Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż domu letniskowego jako środka trwałego działalności a VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-05-04

Zamierzam sprzedać dom letniskowy – środek trwały w działalności gospodarczej. Jestem podatnikiem VAT. Zakupiłem tę nieruchomość 4 lata temu bez podatku VAT. Kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne. Czy zapłacę podatek VAT od sprzedaży?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2017.1221 t.j. ze zm. – dalej jako u.VAT] reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju; towary to na gruncie u.VAT rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (nieruchomość jest zatem towarem). Rozważając sposób opodatkowania dostawy w podatku od towarów i usług, pamiętać koniecznie należy, że przedmiotem dostawy, zupełnie inaczej niż ma to miejsce w prawie cywilnym, nie jest nigdy grunt zabudowany. W podatku od towarów i usług mamy do czynienia zawsze z sytuacją odwróconą, tj. ze sprzedażą budynku bądź budowli wraz z gruntem, na którym ten budynek bądź budowla się znajdują. Artykuł 43 ust. 1 pkt. 10 u.VAT zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Nie podaje Pan, czy miało miejsce pierwsze zasiedlenie i ewentualnie kiedy. Samo pierwsze zasiedlenie to np. po nabyciu bez VAT oddanie w najem domu podlegające jako usługa opodatkowaniu VAT. Jeśli od tego momentu upłynęły 2 lata, to sprzedaż korzysta z ww. zwolnienia. Jeśli nie miało miejsca oddanie w najem, dzierżawę etc., to pozostaje otwarta kwestia – czy użytkowanie we własnej, opodatkowanej VAT, działalności stanowi pierwsze zasiedlenie? Tu zdania są podzielone. Pojawiła się jednak niedawno opinia rzecznika generalnego Manuela Camposa Sáncheza-Bordony [http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=PL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=192324&occ=first&dir=&cid=206913], przedstawiona w dniu 4 lipca 2017 r.(1) w sprawie c?308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie. Opinia związana jest z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska). Zgodnie z tą opinią – przeciwną niż przeważające stanowisko fiskusa – „Konkretnie, rzeczywiste zasiedlenie budynku przez wykonawcę dla jego własnych potrzeb przez ponad dwa lata (co miało miejsce w postępowaniu głównym), niezależnie od uznania go za czynność podlegającą opodatkowaniu, będzie się równać pierwszej dostawie, w związku z czym, gdy budynek zostanie później sprzedany, owo zbycie zostanie zwolnione z VAT.”.

W tym świetle pierwszym zasiedleniem jest także faktyczne rozpoczęcie używania budynku przez właściciela. Można zakładać, że stanowisko to zostanie ewentualnie potwierdzone w rozstrzygnięciu Trybunału. Zatem jeśli sytuacja taka ma miejsce w Pańskim przypadku, również skutkuje zwolnieniem.

Zwolnienie obejmuje także grunt, bowiem w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Dodam dla porządku, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a u.VAT zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa powyżej [tj. art. 43 ust. 1 pkt 10], pod warunkiem że:

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższe zgodne jest z Dyrektywą VAT bowiem zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. j Dyrektywy VAT – państwa członkowskie zwalniają od opodatkowania transakcje dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu, inne niż dostawy, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a), tj. inne niż dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem. Na mocy art. 12 ust. 2 Dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa powyżej, oraz mogą zastosować kryteria inne niż kryterium pierwszego zasiedlenia, takie jak okres upływający między datą ukończenia budynku a datą pierwszej dostawy lub też okres upływający między datą pierwszego zasiedlenia a datą następnej dostawy, pod warunkiem że okresy te nie przekraczają, odpowiednio, pięciu i dwóch lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »