Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga meldunkowa, czy można z niej jeszcze skorzystać?

Marek Kowalski • Opublikowane: 2018-06-29

W 2008 r. nabyłam udziały w mieszkaniu*, które sprzedałam w 2011 r. Niestety nie zgłosiłam tego do urzędu skarbowego i teraz muszę złożyć PIT i zapłacić podatek. Dostałam pismo z US, że proszą o złożenie PIT-36 lub 38 oraz 39. W Internecie znalazłam informację, że w latach 2007-2008 była ulga meldunkowa, pozwalająca na niepłacenie podatku, jeśli był ktoś zameldowany minimum rok. Ja była w tym mieszkaniu zameldowana na pobyt stały w latach 2004-2011. Czy mogę zatem wysłać im tylko PIT-39 z oświadczeniem, czy jednak będę musiała zapłacić podatek + odsetki, aby nie zostać oskarżona o oszustwo skarbowe?

Marek Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

W istocie, jeśli nieruchomość nabyta była w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2008 r., to przy jej sprzedaży istniała możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej. Tak jak każda ulga miała ona swoje zasady i warunki konieczne do spełnienia, które wynikały z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu z tamtego okresu. A mianowicie:

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (…)

126) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie – jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)- d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22, (…).”

„21. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

22. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.”

Wskazuje Pani, że była zameldowana od 2004 do 2011 r. (do zbycia). Niewątpliwie więc spełnia Pani jeden z warunków – bycie zameldowaną przez okres 12 miesięcy przed data zbycia nieruchomości (udziału). Niestety nie był to jedyny warunek. Drugi warunek uzyskania prawa do ulgi meldunkowej to:

  1. złożenie oświadczenia, że spełnia Pani jako podatnik warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca Pani zamieszkania jako podatnika,
  2. a oświadczenie to musiało być złożone w ciągu 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia Pani udziału w nieruchomości. A faktycznie do 30 kwietnia następnego po zbyciu roku kalendarzowego.

Aby z ulgi meldunkowej można było skorzystać, trzeba było o tym fakcie zawiadomić urząd skarbowy w ciągu 14 dni od momentu zbycia nieruchomości lub prawa związanego z nieruchomością. W tym celu należało złożyć oświadczenie, w którym podatnik powiadomi urząd, że korzysta z ulgi meldunkowej.

Minister finansów przedłużył rozporządzeniem do 30 kwietnia 2009 r. termin do złożenia oświadczenia, jeżeli przychody uzyskane zostały w 2008 r.

Również podatnicy, którzy będą korzystać z ulgi meldunkowej po 1 stycznia 2009 r., stosowne oświadczenie będą składać w terminie złożenia zeznania podatkowego, w którym wykazywana będzie sprzedaż nieruchomości.

Art. 30e. 1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.”

W przypadku zbycia udziału w nieruchomości w roku 2011, który został nabyty w roku 2008, należało złożyć oświadczenie o prawie do ulgi meldunkowej do 30 kwietnia 2011 r. Brak oświadczenia powodował, że nie nabywało się prawa do ulgi meldunkowej.

Nie składając oświadczenia, nie dopuściła się Pani żadnego oszustwa. Dopuściła się jednak Pani wykroczenia – nie składając stosownej deklaracji podatkowej za rok 2011 uwzględnianej przychód ze zbycia udziału w nieruchomości. Jednak nie płacąc podatku do 30 kwietnia 2012 r. naciągnęła Pani fiskusa. Podatek stał się zaległością. Do zapłaty są odsetki za okres od 1 maja 2012 r.

Szansy na niezapłacenie podatku należy upatrywać w pozytywnym rozpatrzeniu Pani wniosku do złożenia oświadczenia o prawie do ulgi meldunkowej. Należałoby wyrazić czynny żal z powodu niezłożenia oświadczenia, niezłożenia deklaracji podatkowej; wskazać na swoją niewiedzę oraz przekonanie, że samo zameldowanie było wystarczające.

Razem z deklaracją należałoby złożyć oświadczenie o prawie do ulgi meldunkowej oraz pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia z wyjaśnieniem. Niestety nie daje to żadnej gwarancji pozytywnego rozpatrzenia sprawy, jak też nie daje gwarancji, że fiskus nie wysunie wobec Pani oskarżenia.

* Opis sprawy z maja 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Posiadanie władzy rodzicielskiej a jej wykonywanie - ulga prorodzinna

Jestem po rozwodzie. Mam dwoje dzieci, na które płacę alimenty. Na sprawie rozwodowej wspólnie z żoną ustaliliśmy, że dzieci pozostaną z nią,...

Kredyt hipoteczny dla córki jako darowizna

Wraz z mężem kupiliśmy córce mieszkanie u dewelopera. Córka jest jedynym właścicielem. Połowę wartości mieszkania przelaliśmy na jej konto jako...

Sprzedaż działki budowlanej i mieszkania a podatek

Proszę o wyjaśnienie kwestii płacenia podatku w kontekście sprzedaży działki budowlanej i mieszkania. Chciałbym sprzedać działkę...

Sprzedaż nieruchomości, która przypadła małżonkowi po podziale majątku a podatki

W 2007 r. kupiliśmy z mężem mieszkanie na kredyt. W 2014 r. rozwiedliśmy się i dokonaliśmy podziału majątku. Na tej podstawie jedyną...

Praca za granicą a podatek od sprzedaży nieruchomości

Chcę sprzedać mieszkanie, które kupiłem dwa lata temu. Nie podlegam prawu podatkowemu w Polsce, ponieważ pracuję za granicą i tam też się...

Budowa bliźniaka z przeznaczeniem na sprzedaż przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności a podatki

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Planuję zakup działki budowlanej na kredyt pod zastaw hipoteki już istniejącej...

Zamiana mieszkań w kręgu najbliższej rodziny a obowiązek podatkowy

W lutym br. dokonałem notarialnie zamiany mieszkania z moim bratem. Bratu przekazałem moje prawo własności, jakie otrzymałem w spadku po zmarłym...

Czy fiskus podważy darowizny w rodzinie prowadzące do zamiany nieruchomości?

Dwa lata temu otrzymałem od ojca w darowiźnie działkę rolną, natomiast moja siostra budowlaną (tym samym aktem notarialnym). Siostra nie planuje budowy,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »