Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-24

W 2003 r. wybudowałem budynek mieszkalno-usługowy na potrzeby mojej firmy i rodziny, prowadziłem w nim działalność gospodarczą. Pół roku temu sprzedałem tę nieruchomość. Czy mam prawo do zwolnienia z podatku? Dodam, że powierzchnia mieszkalna była większa niż usługowa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źródłami przychodów są zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) (uchylony);

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c;

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

    – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

9) inne źródła”.

Ust. 2 art. 10 stanowi, że „przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

1) na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy;

2) w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

3) składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat”.

Niemniej jednak, zgodnie z ust. 3 art. 10, „przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie”.

Jednocześnie pamiętać należy, ze zgodnie z ust. 2c art. 14 ustawy do przychodów z działalności gospodarczej (wymienionych w ust. 2 pkt 1 art. 14) nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Ustawodawca znacząco komplikuje w ten sposób prawidłowe odczytanie treści normy; jak wskazuje się w doktrynie:

„Kolejnym przykładem ilustrującym zjawisko nieuporządkowania przepisów jest wskazanie w dwóch miejscach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w art. 14 ust. 2c oraz w art. 10 ust. 3 u.p.d.o.f. – tej samej reguły dotyczącej zbycia nieruchomości mieszkaniowych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Przepisy te stanowią o opodatkowaniu zbycia nieruchomości o charakterze mieszkalnym przez przedsiębiorcę na zasadach takich samych, jak opodatkowane jest zbycie przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą. Powtórzenie tej samej normy w dwóch przepisach ustawy stanowi przejaw zbędnego komplikowania jasnego przesłania ustawodawcy poprzez powielanie raz przyjętych reguł. Takie postępowanie wprowadza w ustawie chaos, gdyż podatnik, kierując się zasadą racjonalnego ustawodawcy, próbuje odnaleźć przyczynę, jaka leży u podstaw zapisywania tej samej reguły w dwóch różnych miejscach aktu prawnego” (E. Ewelina, Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, LEX 2012).

Przypomnę w tym miejscu, iż zgodnie z wyjaśnieniami do PKOB budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

Reasumując, moim zdaniem zbywa Pan budynek mieszkalny nie w ramach działalności gospodarczej i okres pięcioletni, po którego upływie zwolnienie przysługuje, już upłynął – zatem zbycie przez Pana opisane może korzystać ze zwolnienia.

Niestety organy podatkowe często mają w tym temacie odmienne zdanie i kierują się tu np. dokonywaną amortyzacją, gdy amortyzacji dokonywano od budynku mieszkalnego (podgrupa KŚT 11), uznają, że prawo do zwolnienia istnieje, gdy dokonywano amortyzacji w inny sposób, uznają, że mamy do czynienia ze sprzedażą innych środków trwałych. Wtedy mamy do czynienia z przychodem z działalności gospodarczej, jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »