Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż nieruchomości i zakup działki siedliskowej, czy będzie ulga w PIT?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-05-13

Cztery lata temu wykupiłam strych od wspólnoty za 30 tys. zł, dzisiaj chciałabym go sprzedać ze znacznym zyskiem, mimo że 5-letni okres zwalniający z podatku nie upłynął. Pieniądze ze sprzedaży chcę przeznaczyć na zakup działki siedliskowej (1,5 ha) z pozwoleniem na budowę (nie jestem rolnikiem) oraz postawić za resztę gotówki dom. Czy taki zakup skarbówka uzna za zwolniony od podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2012.361 j.t. ze zm. dalej jako u.PIT) jest odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia. Przychód rozlicza się w PIT-39 składanym do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano sprzedaży. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi tu 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia – jeśli nie odbiega od wartości rynkowej), a kosztami, które tu ustalone mogą być tylko zgodnie z art. 22 ust.6d i 6c u.PIT. Czyli tu koszty uzyskania przychodu stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. W związku z powyższym, jeśli nie poniosła Pani wysokich nakładów podstawa opodatkowania będzie znaczna, a co za tym idzie wysokie będzie zobowiązanie podatkowe.

Pyta Pani o zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Szczegółowo cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w jego pkt. 1 lit. c) ustawodawca uznaje za wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe wydatek poniesiony na „nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego”. Natomiast w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d za zgodne ze zwolnieniem uznaje się wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego.

Tym samym wydatki na nabycie gruntu umożliwiającego budowę budynku mieszkalnego i na budowę tego (własnego) budynku mieszkalnego spełniają warunki zwolnienia. Proszę pamiętać, że ze względu na konstrukcję zwolnienia jedynie wydatkowanie całego przychodu ze sprzedaży strychu na własne cele mieszkaniowe pozwala w pełni uniknąć konieczności płacenia podatku dochodowego.

Od wielu lat uważa się raczej powszechnie, że zakup działki siedliskowej mogący zaspokajać potrzeby mieszkaniowe nie może skutkować zwolnieniem z opodatkowania. Większość znanych mi organów podatkowych kieruje się tylko tym, czy działka jest, czy nie jest działką budowlaną. Moim zdaniem przytoczone przepisy nie zawierają takiego obostrzenia i organy podatkowe nie mają tu racji, albowiem ustawodawca jasno wskazał, że chodzi o „gruntu pod budowę budynku mieszkalnego”, jeśli połączymy to z wydanym pozwoleniem na budowę, uważam że wypełnione są warunki zwolnienia. Moje zdanie nie jest odosobnione. Podobnie – tzn. uznając możliwość skorzystania z ulgi – twierdzi np. M. Jurek: „Opisana w pytaniu nabywana nieruchomość gruntowa to tzw. działka siedliskowa, a więc przeznaczona pod zabudowę budynkami gospodarstwa rolnego, w tym zabudowaniami mieszkalnymi. Działka taka jest jednak działką rolną, nie zaś budowlaną, należy więc uznać ją za »inny grunt«, o którym mowa w wymienionym wyżej przepisie. W części obejmującej zabudowę siedliskową działka taka wyłączona jest z produkcji rolnej. By więc uznać, że zakup działki siedliskowej zmierza do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych, konieczne jest uwzględnienie takiego charakteru nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie, w braku takiego planu – uzyskanie w terminie 2 lat warunków zabudowy. Pozwoli to uznać, że zakupiony grunt zmienił przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego (por. stanowisko przedstawione m.in. w interpretacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 17 listopada 2006 r., 1424/2140/4111/415/66/06/JSz, które pozostaje aktualne, choć dotyczyło ono dawnej ulgi związanej z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej)” [Czy zakup działki siedliskowej może być rozliczona w ramach wydatków przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe? VDP 572296, 2.06.2015 r.]

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »