Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ujawnione źródła przychodów

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2013-07-02

Od piętnastu lat mieszkam i pracuję za granicą (tam też rozliczam się z podatków), w 2007 roku za oszczędności kupiłem mieszkanie w Polsce. Teraz otrzymałem pismo z urzędu skarbowego, według którego zakup został sfinansowany z dochodu niemającego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów (dokument powołuje się na art. 165 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej). W piśmie znalazło się sformułowanie: „z uzyskanych przez organ podatkowy informacji wynika, że...”. Czy to oznacza, że ktoś doniósł na mnie do urzędu? Czy mogę żądać ujawnienia źródła tej informacji? W jaki sposób wyjaśnić tę sprawę? Czy powinienem wynająć prawnika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z podanych informacji, urząd skarbowy wszczął wobec Pana postępowanie podatkowe w sprawie opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu postanowieniem, wydanym na podstawie przepisów art. 165 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Niekoniecznie powodem wszczęcia postępowania był anonimowy donos lub zawiadomienie pochodzące od określonej osoby; urząd skarbowy mógł działać z własnej inicjatywy i prawdopodobnie tak właśnie było.

 

Jako strona postępowania ma Pan dostęp do akt sprawy, może je Pan przeglądać w siedzibie urzędu, w obecności pracownika organu podatkowego, sporządzać z nich notatki, kopie czy odpisy, a także żądać wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii dokumentów, zgromadzonych w aktach sprawy (art. 178 § 1 Ordynacji podatkowej). Dane osoby prowadzącej to konkretne postępowanie oraz sygnatura sprawy są podane w korespondencji kierowanej do Pana. Jeśli postępowanie zostało wszczęte na skutek anonimowego donosu, to nawet urząd skarbowy nie zna danych personalnych informatora, ale mimo to musi przeanalizować przedmiot donosu. Jeśli natomiast źródłem informacji była osoba znana urzędowi z imienia i nazwiska, nie będzie Pan mógł poznać jej danych, chyba że podpisane pismo „informujące” będzie znajdowało się w aktach sprawy.

 

W mojej ocenie postępowanie to zostało wszczęte na skutek informacji – powziętych przez urząd w ramach jego działalności – o tym, że nabył Pan lokal mieszkalny w roku 2007, nie posiadając żadnych ujawnionych w Polsce źródeł przychodu, czyli nie mając pokrycia wydatków poniesionych na mieszkanie w opodatkowanych źródłach przychodu. Wypis aktu notarialnego przesyła do urzędu skarbowego notariusz sporządzający umowę sprzedaży, do niego także należy pobranie podatków, związanych z przeprowadzoną transakcją, zwłaszcza podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów sądowych (za wpis w księdze wieczystej).

 

Organ podatkowy może wszcząć przedmiotowe postępowanie, choć od dnia transakcji minęło ponad 5 lat. Jak wynika z treści przepisu art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja. Oznacza to, że ewentualna decyzja dotycząca roku 2007 musi zostać Panu doręczona do końca 2012 r. Termin pięcioletni należy liczyć bowiem od końca roku 2008, w którym upłynął termin na złożenie zeznania podatkowego za rok 2007 (do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie, a więc w tym wypadku do 30 kwietnia 2008 r.).

 

Proszę na razie nie obawiać się konsekwencji podatkowych, jakie mogą wynikać z wszczętego postępowania. Otóż skoro urząd w ogóle nie dysponuje wiedzą, że od 15 lat mieszka Pan za granicą, tam pracuje i osiąga z tego tytułu dochody, to aby pozytywnie zakończyć to postępowanie, wystarczy przedłożyć poświadczone i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego kopie deklaracji podatkowych, złożonych w odpowiednim zagranicznym urzędzie podatkowym kraju, w którym Pan mieszka, ewentualnie zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2007, a także w latach wcześniejszych, co pozwoli wykazać, ze posiadał Pan środki na nabycie mieszkania w Polsce.

 

Może Pan również postarać się o uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej kraju zamieszkania, wystawionego przez właściwą władzę podatkową, niezależnie od udowodnienia dokumentem tożsamości, że jest Pan obywatelem tego kraju. Dokument ten stanowi dowód, że ze swoich dochodów rozlicza się Pan w kraju zamieszkania. Jak stanowi art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., zwanej dalej P.d.o.f.), osoby fizyczne, jeśli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (przebywają tu krócej niż 183 dni w roku podatkowym, a centrum ich interesów osobistych i majątkowych nie koncentruje się w Polsce – przyp. aut.) podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika (art. 5a pkt 21 P.d.o.f.). Jeśli nie osiągał Pan żadnych dochodów w Polsce, nie było także obowiązku rozliczania ich w polskim urzędzie skarbowym.

 

Jak stanowi przepis art. 20 ust. 3 P.d.o.f., wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącego z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

 

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Lu 633/11), „w postępowaniu dotyczącym ustalenia dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów nie wystarczy, że podatnik wskaże skąd pochodzą wydatkowane przez niego środki. Musi on jeszcze wykazać, że środki te posiadają walor legalności – pochodzą z przychodów opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania. Wskazanie źródeł na pokrycie wydatków jest tylko wtedy skuteczne, jeśli są to środki wcześniej opodatkowane (np. wynagrodzenie z pracy, dochody z opodatkowanej działalności gospodarczej) lub wolne od podatku (np. darowizny w wysokości zwolnionej w ustawie od spadków i darowizn). Posiadane przedtem zasoby majątkowe, z których podatnik chce rozliczyć swoje przychody, w świetle art. 20 ust. 3, muszą pochodzić z ujawnionych źródeł, bez względu na czas nabycia tych zasobów oraz bez względu na okres, w jakim zostało zgromadzone mienie, byleby pochodziło ono z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania”.

 

Wydaje się, że jeśli Pańskie dochody opodatkowane i legalnie osiągnięte za granicą Polski wystarczyły na sfinansowanie zakupu mieszkania w 2007 r., to pomoc prawna może okazać się niekonieczna. Jeśli jednak byłby Pan spokojniejszy, gdyby postępowanie w Pańskim imieniu prowadził radca prawny lub doradca podatkowy, do Pana decyzji należałoby ustanowienie takiego profesjonalnego pełnomocnika w sprawie, najlepiej posiadającego siedzibę kancelarii jak najbliżej miejscowości, w której toczy się postępowanie podatkowe. Prawnik zasugeruje środki dowodowe, jakie może Pan wykorzystać (poza wskazanymi wyżej), pokieruje postępowaniem, włącznie z doprowadzeniem do jego umorzenia w przypadku udokumentowania źródeł dochodu. Jako strona postępowania (podatnik) ma Pan prawo ustanowić pełnomocnika, będzie on mógł przeglądać akta sprawy, odbierać w Pańskim imieniu doręczaną korespondencję podatkową (art. 145 § 2 Ordynacji podatkowej) czy wnosić środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »