Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umorzony dług za mieszkanie jako przychód

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-05-07

W zeszłym roku umorzono mi dług za mieszkanie. Agencja mieszkaniowa go opodatkowała i wystawiła mi PIT (kwota 15 tys. zł). Ten umorzony dług traktowany jest jako przychód. Przez to nie mogę dostać jako samotna matka alimentów z funduszy i zasiłku rodzinnego. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się, iż umorzone zobowiązania mające charakter cywilnoprawny stanowią przychód. Umorzenie zobowiązania jest więc zdarzeniem w następstwie którego dłużnik odnosi pewną korzyść majątkową (kolokwialnie ujmując tę sprawę, można by stwierdzić, że ta korzyść to fakt, iż nie musi płacić), jest to więc dla dłużnika pewnego rodzaju świadczenie na gruncie prawa podatkowego. Wartość umorzenia stanowi przychód, który jest kwalifikowany do przychodów z innych źródeł. Artykuł 20 ust. 1 stanowi, że „za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17”. Powyższy katalog ma charakter otwarty, co pozwala do niego właśnie przyporządkowywać przychód z umorzenia. Nie ma znaczenia, że ten przychód nie stanowił realnego wpływu środków na Pani rachunek, korzyścią jest brak długu.

Nie wiem, o jakie świadczenia się Pani ubiega, więc wskażę jedynie, że np. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych posługując się pojęciem dochodu rozumie m.in. – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób – przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Umorzenie spowoduje więc niestety zwiększenie dochodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »