Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż przedsiębiorstwa a VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-11-02

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z przejęciem zobowiązań przez kupującego rodzi jakieś obowiązki w podatku VAT u sprzedającego? Czy przejęte zobowiązania, w tym również zobowiązania wobec kupującego, są przychodem podatkowym u sprzedającego? Jak wycenić koszt sprzedaży środków trwałych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno ustawa PIT, jak i VAT zawierają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepisy wskazują, że jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;

Na gruncie podatku VAT sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu. Wynika to bezpośrednio z art. 6 pkt. 1 ustawy VAT.

Z kolei na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie można odnaleźć odrębnych przepisów w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa czy też zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak to ma miejsce w ustawie o VAT. Przychód uzyskany z takiej sprzedaży będzie, co do zasady, stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa mają zastosowanie przepisy art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, tj. przepisy pozwalające na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (wytworzenie, ulepszenie) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszonych o sumę odpisów amortyzacyjnych. A zatem, sprzedając przedsiębiorstwo, osoba fizyczna, o której mowa, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część wartości początkowej środków trwałych.

Odnośnie natomiast przejętych zobowiązań należy wskazać, że jeżeli wraz z przejęciem dochodzi do ich umorzenia to po stronie zbywcy dochodzi do powstania przychodu podatkowego z tytułu działalności gospodarczej o wartości tychże zobowiązań (art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT).

Dodam również, że w przypadku sprzedaży za symboliczną złotówkę należy pamiętać o poprawnym uzasadnieniu takiej transakcji ponieważ konsekwencje w przypadku kontroli podatkowej mogą być poważne. Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowym przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Ponadto zgodnie z art. 19 ustawy PIT jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.


Powyższe oznacza, że co do zasady w przypadkach otrzymania rzeczy lub praw, których wartość rynkowa jest wyższa od odpłatności ponoszonej przez podatnika, powstaje przychód z tytułu otrzymania częściowo odpłatnie rzeczy lub praw. Przychód ten nie wystąpi tylko w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona przyczyna, dla której cena odbiega od wartości rynkowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Refakturowanie opłat za media

Wynajmuję mieszkanie jako właściciel w ramach najmu prywatnego i wystawiam fakturę ze stawką zw. Najemca ma podpisane umowy z dostawcami...

 

Zakup nieruchomości przez spółkę od osoby fizycznej

Chciałabym zapytać o kwestię zakupu nieruchomości (mieszkanie, lokal, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza) od osoby fizycznej przez...

 

Jaka stawka VAT na systemy zabezpieczeń przed zwierzętami?

Prowadzę działalność gospodarczą – montujemy zabezpieczenia elektryczne przeciwko zwierzętom na domach. Zabezpieczenie polega na wykonaniu instalacji...

 

Sprzedaż samochodu wprowadzonego do firmy a stanowiącego współwłasność małżonków

Wraz z żoną niecałe 2 lata temu kupiliśmy używany samochód jako osoby prywatne od firmy – dostaliśmy fakturę VAT (23%). Czyli jest on...

 

Kupno lokalu użytkowego na działalność a VAT

Prowadzę jednoosobową działalność, jestem podatnikiem VAT. Zamierzam kupić lokal użytkowy. Pojawiła się taka możliwość i chciałabym dokonać...

 

Wynajem domu firmie a podatek

Wynajmuję dom jednorodzinny firmie. Podatek od wynajmu płacimy 8,5%. Firma chce zarejestrować swoje biuro w domu. Jeżeli wyrażę zgodę, co mnie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »