Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Świadczenie wdowie z USA zwolnione z PIT w Polsce

Autor: Marcin Sądej

Posiadam podwójne obywatelstwo polsko-amerykańskie. Po śmierci męża (obywatel USA) otrzymuję z USA świadczenie wdowie. Wróciłam do Polski 9 lat temu i od 2 miesięcy pobieram już przekierowane świadczenie z USA z polskiego banku. Od tego świadczenia bank pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i zaliczkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego, co się zorientowałam, świadczenie wdowie w Polsce powinno korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak przekonać o tym bank? Napisałam do nich pismo w tej sprawie i otrzymałam od nich niezadowalającą odpowiedź. Proszę mi doradzić, co im napisać, aby zaprzestali pobierania zaliczek na podatek i zaliczkę na ubezpieczenie zdrowotne i zwrócili niesłusznie pobrane pieniądze. W załączniku wspomniana korespondencję.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie wdowie z USA zwolnione z PIT w Polsce

Umowa z USA o unikaniu podwójnego opodatkowania

Po pierwsze wskażmy, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała Umowa z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. W myśl postanowień art. 5 ust. 1 tejże umowy – osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie. Jednocześnie, stosownie do art. 5 ust. 2 – postanowienia Umowy nie będą w żaden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłączeń, zwolnień, zmniejszeń, zaliczeń lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłości przez:

 1. prawo jednego z Umawiających się Państw przy określeniu podatków pobieranych przez to Umawiające się Państwo lub
 2. przez każdą inną umowę zawartą pomiędzy Umawiającymi się Państwami.

Bez względu na postanowienia Umowy, z wyłączeniem ustępu 4, Umawiające się Państwo może opodatkować obywatela tego Umawiającego się Państwa lub osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie (zgodnie z zasadami artykułu 4), tak jakby Umowa nie weszła w życie (art. 5 ust. 3 ww. Umowy).

Z powyższych przepisów wynika, że Polska ma prawo opodatkować dochód z tytułu świadczenia wypłacanego ze Stanów Zjednoczonych osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Prawo to wynika z zapisu art. 5 ust. 3 ww. Umowy, zgodnie z którym państwu rezydencji przysługuje pełne prawo do opodatkowania dochodów osoby mającej na jego terytorium miejsce zamieszkania.

Świadczenia rodzinne zwolnione z PIT

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Z pisma z dnia 21.07.2016 r. wydane przez Izbę Skarbową w Katowicach, IBPB-2-1/4511-282/16/HK, wynika, że amerykański system ubezpieczeń socjalnych przewiduje następujące rodzaje świadczeń, których wypłata jest możliwa poza terytorium Stanów Zjednoczonych:

 1. Emerytura – świadczenie przysługujące osobom w wieku emerytalnym, które mają przewidziany prawem staż pracy.
 2. Renta inwalidzka – świadczenie przysługujące osobie ubezpieczonej z tytułu pełnej niezdolności do pracy.
 3. Świadczenie małżeńskie – świadczenie przysługujące współmałżonkowi osoby uprawnionej do emerytury lub renty inwalidzkiej z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego lub mającemu pod opieką dziecko do lat 16.
 4. Świadczenie dla byłej żony/męża – świadczenie przysługujące byłemu małżonkowi osoby uprawnionej do emerytury lub renty inwalidzkiej z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego.
 5. Renta wdowia – świadczenie przysługujące wdowie lub wdowcowi po osobie uprawnionej do emerytury lub renty inwalidzkiej z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego lub mającemu pod opieką dziecko do lat 16.
 6. Renta dla byłej żony/męża po śmierci osoby ubezpieczonej – świadczenie przysługujące byłemu współmałżonkowi osoby zmarłej uprawnionej do emerytury lub renty inwalidzkiej z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego lub mającemu pod opieką dziecko do lat 16.
 7. Renta dziecięca – świadczenie przysługujące nieletnim lub niepełnosprawnym dzieciom osoby uprawnionej do otrzymywania emerytury lub renty, zarówno za jej życia jak i po śmierci.
 8. Renta rodzicielska – świadczenie przysługujące rodzicowi w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej z chwilą osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego.
 9. Zasiłek pośmiertny – jednorazowa wypłata w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej należna wdowie.

Świadczenie wdowie a podatek dochodowy

W świetle powyższego, w interpretacji z dnia 10 czerwca 2015 r., znak IBPBII/1/4511-219/15/BJ, fiskus wskazał, że skoro otrzymywane z USA świadczenie jest rodzajem świadczenia rodzinnego będącego odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, to świadczenie to jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych.

Również aktualnie wydawane interpretacje organów podatkowych jednoznacznie wskazują, że zagraniczne świadczenia wdowie korzystają w Polsce ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT. Na przykład w piśmie wydanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31.12.2020 r., 0113-KDIPT2-2.4011.794.2020.2.AKR, czytamy:

„Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie wdowie otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie jednak, przyjmując za Wnioskodawczynią, że ww. świadczenie jest świadczeniem rodzinnym, przyznawanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w USA, to jest ono zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczenia oraz uwzględnienia go w zeznaniu podatkowym.”

Pismo z dnia 14.08.2020 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT2.4011.429.2020.2.RS:

„Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie wdowie otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA podlega opodatkowaniu w Polsce.

Jednocześnie jednak, w sytuacji gdy – jak twierdzi Wnioskodawczyni – świadczenie to otrzymywane jest na podstawie obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki przepisów o świadczeniach rodzinnych, to korzysta ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy.”

W konsekwencji należy zgodzić się z Pani stanowiskiem, że tego rodzaju świadczenie wdowie jest zwolnione od podatku dochodowego, w związku z czym bank nie powinien pobierać zaliczki na podatek.

W pierwszej kolejności proszę przesłać do banku powyższą analizę. Wprawdzie z pisma otrzymanego od banku wynika, że zażyczyli sobie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej Pani przypadku (w tym zakresie trzeba złożyć do dyrektora KIS wniosek ORD-IN o wydanie takiej interpretacji i oczekiwać około 3 miesięcy) ale może przedstawione przeze mnie argumenty będą dla nich przekonywujące i już na tym etapie odstąpią od pobierania zaliczek oraz składek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info