Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-07-16

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam zaległości w opłacaniu ZUS oraz podatku VAT. Dostałem niedawno wniosek o łączne prowadzenie egzekucji. ZUS przekazuje tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego w celu egzekwowania należności. Czy jest szansa rozłożenia zobowiązań podatkowych na raty albo uzyskania innego rodzaju ulgi w spłacie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnośnie do samego postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu m.in. w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej. Na mocy art. 59 § 1 pkt 2 tej ustawy postępowanie egzekucyjne umarza się, jeżeli obowiązek został umorzony.

 

Możliwe jest wnioskowanie o ulgę podczas istnienia zobowiązania. Organ podatkowy na wniosek podatnika, zgodnie z art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej, prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Może Pan wystąpić z wnioskiem o odroczenie, rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej czy nawet umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że umorzenie jest niezwykle trudne do osiągnięcia, na ogół ulgą, o którą najłatwiej „powalczyć”, jest rozłożenie na raty.

 

Organ może w takim przypadku udzielić ulg:

 

 1. które nie stanowią pomocy publicznej;
 2. które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 3. które stanowią pomoc publiczną:
  1. udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
  2. udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
  3. udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
  4. udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
  5. będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  6. na szkolenia,
  7. na zatrudnienie,
  8. na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  9. na restrukturyzację,
  10. na ochronę środowiska,
  11. na prace badawczo-rozwojowe,
  12. regionalną,
  13. udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.

 

Organ podatkowy na Pani wniosek, o ile uzasadni go Pani ważnym interesem własnym lub interesem publicznym, może, ale nie musi udzielić ulgi. Brak jest w ogóle sytuacji, w której organ musiałby ulgi udzielić. Wynika to wprost z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm). Zatem nawet wykazanie ważnego interesu nie gwarantuje otrzymania pomocy, a jedynie to umożliwia.

 

Przesłanką dającą możliwość przyznania ulgi jest wykazanie ważnego interesu, czym jednak on jest – nie dowiemy się z ustawy. Brak jest jego definicji, rekonstrukcja treści tego pojęcia opiera się w głównej mierze na analizie orzecznictwa.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 stycznia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 768/10, LEX nr 953882) wskazuje, że „Ważny interes podatnika, o którym mowa w art. 67a § 1 o.p., jest przesłanką związaną bezpośrednio z sytuacją określonej osoby, przy czym należy podkreślić, że nie może być on utożsamiany jedynie z koniecznością wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od woli i sposobu działania podatnika, jako bezwzględnym warunkiem udzielenia ulgi w każdym przypadku. Zauważyć też trzeba, że uzyskanie ulgi w spłacie należności w istocie zawsze leży w interesie podatnika prowadząc bądź to do zmniejszenia jego obciążeń podatkowych, bądź to do takiego ich rozłożenia w czasie, aby były możliwe do spełnienia. Jednakże interes ten nie jest równoznaczny z przesłanką ważnego interesu podatnika. Ustawodawca określił ten interes przymiotnikiem »ważny«, co podkreśla jego doniosłość. Nie jest przy tym wystarczające samo subiektywne przeświadczenie strony, iż taki właśnie jest jej interes w uzyskaniu ulgi, jeżeli obiektywnie istniejące okoliczności faktyczne nie potwierdzają tego”.

 

W jednym z wyroków WSA w Szczecinie wskazuje, że: „Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. Przesłanki zastosowania ulgi podatkowej należy więc oceniać nie tylko w kontekście osobistej sytuacji majątkowej podatnika, lecz także z uwzględnieniem związku zachodzącego pomiędzy obniżeniem zdolności płatniczej, a zajściem wypadków powodujących i uzasadniających niemożność zapłaty” (wyrok WSA w Szczecinie z 17 marca 2011 r., I SA/Sz 860/10; LEX nr 894197).

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że wykazanie ważnego interesu we wniosku o np. rozłożenie na raty pozostałej części zaległości podatkowej daje jedynie możliwość uzyskania ulgi. We wniosku wskazać należy również, na jaki czas (ile rat miesięcznych) zapłatę zaległości chce się rozłożyć, a w przypadku przedsiębiorców i zobowiązań z przedsiębiorstwem związanych wskazać należy, z jakiego rodzaju pomocy chce się skorzystać. Obecnie przedsiębiorcy najczęściej wnioskują o pomoc de minimis. W tym celu do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz będący załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Troszkę inaczej jest w przypadku składek. W tym zakresie właściwy jest ZUS. Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie ZUS może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Pamiętać jednak należy, że odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek.

 

Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy, a nie – jak ma to miejsce w przypadku zobowiązań podatkowych – decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »