Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka zarejestrowana w Estonii, udziałowcy to Polacy - czy podatki opłacać w Estonii, czy w Polsce?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-08-10

Spółka zarejestrowana w Estonii, udziałowcy – polscy rezydenci podatkowi. Podstawowa (a praktycznie jedyna) działalność to zawieranie transakcji na kryptowalutach na serwisach do tego dedykowanych (tzw. giełdach). Spółka planuje skorzystać z usługi kolokacji (na terenie Estonii) i za pośrednictwem serwera znajdującego się na terenie Estonii planuje dokonywać wszelkich transakcji. Dodatkowo zastanawiamy się nad dwoma formami realizacji transakcji: 1) osoba odpowiedzialna za 100% podejmowanych decyzji będzie znajdowała się na terenie Polski; 2) za zdecydowaną większość decyzji będzie odpowiadało oprogramowanie do przeprowadzania automatycznych transakcji, a osoba przebywająca na terenie Polski będzie tylko kontrolowała poprawność jego funkcjonowania. Czy w takiej sytuacji podatki spółkę należy opłacać w Estonii, czy w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli analizujemy sytuację podatkową spółki oraz jej miejsce rezydencji, należy w pierwszej kolejności sięgnąć do treści ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 3 tejże ustawy spółki, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółki, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Podobne regulacje możemy wyczytać na gruncie polsko-estońskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 4 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w rozumieniu umowy określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce rejestracji albo inne kryterium o podobnym charakterze. Określenie to obejmuje również rząd tego Państwa, jego jednostki terytorialne i władze lokalne oraz agencje lub jednostki należące całkowicie do tego Państwa, jego jednostek terytorialnych lub władz lokalnych, utworzone zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie. 

Powyższe przepisy wskazują, że dla ustalenia kwestii kraju, w którym spółka ma obowiązek zapłaty podatku, konieczne jest ustalenie siedziby zarządu.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na wydane przez Ministerstwo Finansów ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z dnia 12.06.2017 r. (Nr 003/2017). Ministerstwo Finansów ostrzega przed stosowaniem schematów agresywnej optymalizacji podatkowej polegających na nadużywaniu podmiotów – głównie spółek kapitałowych – formalnie zarejestrowanych za granicą w sytuacji, gdy są one faktycznie polskimi podatnikami i są zarządzane z terytorium Polski.

Ostrzeżenie to dotyczy w szczególności sytuacji, w której polscy podatnicy (osoby fizyczne lub prawne), prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i osiągający dochody z terytorium Polski, rejestrują spółki na terytorium kraju obcego, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych w których polski podatnik nabywa udziały i poprzez które ma być kontynuowana jego działalność w Polsce, przy czym dochody mają w założeniu podlegać opodatkowaniu wyłącznie na terytorium tego kraju obcego. 

Ostrzeżenie ma zastosowanie również do szeregu podobnych sytuacji, w których zagraniczne spółki kapitałowe są faktycznie zarządzane z terytorium Polski, a ich rejestracja za granicą służy jedynie stworzeniu pozoru, że działalność prowadzona za ich pośrednictwem nie podlega opodatkowaniu w Polsce. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).  Wystarczające jest spełnienie tylko jednego z dwóch wskazanych warunków. Jeżeli więc spółka formalnie zarejestrowana jest za granicą, natomiast w rzeczywistości posiada zarząd w Polsce, to i tak podlega w Polsce opodatkowaniu od całości jej dochodów, niezależnie od tego w jakim kraju zostały one uzyskane. Przedstawione powyżej schematy optymalizacji podatkowych są więc w świetle przepisów nieskuteczne i mogą skutkować powstaniem zaległości podatkowych w Polsce.

Warunek posiadania zarządu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, należy odczytywać w nie tylko w znaczeniu formalnym (tj. siedziby organu zarządzającego), ale także w znaczeniu sprawowania na terytorium Polski zespołu czynności, które funkcjonalnie składają się na całokształt procesu zarządzania jego działalnością i majątkiem. 

W jaki sposób zatem ustalić, gdzie znajduje się miejsce zarządu? W ostrzeżeniu MF podaje, że nie jest decydujący dokument, czy uchwała ustalająca miejsce zarządu w obcym kraju. MF wskazuje:

„Okolicznościami decydującymi mogą być korespondencja e-mailowa (służbowa), miejsca spotkań z pracownikami, zleceniobiorcami, doradcami, odbiorcami lub dostawcami, dowody przebywania w innym państwie, takie jak koszty związane z przejazdami lub przelotami, wynajmem mieszkania lub posiadanie mieszkania za granicą przez członka organu zarządzającego.

Pod uwagę muszą być brane zarówno istotne decyzje podejmowane przez organ zarządczy jak i codzienne, bieżące decyzje dotyczące podmiotu zarządzanego. Na przykład: gdzie odbywa się zlecanie zadań i wydawanie poleceń pracownikom spółki oraz gdzie odbywa się składanie zamówień jej zleceniobiorcom, gdzie znajdują się pracownicy i zleceniobiorcy.

Istotne może być także miejsce wykonywania czynności zarządczych członka organu zarządzającego, na przykład czy członek organu zarządzającego dysponuje za granicą stałym biurem lub innym miejscem dla wykonywania czynności, personelem obsługującym, czy miejsce to jest jedynie adresem formalnym wykorzystywanym równolegle przez wiele niepowiązanych ze sobą podmiotów, czy członek organu zarządzającego zazwyczaj przebywa w tym miejscu w godzinach pracy.

Należy także uwzględnić fakt, że możliwe jest podejmowanie decyzji gospodarczych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Innymi słowy, miejsce zarządzania niekoniecznie musi mieć charakter stały, a decyzje mogą być podejmowane w różnych miejscach na świecie lub nawet w trakcie podróży. Jednakże dla ustalenia, gdzie istotnie podejmowane są te decyzje liczy się także to, gdzie zostały faktycznie przygotowane przez fachowy personel i gdzie zostały zebrane i przetworzone dane lub dokonane analizy do podjęcia tych decyzji.

W każdym przypadku indywidualna ocena miejsca zarządu będzie należała do organów kontrolnych, które mogą dokonywać ustaleń z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków dowodowych”.

Ponadto MF wskazuje na okoliczności, które mogą świadczyć o braku miejsca zarządu spółki zagranicznej w państwie jej formalnej siedziby:

  • członkowie zarządu przebywają i wykonują swoje funkcje na terytorium Polski (co potwierdza np. ich rezydencja podatkowa/obywatelstwo);
  • wizyty członków zarządu w państwie siedziby spółki są czynnościami formalnymi polegają na podjęciu uchwały lub  podpisaniu umowy, których treść została ustalona/wynegocjowana w Polsce;
  • podpisywanie uchwał/umów/sprawozdań w posiedzeń głównie przez pełnomocników (niezwiązanych z prowadzeniem spraw SPV – usługa w ramach wsparcia (tzw. corporate services), zapewniania zwykle przez kancelarię prawną/innych podmiot zakładający/dostarczający);
  • konsultowanie decyzji dotyczących głównie z polskimi doradcami (w tym doradcami podatkowymi);
  • brak faktycznej możliwości prowadzenia spraw w państwie jej siedziby (brak biura/dostępnej sali konferencyjnej);
  • brak przechowywania w siedzibie dokumentacji księgowej/korporacyjnej/prawnej.

MF podaje również, że jeżeli spółka zarejestrowana za granicą w rzeczywistości posiada zarząd w Polsce, to zgodnie z przepisami podatkowymi podlega ona opodatkowaniu od całości jej dochodów w Polsce co powoduje, że zarząd spółki ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego, złożenia deklaracji rocznej i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.

Ministerstwo Finansów ostrzega, że tego rodzaju operacje mogą być uznane za agresywną optymalizację podatkową i nie prowadzą do skutecznego wyłączenia opodatkowania w Polsce.  Zapobieżenie unikaniu opodatkowania w Polsce może być w takich wypadkach zrealizowane przez władze skarbowe z wykorzystaniem klauzuli obejścia prawa podatkowego lub też poprzez ustalenie miejsca zarządu podmiotu zagranicznego – także w okresie sprzed wejścia w życie przepisów tej klauzuli

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Pana stan faktyczny, istnieje obawa, że organy podatkowe będą domagały się zapłaty podatku w Polsce. Wprawdzie wskazał Pan tylko jedną okoliczność, ale już ona w jakiś sposób może ukierunkować organy podatkowe, że skoro osoba decyzyjna w spółce przebywa w Polsce, to tutaj znajduje się zarząd i siedziba spółki. Spowoduje to, że całość dochodu organy podatkowe będą chciały opodatkować w Polsce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »