Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-07

Planuję sprzedać nieruchomość przed końcem 2014 r. Nieruchomość otrzymałam w akcie darowizny w 2009 r. Uzyskane w ten sposób dochody chciałabym przeznaczyć na kupno mieszkania w Holandii. Czy będę musiała odprowadzić podatek i w jakiej wysokości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gdy sprzedaż nieruchomości nie następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, to zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota uzyskana ze sprzedaży jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Zatem odwrotnie, jeśli sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie trzeba w ogóle rozliczać tej sprzedaży i płacić podatku dochodowego, ergo gdyby zbywała Pani nieruchomość w 2015 r. nie zapłaciłaby Pani podatku. Jeśli ma Pani zamiar sprzedać nieruchomość w 2014 r. może Pani rozważyć alternatywnie zawarcie umowy przedwstępnej i przyjęcie zaliczki, tu często nawet 99% i w 2015 r. zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność – wtedy uniknie Pani nie tylko podatku ale i obowiązku rozliczania się z fiskusem z tego dochodu.

Przypomnę, że gdy sprzedaż następuje przed upływem ww. 5 lat podlega opodatkowaniu, bowiem jest przychodem będącym w kręgu zainteresowania ustawy, podatek płaci się tu od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości rozumianym jako „wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia”, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (powiększoną niekiedy o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Zgodnie z przywołanym ww. art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu mieszkania nabytego w drodze darowizny uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jak zapewne Pani wie, do sprzedaży nieruchomości nabytych po dniu 31 grudnia 2008 roku zastosowanie ma zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem nawet sprzedaż przed 5 laty daje możliwość uniknięcia podatku poprzez skorzystanie ze zwolnienia. Wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Pyta Pani, czy zakup mieszkania w Holandii jest celem dającym prawo do zwolnienia. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 wydatkiem poniesionym na własny cel mieszkaniowy jest m.in. wydatek na nabycie budynku mieszkalnego, jego części czy też lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Reasumując, przeznaczając cały przychód ze sprzedaży na nabycie mieszkania w Holandii, w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, nie zapłaci Pani podatku, albowiem skorzysta ze zwolnienia (rozliczenia i deklaracji zwolnienia dokonuje się na druku PIT-39, który składa się w terminie złożenia zeznania rocznego za rok w którym miała miejsce sprzedaż nieruchomości).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »