Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż towarów bez udokumentowania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-07-05

W 2015 roku osoba fizyczna zarobiła około 150 000 zł w okresie około 5 miesięcy poprzez sprzedaż towarów na Allegro, które od kogoś otrzymała. Osoba ta nie ujawniła dochodów w deklaracji na koniec roku. Czy teraz ta osoba może w jakiś sposób zadeklarować dochody z lat poprzednich i zapłacić podatek według stawki 19/32% plus karne odsetki, czy dla tej osoby nie ma już ratunku i jedyną możliwością jest czekanie na kontrolę z urzędu skarbowego i sankcyjny podatek 75%? Czy do podatku 75% doliczane są odsetki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 25c z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, z zastrzeżeniem art. 25g ust. 7 ustawy PIT, zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania. Zgodnie zaś z art. 25g ust. 7 stawka spada z 75% do ?normalnych stawek?, w przypadku ustalenia w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody). W takiej sytuacji kwoty te podlegają opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału 5a lub w przepisach odrębnych ustaw. Czyli jeśli organy ustalą, że mamy do czynienia z dochodem nieujawnionym z działalności gospodarczej to podatek według skali (18% i 32%) oraz odsetki za zaległość podatkową oraz ewentualne konsekwencje karne skarbowe (najprawdopodobniej grzywna) to te konsekwencje finansowe, które trzeba będzie ponieść.

 

Osoba, której sprawa dotyczy ? jeśli nie toczy się żadne postępowanie wobec niej ? może złożyć korektę rozliczenia rocznego lub złożyć w ogóle rozliczenie roczne (jeśli go nie składała), wpłacić zaległy podatek za 2015 r. wraz z odsetkami (liczonymi od terminów wpłat zaliczek za poszczególne miesiące) i jednocześnie złożyć tzw. czynny żal w oparciu o art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, co zapewni brak kary, bowiem nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. By czynny żal był skuteczny trzeba uiścić od razu lub w wyznaczonym przez uprawniony organ w całości wymagalny podatek uszczuplony popełnionym czynem zabronionym. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu przy czym ta pierwsza forma jest najczęstsza. Zawiadomienie jest bezskuteczne, czyli kary nie unika się, jeżeli zostało złożone m.in.:

 

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

 

Nie trzeba składać czynnego żalu, gdy składa się korektę, bowiem z art. 16a wynika że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U., poz. 1947 z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. ?Skorygowanie deklaracji następuje zasadniczo przez złożenie korygującej deklaracji, a uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 

1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu:

a) kontroli podatkowej,

b) postępowania podatkowego ? w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego?.

 

Od 1 stycznia 2016 nie trzeba zasadniczo dołączać do korekty pisemnego uzasadnieniem przyczyn korekty, ale dobrze jest to zrobić w takiej sprawie jak opisana, gdyż, de facto, wypełnia takie pismo formułę czynnego żalu, więc pojawia się dodatkowe zabezpieczenie w przypadku, gdyby organ podatkowy uznał np. korektę za nieskuteczną z powodów formalnych.

 

Odsetki od 75% podatku mogą powstać, jeśli nie zapłaci go osoba, której sprawa dotyczy, w terminie wynikającym z decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »