Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż przedsiębiorstwa a VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-11-02

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z przejęciem zobowiązań przez kupującego rodzi jakieś obowiązki w podatku VAT u sprzedającego? Czy przejęte zobowiązania, w tym również zobowiązania wobec kupującego, są przychodem podatkowym u sprzedającego? Jak wycenić koszt sprzedaży środków trwałych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno ustawa PIT, jak i VAT zawierają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepisy wskazują, że jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;

Na gruncie podatku VAT sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu. Wynika to bezpośrednio z art. 6 pkt. 1 ustawy VAT.

Z kolei na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie można odnaleźć odrębnych przepisów w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa czy też zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak to ma miejsce w ustawie o VAT. Przychód uzyskany z takiej sprzedaży będzie, co do zasady, stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa mają zastosowanie przepisy art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, tj. przepisy pozwalające na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (wytworzenie, ulepszenie) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszonych o sumę odpisów amortyzacyjnych. A zatem, sprzedając przedsiębiorstwo, osoba fizyczna, o której mowa, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część wartości początkowej środków trwałych.

Odnośnie natomiast przejętych zobowiązań należy wskazać, że jeżeli wraz z przejęciem dochodzi do ich umorzenia to po stronie zbywcy dochodzi do powstania przychodu podatkowego z tytułu działalności gospodarczej o wartości tychże zobowiązań (art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT).

Dodam również, że w przypadku sprzedaży za symboliczną złotówkę należy pamiętać o poprawnym uzasadnieniu takiej transakcji ponieważ konsekwencje w przypadku kontroli podatkowej mogą być poważne. Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowym przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Ponadto zgodnie z art. 19 ustawy PIT jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.


Powyższe oznacza, że co do zasady w przypadkach otrzymania rzeczy lub praw, których wartość rynkowa jest wyższa od odpłatności ponoszonej przez podatnika, powstaje przychód z tytułu otrzymania częściowo odpłatnie rzeczy lub praw. Przychód ten nie wystąpi tylko w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona przyczyna, dla której cena odbiega od wartości rynkowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »