Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż nieruchomości po zamknięciu działalności

Wioleta Biel • Opublikowane: 2016-06-01

We 2013 r. roku zakończyłam działalność hotelarską. Pozostał po niej budynek ,który wybudowałam w czasie trwania działalności. Projekt budynku przedstawiał jego podział w kosztach następująco: parter i to była moja część mieszkalna, a drugie piętro zajmowały pokoje hotelu i budowane były jako inwestycja. W obręb tej nieruchomości wchodzi działka. Czy i jaki podatek będę musiała zapłacić fiskusowi w razie sprzedaży tej nieruchomości w tym roku? Obecnie mam 61 lat i jestem emerytką.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasada ogólna

Przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w tym budynków i lokali będących odrębną własnością – w tym także przychody z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przychód uzyskany ze sprzedaży uwzględnia się w rozliczeniu na zasadach, które podatnik wybrał dla opodatkowania prowadzonej przez niego działalności.

Źródłem przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest między innymi odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy, jeżeli:

  • odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, oraz
  • zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższej zasady opodatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących środkami trwałymi – ujętymi w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (przychody z działalności gospodarczej).

Ponadto przepis art. 10 ust. 3 ustawy PIT stanowi o tym, iż zbycie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli minie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie takiej nieruchomości.

Generalnie, aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów ze zbycia nieruchomości, spełnione winny zostać co najmniej dwie podstawowe przesłanki: nieruchomość nie może być przedmiotem odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej oraz nie może być nieruchomością niemieszkalną wykorzystywaną w tej działalności.

W przypadku, w którym nie minął 5-letni okres od końca roku nabycia nieruchomości, należy zastosować art. 19 ustawy PIT w związku z art. 30e ustawy PIT, dotyczący opodatkowania zbycia takiej nieruchomości według 19% stawki.

WAŻNE

O tym, czy dana nieruchomość jest budynkiem mieszkalnym, decydują wypisy z ewidencji, ksiąg wieczystych oraz decyzje określające podatek od nieruchomości.

Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej przed 5 letnim okresem jest przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Aby moc z niego skorzystać, należałoby przeznaczyć uzyskany dochód na tzw. własne cele mieszkaniowe (zakup mieszkania, domu czy remont).

Jednak nie będzie miał zastosowania ten przepis w przypadku, w którym omawiany budynek został wzniesiony ponad 5 lat temu.

Proszę o dodatkowe informacje, czyli kiedy budynek został wprowadzony do ewidencji w działalności gospodarczej i czy został zakwalifikowany jako budynek mieszkalny. Kiedy otrzymam odpowiedzi na te pytania, będę w stanie ostatecznie określić skutki podatkowe planowanej transakcji sprzedaży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »