Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-12-12

Moja sprawa dotyczy ulga mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. W roku 2015 zmarła moja mama. Jesienią tego samego roku otworzyliśmy u notariusza jej testament, na mocy którego zostałem jedynym spadkobiercą. Sporządzony został akt poświadczenia dziedziczenia. Na cały spadek po mamie składał się udział 2/5 we własności domu rodzinnego. Pozostała część należy do mojej żyjącej babci. Problem polega na tym, że nie zgłosiłem tego faktu w urzędzie skarbowym. Z tego, co wiem, utraciłem tym samym ulgę i będę musiał zapłacić podatek od wartości swojej części domu. Czy można coś jeszcze zrobić, by podatku nie zapłacić lub zapłacić mniejszy? Mieszkam w tym domu i jestem w nim zameldowany od przeszło 20 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn [Dz. U. 2017 r., Poz. 833 t.j. z późn. zm.] zwalnia nabycie w drodze dziedziczenia m.in. własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez zstępnych, od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem (art. 4a ust. 1 pkt 1 i ust. 1A ww. ustawy), że zgłosi ów zstępny (np. dziecko) na druku SD-Z2 nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia (za wyjątkiem sytuacji, gdy nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie ww. terminów).

W przypadku niespełnienia warunku zgłoszenia w terminie nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, również w drodze dziedziczenia po rodzicu, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, a tym samym nie korzysta ze zwolnienia. Terminu na złożenie SD-Z2 nie można przywrócić, jest to bowiem termin podatkowego prawa materialnego niepodlegający przywróceniu na wniosek nabywcy, ani też na wniosek innych osób. Konsekwencją powyższego jest także konieczność złożenia zeznania SD-3 i co do zasady zapłacenia podatku, który w decyzji ustali organ. Termin na złożenie SD-3 to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Pan jest zatem po terminie. Składając SD-3 w takiej sytuacji, należy jednocześnie na piśmie złożyć tzw. czynny żal zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy [Dz. U. 2017 r., poz. 2226 t.j. z późn. zm. – dalej „K.k.s.”].

Zgodnie z art. 16 § 1 K.k.s. – nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie nie chroni przed sankcjami karnoskarbowymi związanymi z niezłożeniem zeznania w terminie, jeśli zostanie złożone:

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Pyta Pan, czy można coś jeszcze zrobić, by podatku nie zapłacić lub zapłacić mniejszy. Tak, może Pan sprawdzić, czy spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z art. 16 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem – w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie, w drodze m.in. dziedziczenia przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej (a Pan mieści się w tej grupie) – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Warto pamiętać, że w przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału. Zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5: za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów); natomiast powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę się pomija.

Przywołana ulga przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4 tj. np. mają polskie obywatelstwo;

2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

3) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

5) będą zamieszkiwać, będąc zameldowanymi na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:

a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Zobowiązanie podatkowe obliczy organ w decyzji ustalającej podatek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »