Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż nieruchomości i zakup działki siedliskowej, czy będzie ulga w PIT?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-05-13

Cztery lata temu wykupiłam strych od wspólnoty za 30 tys. zł, dzisiaj chciałabym go sprzedać ze znacznym zyskiem, mimo że 5-letni okres zwalniający z podatku nie upłynął. Pieniądze ze sprzedaży chcę przeznaczyć na zakup działki siedliskowej (1,5 ha) z pozwoleniem na budowę (nie jestem rolnikiem) oraz postawić za resztę gotówki dom. Czy taki zakup skarbówka uzna za zwolniony od podatku?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2012.361 j.t. ze zm. dalej jako u.PIT) jest odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia. Przychód rozlicza się w PIT-39 składanym do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano sprzedaży. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi tu 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia – jeśli nie odbiega od wartości rynkowej), a kosztami, które tu ustalone mogą być tylko zgodnie z art. 22 ust.6d i 6c u.PIT. Czyli tu koszty uzyskania przychodu stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. W związku z powyższym, jeśli nie poniosła Pani wysokich nakładów podstawa opodatkowania będzie znaczna, a co za tym idzie wysokie będzie zobowiązanie podatkowe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pyta Pani o zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Szczegółowo cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w jego pkt. 1 lit. c) ustawodawca uznaje za wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe wydatek poniesiony na „nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego”. Natomiast w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d za zgodne ze zwolnieniem uznaje się wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego.

Tym samym wydatki na nabycie gruntu umożliwiającego budowę budynku mieszkalnego i na budowę tego (własnego) budynku mieszkalnego spełniają warunki zwolnienia. Proszę pamiętać, że ze względu na konstrukcję zwolnienia jedynie wydatkowanie całego przychodu ze sprzedaży strychu na własne cele mieszkaniowe pozwala w pełni uniknąć konieczności płacenia podatku dochodowego.

Od wielu lat uważa się raczej powszechnie, że zakup działki siedliskowej mogący zaspokajać potrzeby mieszkaniowe nie może skutkować zwolnieniem z opodatkowania. Większość znanych mi organów podatkowych kieruje się tylko tym, czy działka jest, czy nie jest działką budowlaną. Moim zdaniem przytoczone przepisy nie zawierają takiego obostrzenia i organy podatkowe nie mają tu racji, albowiem ustawodawca jasno wskazał, że chodzi o „gruntu pod budowę budynku mieszkalnego”, jeśli połączymy to z wydanym pozwoleniem na budowę, uważam że wypełnione są warunki zwolnienia. Moje zdanie nie jest odosobnione. Podobnie – tzn. uznając możliwość skorzystania z ulgi – twierdzi np. M. Jurek: „Opisana w pytaniu nabywana nieruchomość gruntowa to tzw. działka siedliskowa, a więc przeznaczona pod zabudowę budynkami gospodarstwa rolnego, w tym zabudowaniami mieszkalnymi. Działka taka jest jednak działką rolną, nie zaś budowlaną, należy więc uznać ją za »inny grunt«, o którym mowa w wymienionym wyżej przepisie. W części obejmującej zabudowę siedliskową działka taka wyłączona jest z produkcji rolnej. By więc uznać, że zakup działki siedliskowej zmierza do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych, konieczne jest uwzględnienie takiego charakteru nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie, w braku takiego planu – uzyskanie w terminie 2 lat warunków zabudowy. Pozwoli to uznać, że zakupiony grunt zmienił przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego (por. stanowisko przedstawione m.in. w interpretacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 17 listopada 2006 r., 1424/2140/4111/415/66/06/JSz, które pozostaje aktualne, choć dotyczyło ono dawnej ulgi związanej z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej)” [Czy zakup działki siedliskowej może być rozliczona w ramach wydatków przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe? VDP 572296, 2.06.2015 r.]

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zwrot odliczonych kwot za ulgę prorodzinną

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadziła niekorzystną dla niektórych rodziców i opiekunów dorosłych niepełnosprawnych dzieci zmianę...

Kiedy dochód z wynajmu pięciu pokoi nie podlega PIT?

Rodzice prowadzili wynajem pokoi przy gospodarstwie rolnym; pokoi jest pięć, co zwalniało z podatku dochodowego. Od miesiąca gospodarstwo należy już do...

Sprzedaż mieszkania za cenę nieco niższą niż cena rynkowa

Mam klienta na zakup mieszkania nieco poniżej wartości rynkowej za m 2 . Mieszkanie jest do częściowego remontu. Czy z tego tytułu grożą mi...

Osoba władająca mieszkaniem na podstawie umowy dożywocia a dochód z najmu

Przekazałem mieszkanie synowi w ramach zawartej u notariusza umowy dożywocia, która gwarantuje mi dożywotnią służebność tego mieszkania....

Mieszkanie otrzymane w wyniku podziału majątku a podatek

Jesteśmy po rozwodzie i chcemy zrobić podział majątku. Były mąż chce darować mi mieszkanie, a ja będę spłacać kredyt. Czy zapłacę podatek?

Brak oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez oboje małżonków

Od pewnego czasu oboje z małżonką wynajmujemy mieszkanie, które jest naszą wspólną własnością. Na początku wynajmu złożyłem deklarację, że...

Wydatki na własne cele mieszkaniowe, remont

W 2007 r. odziedziczyłam po bracie 2/3 jego mieszkania; 1/3 odziedziczył mój ojciec. W 2014 r. zmarł mój ojciec i ja w spadku nabyłam tę jego...

Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Babcia zmarła w 2006 r. (czyli przed wejściem nowych zasad w 2007 r.). Moja mama jest jedynym spadkobiercą i dopiero teraz, w 2015 r., udało...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »