Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż udziałów w nieruchomości a podatek dochodowy i VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-23

Jestem współwłaścicielem lokalu użytkowego zakupionego w 2002 r. Jeszcze tego samego roku lokal został wpisany jako środek trwały i na złożony wniosek urząd skarbowy zwrócił VAT za zakupiony lokal. Prowadziłem wtedy działalność gospodarczą na własny rachunek opodatkowany kartą podatkową i podatkiem VAT. Podobnie było ze współwłaścicielem lokalu. Zakończyłem działalność 30 listopada 2012 r. Poinformowałem o tym fakcie urząd skarbowy, ale nie składałem żadnych innych dokumentów, np. inwentaryzacji. Współwłaściciel prowadzi działalność nadal. Chciałbym mu odsprzedać swoją część. Jak to zrobić? Czy jako osoba nieprowadząca działalności mam wystawić fakturę VAT, czy nie? Czy od tej transakcji będzie podatek dochodowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Analiza podatkowa sprzedaży udziałów w nieruchomości

 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, ich części oraz udziałów w nieruchomości. Odpłatne zbycie nieruchomości stanowi w świetle ustawy osobne źródło przychodów i występuje po spełnieniu dwóch podstawowych warunków:

 

  • odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i
  • zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Od powyższej zasady ogólnej ustawa wprowadza wyjątek w sytuacji, gdy dana nieruchomość lub jej część jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku jej odpłatne zbycie należy zakwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Co więcej, zgodnie z regulacjami ustawy, uznanie zbycia nieruchomości za przychód z działalności ma miejsce nawet wówczas, gdy daną nieruchomość wycofano z działalności, a sprzedaż miała miejsce w ciągu 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności.

Pan wykorzystywał lokal użytkowy do prowadzonej działalności gospodarczej. Likwidacja działalności i jednocześnie wycofanie udziału w nieruchomości z działalności nastąpiło w dniu 30.11.2012 r. Zgodnie z powyżej przedstawioną regulacją zbycie udziału w nieruchomości w terminie do dnia 01.12.2018 r. spowoduje uznanie dokonanej sprzedaży za przychód z działalności gospodarczej i konieczność zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Natomiast zbycie udziałów po 01.12.2018 r. będzie czynnością wolną od podatku.

2. Podatek od towarów i usług

Odnośnie konieczność odprowadzenia podatku VAT z tytułu planowanej sprzedaży udziałów, należy w pierwszej kolejności zastanowić się, w jakim charakterze będzie Pan występował w tej transakcji. Zgodnie bowiem z ogólną regułą konieczność opodatkowania podatkiem od towarów i usług obejmuje wyłącznie podatników VAT.

 

W świetle ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, iż do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności, konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jeżeli natomiast dana osoba dokonuje zbycia składników majątku prywatnego nie można jej uznać za podatnika VAT. Osoba musi działać jako podatnik, aby transakcja podlegała VAT. Podatnik dokonujący transakcji jako osoba prywatna nie podlega zatem VAT. Transakcja zawarta przez podatnika działającego jako osoba prywatna nie podlega zatem podatkowi (wyrok TSUE w sprawie C-291/92 Finanzamt Ülzen v. Dieter Armbrecht, wyrok TSUE sprawie C-415/98 Laszlo Bakcsi v. Finanzamt Fürstenfeldbruck).

Z opisu sprawy wynika, że po wycofaniu udziału w nieruchomości z działalności gospodarczej nie wykorzystywał jej Pan do celów firmowych. Nie wynika również, aby planowana sprzedaż miała związek z jakąkolwiek inną działalnością gospodarczą. W świetle przedstawionych faktów można zatem uznać, że część lokalu stanowi aktualnie Pana majątek prywatny. W rezultacie sprzedaż składnika majątku osobistego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podstawa prawna

  • art. 10 ust. 1 pkt 8, ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.).
  • art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »