Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkań przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną a podatek VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-02-26

Prowadzimy Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Posiadamy budynek, w którym mieszkają lokatorzy. Chcemy sprzedać mieszkania lokatorom. Budynek został oddany do użytku w 198 roku. Nie wykonywaliśmy żadnych inwestycji. Remonty mieszkań były wykonywane przez lokatorów we własnym zakresie. Czy Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna powinna naliczyć podatek VAT od sprzedaży mieszkań?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że obowiązek zapłaty podatku z tytułu czynności sprzedaży obciąża wyłącznie te podmioty, które w świetle ustawy o podatku od towarów i usług są uznawane za podatników czynnych podatku VAT.

Definicję podatnika odnajdziemy w art. 15 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast za działalność gospodarczą uznaje się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak zatem widać uznanie, że mamy do czynienia z podatnikiem VAT, wcale nie jest uzależnione od kwestii zarejestrowania się jako podatnik VAT. W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym rolnicza spółdzielnia produkcyjna będzie dokonywać sprzedaży mieszkań lokatorom. Należy zatem uznać, że w zakresie tych czynności RSP będzie traktowana jako podatnik VAT, bowiem dokonuje czynności polegających na dokonywaniu dostawy w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Fakt, iż dany podmiot ma charakter podatnika VAT, nie oznacza jednak, że w każdym przypadku należy zapłacić podatek VAT od dokonywanych transakcji. W pewnych okolicznościach istnieje bowiem możliwość skorzystania ze zwolnień od podatku o których mowa w art. 43 ustawy VAT.

W tym miejscu chcę zwrócić uwagę na treść art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem „zwalnia się od podatku  dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.


Uwzględniając regulacje zawarte w ustawie o podatku dochodowym, należałoby przyjąć, że ulepszenie występuje wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego (tu: nieruchomości) w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł,
  2.  wydatki powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Jak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych: z 19 listopada 2014 r., nr IPPP1/443-1035/14-3/MPe i z 12 listopada 2014 r., nr IPPP1/443-1038/14-3/MP, wartość początkowa środka trwałego (tu: nieruchomości) ulega zwiększeniu o poniesione nakłady na ulepszenie jedynie w sytuacji, gdy są one poniesione bezpośrednio przez podatnika (a nie przez podmiot korzystający - np. przez najemcę). Zatem fakt, iż najemca ponosił nakłady na przystosowanie nieruchomości do własnych potrzeb, nie wpływa na datę pierwszego zasiedlenia. Nie ma więc również znaczenia, czy te wydatki przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości, czy nie. W ww. interpretacjach czytamy: „wydatki poniesione przez najemców (w tym również wydatki przekraczające 30% wartości początkowej zabudowania) nie mogą stanowić u Wnioskodawcy wydatków na ulepszenie środka trwałego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Nie mogą one zatem wpływać na ocenę pierwszego zasiedlenia obiektu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT i możliwości zastosowania zwolnienia dla dostawy tego obiektu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT”.

W rezultacie w opisanym przez Panią przypadku pierwsze zasiedlenie miało miejsce w momencie oddania budynku do użytkowania, co zgodnie z opisem miało miejsce w 1985 r. Z uwagi na fakt, że od tego momentu minęło więcej niż 2 lata dostawa towarów w postaci sprzedaży lokali przez RSP będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »