ustawy „w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

 

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2”.

 

Ponad powyższe w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

 

Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

Zgodnie z powyższym nabycie samochodu ciężarowego czy specjalnego nie powoduje powstania obowiązku zapłaty akcyzy.

 

Obowiązek podatkowy z tytułu importu osobowego samochodu z zagranicy niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. Natomiast obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje zgodnie z art. 101 ust. 2 z dniem:

 

„1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju;

2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;

3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem”.

 

Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu. W przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonał inny podmiot niż podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która nabyła prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która wystąpiła o rejestrację tego samochodu na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

Jak wskazuje Szymon Parulski (Akcyza. Komentarz, 2010, LEX):

 

„Dodatkowo, ustawodawca doprecyzował przepisy akcyzowe w zakresie ustalania podmiotu będącego podatnikiem akcyzy w sytuacji nabycia wewnątrzwspólnotowego, kiedy inny podmiot dokonał fizycznego przemieszczenia samochodu, a inny nabył prawo do rozporządzania samochodem jak właściciel (tj. co do zasady kupił samochód i nabył prawo własności do niego). W takich przypadkach podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła prawo do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. Nabywca tego prawa będzie podatnikiem akcyzy zarówno w sytuacji, kiedy nabył on prawo do rozporządzania samochodem na terenie innego państwa członkowskiego, a następnie zlecił przewóz pojazdu do Polski podmiotowi zajmującemu się usługowym przywozem (sprowadzaniem) samochodów osobowych do kraju. Nabywca prawa do rozporządzania samochodem będzie podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego również w sytuacji, kiedy najpierw podmiot sprowadzający samochody osobowe z innych państw członkowskich UE przemieści dany pojazd do Polski, a następnie dokona jego sprzedaży, tj. przeniesie prawo do rozporządzania samochodem jak właściciel. Wprowadzenie szczegółowych zasad w odniesieniu do podmiotów nabywających samochody osobowe w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego miało zapewnić, iż akcyza zostanie pobrana. Najskuteczniejszą metodą w tym przypadku jest więc uznanie, że podatnikiem akcyzy będzie właściciel (nabywca) samochodu osobowego – to on bowiem dokona następnie jego rejestracji na terenie kraju, do czego wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o zapłacie akcyzy”.

 

Reasumując, jeśli nabywa się samochód z zagranicy już zarejestrowany, przed jego przeróbką, przestał on już podlegać akcyzie. Jeśli nabywa Pan samochód niezarejestrowany i będzie to już samochód osobowy, Pan będzie podatnikiem jako osoba, która nabyła prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem akcyzowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »