Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata kredytu po sprzedaży odziedziczonego mieszkania po mężu a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-04-17

Pięć miesięcy temu sprzedałam odziedziczone razem z dziećmi mieszkanie – zakupione wspólnie z mężem w 2009 r. Mąż zmarł w 2011 r. Cena zakupu mieszkania wynosiła 220 000 zł. Mieszkanie sprzedałam za kwotę 195 000, przy czym moje 4/6 części za 115 000 a 2/6 moich dwóch córek za 80 000 (taki był wyrok sądu rodzinnego). Pieniądze ze sprzedaży chcę przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem na zakup domu, w którym mieszkam z córkami. Proszę o pomoc w wypełnieniu formularza PIT-39, bo chyba muszę taki wypełnić, a nie wiem dokładnie, jaką kwotę należy przeznaczyć na spłatę kredytu, aby nie płacić podatku dochodowego.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

Według chyba przeważającej wykładni nie musi Pani płacić podatku dochodowego, bowiem ze zbycia Pani 4/6 nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu. Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstaje, gdy osiągnięty przychód nie jest przychodem, który mieści się w podlegających opodatkowaniu źródłach przychodu. Tu mamy do czynienia ze źródłem: odpłatne zbycie nieruchomości (lub ich części oraz udziału w nieruchomości). Przychód, który nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, pochodzi m.in. z odpłatnego zbycia nie następującego w wykonaniu działalności gospodarczej i dokonanego po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie [art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych].

Sprzedaż udziałów wynoszących 3/6 w nabytym w 2009 r. mieszkaniu ma miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku 2009, więc nie generuje przychodu (odpowiadającego właśnie tym 3/6) podlegającego opodatkowaniu. Nie trzeba w tej części tego przychodu nawet wykazywać w PIT (ani rocznym, ani PIT-39).

W zakresie odziedziczonego udziału w wysokości 1/6 sprawa jest bardziej skomplikowana, szczególnie że na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się tak podejście sądów, jak i części organów podatkowych do tego problemu. Bowiem to, czy powstaje tu przychód, uzależnione jest od tego, jaki moment uznamy za datę nabycia. Wydaje się, że obecnie przeważa stanowisko wyrażone m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2015 r. [sygn. I SA/Bd 228/15, LEX nr 1682180], w którym sąd uznał, że:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Nie stanowi »nabycia« w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nabycie w drodze spadku po współmałżonku, zakupionej w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej do majątku wspólnego nieruchomości. Konsekwentnie, w takim przypadku nie można przyjąć, że pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze otwarcia spadku. Skutkiem tego brak jest możliwości opodatkowania przychodu z tytułu zbycia tej nieruchomości na podstawie tego przepisu.”

Podobnie czytamy też w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 lipca 2015 r. I SA/Łd 569/15: „W świetle przedstawionej dotychczas argumentacji, Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela stanowisko, że nie stanowi »nabycia« w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nabycie w drodze spadku po współmałżonku, nieruchomości zakupionej do majątku wspólnego w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej. Konsekwentnie, w takim przypadku nie można przyjąć, że pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze otwarcia spadku. Skutkiem tego, w niniejszej sprawie, zważywszy na okoliczność, że zakup nieruchomości nastąpił w 1995 r. – brak jest możliwości opodatkowania jego zbycia w 2014 r. na podstawie tego przepisu. Na marginesie sąd zwraca uwagę, że podobne stanowisko wyrażone zostało w szeregu wyroków sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z 8 grudnia 2011 r., II FSK 1101/10; wyroki WSA w Warszawie: z 7 listopada 2013 r., III SA/Wa 1177/13, z 12 kwietnia 2013 r. III SA/Wa 2999/12 i z 20 czerwca 2013 r., III SA/Wa 3464/12; WSA w Kielcach z 22 sierpnia 2013 r., I SA/Ke 396/13; WSA w Krakowie z 7 listopada 2012 r., I SA/Kr 1378/12; WSA w Gorzowie z 7 maja 2014 r., I SA/Go 136/14; WSA w Gdańsku: z 9 września 2014 r., I SA/Gd 716/14 i I SA/Gd 447/14 oraz z 9 stycznia 2014, I SA/Gd 1422/13; wyroki WSA w Bydgoszczy: z dnia 24 marca 2015 r. I SA/Bd 55/15 oraz z 6 maja 2015 r., I SA/Bd 228/15 – wszystkie dostępne na www.orzeczenia.nsa.gov.pl).”

Zgodnie z tą wykładnią dla części nabytej w drodze dziedziczenia po mężu datą nabycia byłby 2009 r. a nie 2011 r. Tym samym i w tej części sprzedaż nie generowałaby przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Dla Pani córek sprzedaż miała miejsce przed upływem 5 lat, więc one musiałyby przeznaczyć całość środków uzyskanych ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy, by nie płacić w ogóle podatku dochodowego, muszą złożyć również PIT-39.

Zatem sytuacja małoletnich córek jest diametralnie inna, bowiem wystąpił u nich przychód podlegający opodatkowaniu. Mogą skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131, ale dla nich wydatek środków na Pani kredyt hipoteczny nie jest realizacją własnego celu mieszkaniowego, stąd obowiązane są, a dokładniej Pani w ich imieniu, do rozliczenia przychodu prowadzącego do opodatkowania dochodu.

Małoletnie dzieci realizują własne cele mieszkaniowe w taki sam sposób jak dorośli, tylko za sprawą osób je reprezentujących i z dochowaniem ew. restrykcji wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

„Powyższe oznacza, że jeśli małoletnie dziecko osiąga dochody, które nie mogą być doliczane do dochodów rodziców, należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. Zaznanie takie wypełniają jednak i podpisują w imieniu dziecka rodzice. Nie ma podstaw, aby rodzice małoletniego dziecka doliczali do swoich dochodów i opodatkowywali dochód osiągnięty przez małoletniego ze sprzedaży należącego do niego mieszkania.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskany ze sprzedaży mieszkania przychód powinni po połowie wykazać w zeznaniu podatkowym rodzice Wnioskodawcy łącznie ze swoimi dochodami jest nieprawidłowe.

Zeznanie podatkowe PIT-39 winno być złożone na imię i nazwisko Wnioskodawcy jako odrębnego podatnika, a rodzice Wnioskodawcy jedynie je podpisują” [IBPBII/2/415-210/14/MM interpretacja indywidualna, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach4 czerwca 2014 r.].

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »