Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż przedsiębiorstwa a VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-11-02

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z przejęciem zobowiązań przez kupującego rodzi jakieś obowiązki w podatku VAT u sprzedającego? Czy przejęte zobowiązania, w tym również zobowiązania wobec kupującego, są przychodem podatkowym u sprzedającego? Jak wycenić koszt sprzedaży środków trwałych?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

Zarówno ustawa PIT, jak i VAT zawierają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepisy wskazują, że jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;

Na gruncie podatku VAT sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu. Wynika to bezpośrednio z art. 6 pkt. 1 ustawy VAT.

Z kolei na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie można odnaleźć odrębnych przepisów w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa czy też zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak to ma miejsce w ustawie o VAT. Przychód uzyskany z takiej sprzedaży będzie, co do zasady, stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa mają zastosowanie przepisy art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, tj. przepisy pozwalające na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (wytworzenie, ulepszenie) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszonych o sumę odpisów amortyzacyjnych. A zatem, sprzedając przedsiębiorstwo, osoba fizyczna, o której mowa, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część wartości początkowej środków trwałych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odnośnie natomiast przejętych zobowiązań należy wskazać, że jeżeli wraz z przejęciem dochodzi do ich umorzenia to po stronie zbywcy dochodzi do powstania przychodu podatkowego z tytułu działalności gospodarczej o wartości tychże zobowiązań (art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT).

Dodam również, że w przypadku sprzedaży za symboliczną złotówkę należy pamiętać o poprawnym uzasadnieniu takiej transakcji ponieważ konsekwencje w przypadku kontroli podatkowej mogą być poważne. Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowym przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Ponadto zgodnie z art. 19 ustawy PIT jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.


Powyższe oznacza, że co do zasady w przypadkach otrzymania rzeczy lub praw, których wartość rynkowa jest wyższa od odpłatności ponoszonej przez podatnika, powstaje przychód z tytułu otrzymania częściowo odpłatnie rzeczy lub praw. Przychód ten nie wystąpi tylko w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona przyczyna, dla której cena odbiega od wartości rynkowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »