Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata wspólnego kredytu mieszkaniowego pieniędzmi ze sprzedaży darowizny, zwolnienie podatkowe

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-07-03

Jeden z małżonków otrzymał darowiznę (do majątku osobistego), którą sprzedał przed upływem 5 lat. Ten dochód zostałby przeznaczony w ciągu 2 lat na cel mieszkaniowy, a konkretnie – na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie przez oboje małżonków przed otrzymaniem darowizny. Czy będziemy zwolnieni z podatku dochodowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przypomnę na wstępie, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t. ze zm. dalej jako u.PIT), w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się wydatki wymienione przez ustawodawcę w art. 21 ust. 25 u.PIT.

Jak już wskazywaliśmy w portalu, od lat praktyka organów podatkowych jest niejednolita i wydawane są sprzeczne interpretacje w omawianej kwestii, tj. czy kwota z majątku odrębnego przeznaczona na zakup nieruchomości spełniającej wymóg celu mieszkaniowego, do majątku wspólnego małżonków w całości „korzysta” ze zwolnienia czy tylko 1/2?

Przykładowo w interpretacji z dnia 3 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach [IBPBII/2/415-1021/10/MM] wskazuje, że jedynie 1/2 winna zostać uwzględniona. W interpretacji tej czytamy, iż: przychód stanowiący majątek odrębny w przypadku przeznaczenia uzyskanych środków pieniężnych na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego „wspólnie z żoną na zakup domu, skorzystają wyłącznie środki pieniężne odpowiadające 1/2 wysokości spłacanych rat kredytowych (…). Jednakże jeżeli przed wydatkowaniem środków ze sprzedaży na spłatę rat kredytu środki te zostałyby przez Wnioskodawcę włączone do majątku wspólnego małżonków, to wówczas cała kwota przeznaczona na spłatę kredytu będzie wydatkowana na cele mieszkaniowe.”.

Odmienne stanowisko prezentowane jest w piśmie z dnia 30 listopada 2012 r., gdzie Izba Skarbowa w Warszawie [IPPB2/415-760/12-6/MG] wskazuje:

„Tak więc w sytuacji, gdy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego przez Wnioskodawcę w spadku w 2012 r. przeznaczony zostanie w całości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2003 r. przez Wnioskodawcę wraz z żoną na budowę domu, objętego współwłasnością małżeńską, Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 2 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, należy podkreślić, iż w zaistniałej sytuacji dla możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, nie zachodzi konieczność dokonania rozszerzenia notarialnego środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębny majątek Wnioskodawcy do majątku wspólnego małżonków.”

Podobnie zauważa się w doktrynie, np. K. Kamiński [Lex/el QA 488689]: „W związku jednak z faktem, że część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej odrębną własność podatnika pozostającego w związku małżeńskim została przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie przez podatnika i jego małżonkę, zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu, podatnik ma wątpliwość, czy ze zwolnienia skorzysta cała kwota przychodu przeznaczonego na spłatę owego kredytu, czy tylko jego część przypadająca proporcjonalnie na podatnika. Należy w tej sytuacji zwrócić uwagę na treść art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a u.p.d.o.f., który wskazuje, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 u.p.d.o.f. Z treści pytania należy wnioskować, że zaciągnięty przez małżonków kredyt został przeznaczony na ich własne cele mieszkaniowe. Kredyt ten został przeznaczony przez małżonków, czyli także przez podatnika, który uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości, tj. przez podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a u.p.d.o.f. Poza tym wydatki poniesione na spłatę tego kredytu w całości pochodziły z przychodu uzyskanego przez małżonka ze sprzedaży nieruchomości. Zostały tu więc spełnione wszystkie warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia od podatku.”

Reasumując: małżonek zbywający nieruchomość, osiąga przychód ze zbycia majątku odrębnego, jeśli przeznaczy go w całości na spłatę kredytu spełniającego wymóg z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit a) u.PIT [czyli spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele określone w pkt art. 21 ust. 25 pkt 1 u.PIT] – to w ocenie większości doktryny wydaje środki w całości zgodnie z wymogami ulgi [korzystają ze zwolnienia]. Jak jednak wykazałem powyżej, pojawiają się i odrębne zdania, a z doświadczenia zawodowego wiem, że niektóre organy podatkowe je honorują, nie można więc wykluczyć, że np. w toku ewentualnej kontroli organ podatkowy nie podzieli tej korzystnej, głównej, linii wykładni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »