Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ulga meldunkowa, czy można z niej jeszcze skorzystać?

Autor: Marek Kowalski

W 2008 r. nabyłam udziały w mieszkaniu*, które sprzedałam w 2011 r. Niestety nie zgłosiłam tego do urzędu skarbowego i teraz muszę złożyć PIT i zapłacić podatek. Dostałam pismo z US, że proszą o złożenie PIT-36 lub 38 oraz 39. W Internecie znalazłam informację, że w latach 2007-2008 była ulga meldunkowa, pozwalająca na niepłacenie podatku, jeśli był ktoś zameldowany minimum rok. Ja była w tym mieszkaniu zameldowana na pobyt stały w latach 2004-2011. Czy mogę zatem wysłać im tylko PIT-39 z oświadczeniem, czy jednak będę musiała zapłacić podatek + odsetki, aby nie zostać oskarżona o oszustwo skarbowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W istocie, jeśli nieruchomość nabyta była w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2008 r., to przy jej sprzedaży istniała możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej. Tak jak każda ulga miała ona swoje zasady i warunki konieczne do spełnienia, które wynikały z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu z tamtego okresu. A mianowicie:

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (…)

126) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie – jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)- d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22, (…).”

„21. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

22. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.”

Wskazuje Pani, że była zameldowana od 2004 do 2011 r. (do zbycia). Niewątpliwie więc spełnia Pani jeden z warunków – bycie zameldowaną przez okres 12 miesięcy przed data zbycia nieruchomości (udziału). Niestety nie był to jedyny warunek. Drugi warunek uzyskania prawa do ulgi meldunkowej to:

  1. złożenie oświadczenia, że spełnia Pani jako podatnik warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca Pani zamieszkania jako podatnika,
  2. a oświadczenie to musiało być złożone w ciągu 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia Pani udziału w nieruchomości. A faktycznie do 30 kwietnia następnego po zbyciu roku kalendarzowego.

Aby z ulgi meldunkowej można było skorzystać, trzeba było o tym fakcie zawiadomić urząd skarbowy w ciągu 14 dni od momentu zbycia nieruchomości lub prawa związanego z nieruchomością. W tym celu należało złożyć oświadczenie, w którym podatnik powiadomi urząd, że korzysta z ulgi meldunkowej.

Minister finansów przedłużył rozporządzeniem do 30 kwietnia 2009 r. termin do złożenia oświadczenia, jeżeli przychody uzyskane zostały w 2008 r.

Również podatnicy, którzy będą korzystać z ulgi meldunkowej po 1 stycznia 2009 r., stosowne oświadczenie będą składać w terminie złożenia zeznania podatkowego, w którym wykazywana będzie sprzedaż nieruchomości.

Art. 30e. 1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.”

W przypadku zbycia udziału w nieruchomości w roku 2011, który został nabyty w roku 2008, należało złożyć oświadczenie o prawie do ulgi meldunkowej do 30 kwietnia 2011 r. Brak oświadczenia powodował, że nie nabywało się prawa do ulgi meldunkowej.

Nie składając oświadczenia, nie dopuściła się Pani żadnego oszustwa. Dopuściła się jednak Pani wykroczenia – nie składając stosownej deklaracji podatkowej za rok 2011 uwzględnianej przychód ze zbycia udziału w nieruchomości. Jednak nie płacąc podatku do 30 kwietnia 2012 r. naciągnęła Pani fiskusa. Podatek stał się zaległością. Do zapłaty są odsetki za okres od 1 maja 2012 r.

Szansy na niezapłacenie podatku należy upatrywać w pozytywnym rozpatrzeniu Pani wniosku do złożenia oświadczenia o prawie do ulgi meldunkowej. Należałoby wyrazić czynny żal z powodu niezłożenia oświadczenia, niezłożenia deklaracji podatkowej; wskazać na swoją niewiedzę oraz przekonanie, że samo zameldowanie było wystarczające.

Razem z deklaracją należałoby złożyć oświadczenie o prawie do ulgi meldunkowej oraz pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia z wyjaśnieniem. Niestety nie daje to żadnej gwarancji pozytywnego rozpatrzenia sprawy, jak też nie daje gwarancji, że fiskus nie wysunie wobec Pani oskarżenia.

* Opis sprawy z maja 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info