Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż na Allegro a urząd skarbowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-12-09

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony, do tego chciałbym dorobić, sprzedając na Allegro. Od pewnego czasu z powodzeniem sprzedaję akcesoria elektroniczne. Kupuję je za granicą przez Internet – sprzedający nie wystawia mi dowodu zakupu, jedynie na wyciągu z karty kredytowej widnieje taki zakup. Miesięcznie mam na Allegro około 15 aukcji, kiedy skończy mi się towar, zamawiam kolejny itd. W ciągu roku miałem z tego przychód 10 tys. zł. Spodziewam się miesięcznego zysku na czysto ok. 300 zł, ale wiadomo, że raz się zarabia więcej, raz mniej. Czy taka sprzedaż na Allegro wymaga już założenia firmy? Czy mogę bez zakładania firmy normalnie rozliczyć się z urzędem skarbowym z podatku od sprzedaży?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z dochodu musi Pan oczywiście się rozliczyć. Kwestią otwartą pozostaje, w ramach jakiego źródła w podatku dochodowym od osób fizycznych umiejscowić należy Pana przychód. Ma to dość duże konsekwencja dla wysokości dochodu przy posiadanych dowodach poniesionych kosztów, które nie stanowiłyby podstawy wpisu w podatkowej książce przychodów i rozchodów.

Zaczynając jednak od podstaw, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi w art. 10 ust. 1, iż źródłami przychodów są:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) (uchylony);

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

9) inne źródła.

Zgodnie z ww. ustawą działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Można zatem rozważać umiejscowienie opisanego przychodu w źródłach:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza lub,
  • odpłatne zbycie innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Należy zatem ocenić, czy prowadząc działalność, prowadzi ją Pan w celach zarobkowych, we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły? Jeśli tak, przychód, który Pan już osiągnął, musi zostać opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej. Nie ma tu znaczenia, iż nie zarejestrował Pan działalności w sposób prawem nakazany. Uważam, po analizie przedstawionego stanu faktycznego, iż mamy tu do czynienia właśnie z działalnością gospodarczą. O ile można oczywiście starać się „przewidzieć” ruchy organów podatkowych, uważam również, że w razie jakiejkolwiek kontroli uznane zostanie jw., to jest przychody zakwalifikowane zostaną do źródła działalność gospodarcza. Jest tak, albowiem wysokość dochodu nie jest czynnikiem określającym, z jakim źródłem mamy do czynienia, może Pan w ogóle nie mieć dochodu (sprzedawać ze stratą), a i tak przychód byłby przychodem z działalności gospodarczej, gdy działalność ma cel zarobkowy, wykonywana jest we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły. Rozliczenie przywołanego przychodu w źródle działalność gospodarcza wymaga zaprowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, tu jednak posiadane dokumenty nie stanowią dostatecznej podstawy do wpisu kosztu do księgi co dyskwalifikuje wydatek jako koszt i może powodować, że podatek będzie wyższy niż dochód.

Ponadto zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym nieprowadzenie w sposób prawidłowy dokumentacji działalności gospodarczej i brak rejestracji niosą za sobą pewne konsekwencje. Wziąć pod uwagę należy tu np.:

  • art. 81 § 1 pkt 1 K.k.s. – zgodnie z tym przepisem podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe oraz
  • art. 60 § 1 K.k.s. – bowiem każdy, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych,
  • art. 54. § 1 K.k.s. – podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie [art. 54 § 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych; art. 54 § 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe].

Zazwyczaj wyżej wymienionych konsekwencji karnoskarbowych można uniknąć, składając tzw. czynny żal – nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Więcej o czynnym żalu znajdzie Pan w moim artykule Czynny żal.

Konkludując, zarejestrowanie działalności, moim zdaniem, jest konieczne dla dalszego prowadzenia działalności zgodnie z prawem. Rozliczenie już osiągniętych przychodów jako przychodów ze źródła działalność gospodarcza wymaga jednak sporego wysiłku, zarówno formalnego (kompletacja dokumentacji, założenie PKPiR) jak i prawdopodobnie finansowego (nieujęcie omówionych kosztów w PKPiR spowoduje, że wysoki będzie dochód, a co za tym idzie podatek).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »