Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż samochodu w trakcie leasingu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-08

Posiadam samochód osobowy, który jest finansowany leasingiem finansowym. Z uwagi na to nie przysługiwało mi prawo do odliczenia 6% podatku VAT przy zakupie. W jaki sposób mam wykazać sprzedaż tego samochodu w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z 12 lutego 2014 r., które wprowadza opodatkowanie stawką podstawową sprzedaż wszystkich samochodów w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia 60% lub 50% podatku naliczonego (mnie nie przysługiwało wcale)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładam, że leasing trwa nadal. Tym samym prawdą jest, że nie przysługiwało Panu jeszcze prawo odliczenia VAT od nabycia, bowiem nie nabył Pan jeszcze samochodu. Co do zasady, zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

To, że amortyzuje Pan samochód nie oznacza tu, że jest on Pana własnością. Nie jest, jest własnością finansującego (leasingodawcy), a zmieni się to dopiero po zakończenia umowy leasingowej, kiedy leasingodawca przeniesienie własności samochodu na Pana rzecz, co ma miejsce na ogół po zapłaceniu ostatniej raty kapitałowej, jeśli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Na gruncie VAT jednak dostawa ma miejsce wcześniej.

Pyta Pan o Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 lutego 2014 r., jest takie rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, nie dotyczy ono jednak VAT. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 marca 2014 r. jest tym, o które Panu chodzi, ono bowiem jest rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Weszło z dniem 1 kwietnia 2014 r. w życie. Stanowi ono, że w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 1722) w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 20. Skutkuje to tym, że nie obowiązuje już zwolnienie dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

a) określonej w fakturze lub

b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub

c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

– nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł.

Tym samym do 1 kwietnia 2014 r. dostawa samochodów przy nabyciu, których nie przysługiwało prawo do odliczenia jak i tych przy nabyciu, których przysługiwało takie prawo w pełni, oraz również tych przy nabyciu, których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% – podlega co do zasady opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy dostawa ma za przedmiot samochód z tytułu nabycia którego nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, lecz tylko jeśli samochód ten był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. W teorii, gdy nie odliczono VAT można by starać się skorzystać z procedury VAT marża (podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku), ale jest to możliwe tylko w szczególnie określonych w art. 120 ustawy o VAT przypadkach i dotyczy zgodnie z ust. 10 ww. artykułu dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2) podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;

4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »