Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ulga w VAT, pierwsze zasiedlenie budynku

Autor: Wioleta Biel

Zakupiłem w 2006 r. bez podatku VAT używaną nieruchomość. Do roku 2011 prowadziłem w niej remont – koszt remontu przewyższył wartość zakupu; odliczam go na podstawie amortyzacji od 2012 r., a podatek VAT odliczyłem na bieżąco. Od zakończenia remontu wynajmuję lokale w tej nieruchomości. Dodam, że podzieliłem ją na samodzielne lokale, a w 2017 r. tylko w jednym lokalu prowadziłem adaptację, której koszt wyniósł 10% wartości tego lokalu po cenie rynkowej. Amortyzowane było tylko 50%, bo w amortyzacji są: wartość zakupu + nakłady inwestycyjne, a wartość rynkowa na podstawie operatu jest dwa razy większa. Czy w tej sytuacji zapłacę podatek VAT od sprzedaży lokali? W amortyzacji mam cały obiekt przed podzieleniem go na lokale, czy muszę to sprostować? Czy mogę skorzystać z ulgi na zasiedlenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na moment sprzedaży lokalu będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o VAT.

Na początku należy ustalić, czy sprzedaż nieruchomości odbywa się w ramach tzw. „pierwszego zasiedlenia”, bądź w terminie 2 lat od „pierwszego zasiedlenia”.

Pierwszym zasiedleniem jest oddanie lokalu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lokalu, w wykonaniu transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, po jego wybudowaniu lub ulepszeniu (jeżeli wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości).

W mojej ocenie do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania nieruchomości w najem. Zatem minęło już 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a więc nabył Pan prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu ustawy VAT.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawa o VAT, pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Oddanie lokalu do używania w ramach umowy najmu przez podatnika będącego podatnikiem VAT dla tych czynności jest zatem pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy. Zatem zastosowanie ma art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b, czyli zwolnienie z opodatkowania. Pod warunkiem, że nie dokonano ulepszeń przewyższających 30% wartości lokalu – wtedy podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia wskazanego powyżej.

Zgodnie z art. 22 g ust. 1 pkt 1 ustawy PIT – wartością początkową środków trwałych dla celów amortyzacji w razie odpłatnego nabycia jest cena nabycia. Jeśli środek trwały został ulepszony, to zgodnie z ust. 17 ww. przepisu wartość początkową należy zaktualizować o poniesione koszty w związku z ulepszeniem, remontem czy modernizacją. Poniesione koszty należy dokumentować rachunkami (fakturami).

Tak jak pisałam, dla celów podatkowych (amortyzacji) bierzemy cenę nabycia, chyba że środek trwały był ulepszany, wtedy aktualizuje się wartość początkową i nadal dokonuje amortyzacji.

Jeśli zatem najpierw wystąpiły u Pana nakłady, a potem zaczął Pan wynajmować lokale, jeśli taka była kolejność – może Pan skorzystać ze zwolnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info