Sprzedaż monet przez internet a podatki

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Sprzedaję od 2 miesięcy przez internet srebrne monety, między majem a czerwcem zarobiłem około 500 zł. Monety, które sprzedawałem w maju i czerwcu, kupiłem przez internet w kwietniu tego roku, niestety nie mam paragonu ani faktury. Niedługo prawdopodobnie mam szansę zarobić około 4 tys. zł. Na monety, które aktualnie na Allegro mam wystawione na licytację, też nie mam faktury, ale mam paragon. Na następne monety, które kupię, będę miał już faktury. Czy bez działalności gospodarczej mogę nadal sprzedawać monety przez internet? Czy sprzedając monety bez działalności gospodarczej, złamałem prawo? Czy wystarczy, że na koniec roku zapłacę podatek przy rozliczeniu PIT? Jaki podatek muszę płacić? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż monet przez internet a podatki

Sprzedaż monet bez zakładania działalności

Bez zakładania działalności gospodarczej co do zasady nie może Pan rozpocząć regularnej sprzedaży. Niemniej, może Pan skorzystać z przywileju tzw. działalności nierejestrowej/nieewidencjonowanej. Działalność nieewidencjonowana uregulowana jest w art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie zaś z jego treścią:

„1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przychód w działalności nierejestrowanej

Co do zasady zatem każdy na początku swej działalności może skorzystać z tzw. formy działalności nierejestrowej uregulowanej w ustawie Prawo przedsiębiorców. Kluczem jest to, by miesięczny przychód, jaki będzie taki „przedsiębiorca” z niej uzyskiwał, był niższy niż 50% pensji minimalnej. W tym roku jest to 1400 złotych. Owe 1400 zł to całość Pana „zarobków” z owej działalności, bez odejmowania kosztów jego uzyskania (wówczas ustawodawca mówiłby o dochodzie, nie o przychodzie). Art. 5 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje wprost, że „przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”.

Proszę też pamiętać, że owa działalność nierejestrowa jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (czyli 5 lat wstecz) nie prowadziły firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej. Ustawa nie ogranicza, jakie rodzaje działalności można prowadzić w ramach działalności nierejestrowej. Może być więc to każdy rodzaj usług. Nie może być to jednak działalność, która wymaga uzyskania zezwolenia, licencji czy koncesji.

Kolejny ważny przepis to ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. W jej art. 195 jest mowa o przepisach przejściowych związanych z działalnością bez rejestracji. Mianowicie działalność bez rejestracji „stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z CEIDG wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą”. Ustawa Prawo przedsiębiorców weszła zaś w życie w dniu 20 kwietnia 2018 roku. Działalność nierejestrowana rozliczana jest w zeznaniu PIT 36. Po uzupełnieniu podstawowych informacji o podatniku trzeba przejść do rozliczenia działalności nierejestrowanej (kolumna D pkt 9 PIT-36). Na początek należy wypełnić łączną wartość przychodów uzyskanych w skali całego roku. Kolejnym elementem są koszty uzyskania przychodu, do których to zaliczamy wszystkie koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy czym to na Panu jako na podatniku ciąży obowiązek udokumentowania, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Najlepiej więc dokumentować na bieżąco, np. w Excelu/skoroszycie wszystkie koszty dowodami imiennymi, w których podane będą imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy moment – wskazuję, że nie trzeba podawać numeru PESEL nabywcy. Trzecia kolumna to dochód, a w niej należy odjąć przychody od kosztów, pod warunkiem, że wartość sprzedaży przewyższała koszty; jeśli nie to należy umieścić policzoną kwotę w czwartej rubryce „strata”.

Na żądanie klienta ma Pan jednak obowiązek wystawić fakturę lub rachunek (gdy klient wyraźnie nie zażąda fv, wystarczy jakikolwiek dowód zapłaty). Ich forma (zarówno fv, jak i rachunku) jest jednak dowolna. Może Pan skorzystać z darmowych wzorów w Internecie i drukować w domu. Proszę także w zeszycie lub w pliku Excel na bieżąco prowadzić ewidencję sprzedaży (i ewentualnych kosztów), aby łatwo rozliczyć PIT na koniec roku, co już wspomniałam.

Wskazuję także, że osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną, nie podlega pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS.

Sprzedaż przez internet

Podsumowując, jeśli przychód nie przekroczy 1400 zł, to prowadzenie działalności nierejestrowanej przez te 2 miesiące jest dla Pana korzystne – także przy sprzedaży monet przez internet. Nie musi Pan bowiem zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS; nie musi płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS; nie musi Pan musi płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek, nie musi Pan prowadzić skomplikowanej księgowości. Jedynym Pana obowiązkiem jest prowadzenie miesięcznej ewidencji sprzedaży (po to, by kontrolować czy limit 50% minimalnego wynagrodzenia nie został w którymś miesiącu przekroczony) i rozliczenie się na koniec roku na PIT-36.

Obowiązek założenia DG

Natomiast gdy przekroczy Pan ów limit miesięczny, to musi Pan założyć działalność gospodarczą. A to dlatego, że Pana sprzedaż ma w mojej ocenie charakter zorganizowany i ciągły. Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców „działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”. Skoro regularnie nabywa Pan momenty, a następnie je odsprzedaje, i dzieje się to w ciągu roku dość systematycznie, to spełnia to warunki działalności gospodarczej i przekroczenie kwoty wolnej, o której pisałam wyżej, wymaga założenia działalności, płacenia składek ZUS, zadbania o księgowość i rozliczania co miesiąc podatków.

Najlepiej więc byłoby, gdyby ową kwotę możliwą do zarobienia niebawem mógł Pan rozbić na 3 miesiące, tj. część zarobić w lipcu, część w sierpniu, część we wrześniu – by uniknąć zakładania firmy i korzystać z przywileju działalności nierejestrowej i rozliczać się w PIT-36, jak opisałam, a także nie podlegać pod ZUS, nie musieć prowadzić księgowości.

Ewentualnie, jeśli w lipcu owa sprzedaż moment ma się na kilka miesięcy zakończyć, może Pan rozliczyć się w PIT-36 za tzw. inne dochody i nie zakładać firmy, utrzymując, że nie prowadzi Pan działalności w sposób zorganizowany i ciągły (ale już nie z działalności nierejestrowej). Sąd Apelacyjny w Szczecinie w postanowieniu z 7 sierpnia 2006 r., sygn. akt I ACz 441/06, wskazał, że „przedsiębiorcą jest tylko ten, kto wykonuje czynności powtarzalne i w taki sposób, że tworzą one pewną całość, a nie stanowią oderwanego katalogu świadczeń określonych rzeczy lub usług”.

Biorąc jednakże pod uwagę ów wyrok, jak i całą masę innych podobnych – uważam, że jest to bardzo ryzykowne, gdyż przejawia Pan cechy działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany oznacza, że przedsiębiorca podejmuje pewien trud związany z organizacją działalności, by ją prowadzić (Pan go podejmuje: kupuje monety, wystawia je, zdobywa klientów). Ciągłość oznacza zaś pewien cel: chodzi o nastawienie na powtarzalność, ponowne zyski. Co ważne, owa ciągłość nie wymaga prowadzenia działalności w sposób nieprzerwany przez jakiś dłuższy czas bowiem wystarczy, by czynności zamiar powtarzania czynności w przyszłości. Mówiąc kolokwialnie, chodzi o to, by dany zysk nie był przypadkowy: np. mam stare auto, więc je sprzedaję.

Jak Pan widzi, Pana sposób działania spełnia cechy z art. 3 Prawo przedsiębiorców, zatem co do miesięcy, gdy zarobki nie przekroczyły 1400 zł, rozlicza się Pan z działalności nierejestrowej, co do miesiąca, a gdy kwotę Pan przekroczy, zakłada Pan firmę z wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi (w tym analiza, czy nie potrzebuje Pan kasy fiskalnej, bo to nie zwalnia, nawet gdy korzysta się z przywilejów działalności nierejestrowej, ale to proszę sprawdzić w Rozporządzeniu w sprawie zwolnienia z posiadania kas fiskalnych, czy się Pan kwalifikuje). Jeśli nie zakładanie firmy, to rozbicie zarobków na kilka miesięcy, tak by w jednym miesiącu nie przekroczyć połowy najniższej krajowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »