Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Siedziba działalności gospodarczej i spółki

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-12-04

Od kilku lat na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przeznaczam całe mieszkanie (własnościowe). Nie jest ono wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Opłaty za energię i czynsz w całej kwocie wpisuję w koszty PKPiR. Jak z działalności jest dochód, to doliczam jeszcze roczny ryczałt amortyzacyjny, a jak strata, to nie naliczam. Rozliczam się z VAT w działalności, ale opłaty za mieszkanie w koszty zaliczam w kwotach brutto – naliczenie czynszu i energii elektrycznej jest na nazwisko, a nie nazwę firmy.  Od 2014 roku część powierzchni mieszkaniowej wynajęta jest spółce z o.o., w której mam udziały. Faktury z VAT za wynajem powierzchni wystawia firma, w której ramach prowadzę działalność gospodarczą (w tej działalności rozliczane są koszty utrzymania mieszkania). Przychód z faktur wystawianych spółce ( zaliczany jest do przychodów z działalności gospodarczej. Dochód z działalności opodatkowany jest podatkiem liniowym. Zastanawiam się, czy takie działanie jest prawidłowe. Czy nie muszę tego rozliczenia skorygować i powierzchnię wykorzystywaną w działalności gospodarczej rozliczyć w mojej działalności gospodarczej, a powierzchnię przeznaczoną dla spółki rozliczyć jako indywidualny przychód z najmu (czy zapłacę od czynszu ze spółki VAT)?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Amortyzacji podlegają, co do zasady, stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Proszę zauważyć, że nie jest to kwestia fakultatywna, tj. środki trwałe podlegają amortyzacji, a nie tylko „mogą” jej podlegać. Do takiej refleksji skłania również lektura art. 22f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że podatnicy (z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej) dokonują (a nie mogą dokonać) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zatem podatnicy są zobowiązani do zaliczenia odpowiednich składników majątkowych do środków trwałych i dokonywania od wartości tych składników odpisów amortyzacyjnych.

Na marginesie dodam, że jeżeli tylko część lokalu mieszkalnego jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowana lub wydzierżawiana – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierżawianej, do ogólnej powierzchni użytkowej tego lokalu. Jeśli tak jak w opisanym przypadku wykorzystywany jest cały lokal, odpis amortyzacyjny nie jest ograniczony wyżej wymienionym stosunkiem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sama wysokość odpisu uzależniona jest od cech lokalu i ewentualnie wyboru podatnika, bowiem lokal mieszkalny może być amortyzowany według stawki 1,5% – co wynika wprost z załącznika nr 1, poz. 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – lub stawki 10%. Na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy „podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy dla budynków (lokali) i budowli [innych od budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%] niż 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

– dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata”.

Zatem można w 10 lat, czyli przy stosowaniu stawki 10%, zamortyzować lokal mieszkalny, który uznaje się za używane lub ulepszone; tu wskazać należy, że mieszkanie uznać można za:

używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub

ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Ponad powyższe podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych, ale i używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.

Odnośnie kosztów uzyskania przychodu proszę pamiętać, że bezpośrednio w koszty trafiają te wydatki, które nie będą zwiększać wartości początkowej, wydatki, które ulepszają lokal podlegają trafiają w koszty poprzez odpis amortyzacyjny. W pozostałym zakresie ma zastosowanie zasada ogólna, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawodawca postanowił, że kosztem uzyskania przychodu nie może być w ogóle podatek od towarów i usług, z tym wyjątkiem, że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Jest tak, bowiem w przypadku czynnych podatników VAT podatek naliczony wynikający z zakupów towarów lub usług podlega odliczeniu podatku należnego, związanego z własną sprzedażą opodatkowaną. Tym samym jeśli nie występuje jedna z wymienionych sytuacji u podatnika VAT czynnego, podatek naliczony nie stanowi co do zasady kosztu uzyskania przychodu.

W kwestii przychodów z najmu, w opisanej sytuacji nie tylko możliwe, ale i prawidłowe jest moim zdaniem kwalifikowanie przychodów z najmu części powierzchni lokalu do przychodów z działalności gospodarczej (przy czym cały lokal jest wykorzystywany w działalności, część przez Pana, a część właśnie w drodze oddania w najem spółce). Konsekwencją takiego stanu rzeczy właśnie jest konieczność wystawiania faktury VAT.

Reasumując: amortyzacja kwalifikującego się do niej środka trwałego jest obowiązkiem, VAT naliczony u czynnego podatnika VAT co do zasady nie może być kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym, przychód z najmu może być tu przychodem z działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nabycie bankowozu

Nasze pytanie dotyczy nabycia bankowozu na firmę. Mamy kontrahentów w Polsce i za granicą. Płatności są m.in. w koronach duńskich,...

Ponoszenie wydatków bez dochodów osiąganych w Polsce

Od 2005 r. przebywam i pracuję w UK. Nigdy nie pracowałam w Polsce. Po 3 latach kupiłam działkę w Polsce, na której zaczęłam budować...

Uzyskanie karty podatkowej przy najmie pokoi w gospodarstwie rolnym

Jestem rencistą i właścicielem gospodarstwa rolnego, będącego moją własnością odrębną, położonego na terenie administracyjnym 50-tysięcznego...

„Sprzedaż” działki w ROD a podatek

Od 15 lat jestem posiadaczką działki należącej do rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). Zamierzam ją teraz sprzedać. Na działce znajduje się obszerna...

Zwolnienie sprzedaży nieruchomości z opodatkowania

Półtora roku temu sprzedałyśmy z siostrą mieszkanie odziedziczone po babci. W tym roku upływa więc 2-letni okres, po którym jestem zobowiązania...

Podatek od darowizny a budowa domu

Rodzice przepisali na mnie działki rolne w formie darowizny. Od tego czasu minęły dwa lata, chciałabym sprzedać te działki i rozpocząć budowę...

Sprzedaż darowizny a zwolnienie z podatku

W 2011 r. ojciec aktem darowizny przekazał mnie i bratu mieszkanie po połowie. Obecnie zdecydowaliśmy z bratem, że sprzedamy to mieszkanie...

Brak PIT-11 i problem z rozliczeniem rocznym

Otrzymałem wyrok sądu pracy, w którym zostały zasądzone kwoty za niewypłacone wynagrodzenie. Sprawa trafiła do komornika, lecz niestety komornik nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »