Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż zadłużonego mieszkania a należny podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-04

Mama nie płaciła czynszu i straciła swoje mieszkanie spółdzielcze lokatorskie z lat 80. Spółdzielnia sprzedała lokal i wypłaciła mojej mamie 30 tys. zł. Mama dostała informację, że od tej kwoty musi zapłacić wysoki podatek. Czy faktycznie tak jest?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawia Pani bardzo skąpy opis sytuacji, stąd nie jest możliwe sformułowanie jednoznacznych wniosków, a tym bardziej odniesienie się do wysokości podatku.

Jak się domyślam, referuje Pani sytuację, w której mama otrzymała lokal mieszkalny na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i w latach 80. dokonała wpłaty wkładu mieszkaniowego (ewentualnie spłacała kredyt mieszkaniowy zaciągnięty przez spółdzielnię na budowę budynku mieszkalnego, który następnie zaliczony został na wkład mieszkaniowy). Następnie została wykluczona z grona członków spółdzielni na skutek uchylania się od obowiązku regulowania opłat. Spółdzielnia przejęła lokal, jak się domyślam, postąpiła zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, który stanowi, że „w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu (przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu)”. Z wartości rynkowej lokalu potrąciła spółdzielnia prawdopodobnie przypadającą na dany lokal część zobowiązań czy ewentualnie kwoty zaległych opłat (koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości) i także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Jak zakładam, różnicę wypłacono Pani mamie. W takiej sytuacji nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem (tj. przed potrąceniami) a wniesionym wkładem podlega opodatkowaniu jako tzw. przychód z innych źródeł (art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Tym samym zakładam, że słusznie poinformowano Pani mamę o konieczności zapłacenia podatku.

Podobnie wskazuje m.in. Ministerstwo Finansów; w piśmie z dnia 24 marca 2011 r. Podsekretarz Stanu [sygnatura: DD2/0602/8/MWJ/2011/BMI9-2898] analizuje:

„Zasady wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wypłaty należności z tego tytułu określają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Stosownie do art. 11 ust. 21-24 tej ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal, oraz kwoty zaległych opłat, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Warunkiem wypłaty jest opróżnienie lokalu.

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepis ten nie zawiera definicji przychodów, lecz jedynie ich przykładowy katalog, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, niezaliczane do pozostałych źródeł przychodów, stanowią przychody objęte tym przepisem, czyli przychody z innych źródeł.

Nie zmienia to jednak faktu, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

W związku z powyższym kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości wkładu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej, jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem a wniesionym wkładem stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »