Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania po podziale majątku a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-05-31

W 2003 otrzymałam od rodziców wraz z ówczesnym mężem mieszkanie po babci w postaci darowizny. Nasz rozwód nastąpił w 2015. Mieszkanie otrzymałam w wyniku notarialnego podziału majątku, a następnie w 2017 r. je sprzedałam. Urząd skarbowy poinformował mnie, że do marca 2019 muszę złożyć PIT-39, gdzie zobowiążę się do spożytkowania połowy kwoty na własne cele mieszkaniowe. Jeśli nie, jestem zobowiązana do zapłaty podatku od połowy kwoty, którą uzyskałam ze sprzedaży mieszkania. Czy rzeczywiście muszę zapłacić ten podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źródłami przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Innymi słowy, zbycie nieruchomości po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego, gdyż nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przeciwnie zatem – sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, spowoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji (zazwyczaj) obowiązek zapłaty podatku dochodowego – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zatem w Pani przypadku o opodatkowaniu (bądź nieopodatkowaniu) decydować będzie, jaki moment uznamy za datę nabycia. Zasadniczo przyjmuje się, iż gdy w wyniku podziału majątku wspólnego wartość otrzymanej przez jednego z małżonków nieruchomości nie przekroczyła udziału przysługującego mu w majątku objętym ustawową współwłasnością, to za datę nabycia całości uznać należy moment nabycia do majątku wspólnego (czyli datę nabycia do wspólności małżeńskiej) – taka wykładnia powodowałaby, o ile jest zgodna z rzeczywistością w Pani przypadku, że zbycie nie tworzy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, skoro nabycie miało miejsce w 2003 roku, a rozwód w 2015, natomiast sprzedaż w 2018 r.

W tym zakresie polecam Pani uwadze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 listopada 2017 r. (sygn. akt I SA/Gl 869/17), w którym sąd wskazał, że za datę nabycia mieszkania (własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego) przy sprzedaży go przez jednego z małżonków po ustaniu związku małżeńskiego poprzez rozwód i przyznaniu mu tego prawa na mocy postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego, należy uznać datę nabycia tego prawa do ustawowej wspólności majątkowej. Trzeba pamiętać, iż w stanie faktycznym, którego wyrok dotyczy, podział majątku miał charakter ekwiwalenty, czyli wartość otrzymanych przez każdą ze stron praw i rzeczy (przy uwzględnieniu ewentualnych spłat) pozostała równa.

W takim stanie rzeczy – zakładając, że darowizna w 2003 r. była do majątku wspólnego, a podział ekwiwalentny – uważam, że nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, a zatem nie trzeba zawiadamiać US w żaden sposób, ani nawet składać PIT-39.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »