Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż domu letniskowego jako środka trwałego działalności a VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-05-04

Zamierzam sprzedać dom letniskowy – środek trwały w działalności gospodarczej. Jestem podatnikiem VAT. Zakupiłem tę nieruchomość 4 lata temu bez podatku VAT. Kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne. Czy zapłacę podatek VAT od sprzedaży?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2017.1221 t.j. ze zm. – dalej jako u.VAT] reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju; towary to na gruncie u.VAT rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (nieruchomość jest zatem towarem). Rozważając sposób opodatkowania dostawy w podatku od towarów i usług, pamiętać koniecznie należy, że przedmiotem dostawy, zupełnie inaczej niż ma to miejsce w prawie cywilnym, nie jest nigdy grunt zabudowany. W podatku od towarów i usług mamy do czynienia zawsze z sytuacją odwróconą, tj. ze sprzedażą budynku bądź budowli wraz z gruntem, na którym ten budynek bądź budowla się znajdują. Artykuł 43 ust. 1 pkt. 10 u.VAT zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Nie podaje Pan, czy miało miejsce pierwsze zasiedlenie i ewentualnie kiedy. Samo pierwsze zasiedlenie to np. po nabyciu bez VAT oddanie w najem domu podlegające jako usługa opodatkowaniu VAT. Jeśli od tego momentu upłynęły 2 lata, to sprzedaż korzysta z ww. zwolnienia. Jeśli nie miało miejsca oddanie w najem, dzierżawę etc., to pozostaje otwarta kwestia – czy użytkowanie we własnej, opodatkowanej VAT, działalności stanowi pierwsze zasiedlenie? Tu zdania są podzielone. Pojawiła się jednak niedawno opinia rzecznika generalnego Manuela Camposa Sáncheza-Bordony [http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=PL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=192324&occ=first&dir=&cid=206913], przedstawiona w dniu 4 lipca 2017 r.(1) w sprawie c?308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie. Opinia związana jest z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska). Zgodnie z tą opinią – przeciwną niż przeważające stanowisko fiskusa – „Konkretnie, rzeczywiste zasiedlenie budynku przez wykonawcę dla jego własnych potrzeb przez ponad dwa lata (co miało miejsce w postępowaniu głównym), niezależnie od uznania go za czynność podlegającą opodatkowaniu, będzie się równać pierwszej dostawie, w związku z czym, gdy budynek zostanie później sprzedany, owo zbycie zostanie zwolnione z VAT.”.

W tym świetle pierwszym zasiedleniem jest także faktyczne rozpoczęcie używania budynku przez właściciela. Można zakładać, że stanowisko to zostanie ewentualnie potwierdzone w rozstrzygnięciu Trybunału. Zatem jeśli sytuacja taka ma miejsce w Pańskim przypadku, również skutkuje zwolnieniem.

Zwolnienie obejmuje także grunt, bowiem w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Dodam dla porządku, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a u.VAT zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa powyżej [tj. art. 43 ust. 1 pkt 10], pod warunkiem że:

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższe zgodne jest z Dyrektywą VAT bowiem zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. j Dyrektywy VAT – państwa członkowskie zwalniają od opodatkowania transakcje dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu, inne niż dostawy, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a), tj. inne niż dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem. Na mocy art. 12 ust. 2 Dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa powyżej, oraz mogą zastosować kryteria inne niż kryterium pierwszego zasiedlenia, takie jak okres upływający między datą ukończenia budynku a datą pierwszej dostawy lub też okres upływający między datą pierwszego zasiedlenia a datą następnej dostawy, pod warunkiem że okresy te nie przekraczają, odpowiednio, pięciu i dwóch lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odwrócony podatek VAT dla podwykonawcy branży elektrycznej

Odwrócony podatek VAT dla podwykonawcy branży elektrycznej

Pytanie dotyczy kwestii odwróconego podatku VAT. Firma nasza jako podwykonawca branży elektrycznej wykonuje szereg usług elektroinstalacyjnych dla firmy...

Jaka stawka VAT na fakturze dla firmy czeskiej

Sporządzam deklaracje do ZUS oraz obliczam podatki dla pracowników będących Polakami, których zatrudnia firma czeska. Są oni ubezpieczeni w Polsce...

 

Sprzedaż udziałów w nieruchomości a podatek dochodowy i VAT

Jestem współwłaścicielem lokalu użytkowego zakupionego w 2002 r. Jeszcze tego samego roku lokal został wpisany jako środek trwały i na...

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w formie samochodu firmowego a podatki

Z końcem ubiegłego miesiąca została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem za porozumieniem stron. Pracownikowi należał się ekwiwalent za...

 

Przekazanie synowi firmowej nieruchomości, jak zachować prawo do odliczeń VAT?

Mam firmę budowlaną, rozliczam się podatkiem liniowym i VAT. W 2014 r. zakupiłem prywatnie działkę budowlaną, w ramach prowadzonej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »