Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa leasingowa na samochód zakupiony w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru a VAT

Autor: Adam Dąbrowski

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Właśnie kupuję w Niemczech samochód używany o wartości powyżej 150 000 zł i pojemności silnika powyżej 3.0. Kupuję ten samochód w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Po sprowadzeniu samochodu do Polski chcę zawrzeć na ten samochód umowę leasingu zwrotnego z firmą leasingową. Potem będę go użytkował w wariancie mieszanym. Jakie konsekwencje podatkowe (VAT, dochodowy) rodzi sytuacja, w której sprowadzam samochód z Niemiec jako towar (z zamiarem dalszego zbytu), nie rejestruję go w Polsce na moją firmę, tylko jest on od razu nabyty przez firmę leasingową i przez nią zarejestrowany? – w odróżnieniu od sytuacji, w której: Sprowadzam samochód z Niemiec, rejestruję go w Polsce na siebie, a potem sprzedaję firmie leasingowej i zawieram umowę leasingu zwrotnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa leasingowa na samochód zakupiony w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru a VAT

Zakup i zbycie samochodu w wariancie mieszanym

Z uwagi na wskazanie, że prowadzi Pan działalność gospodarczą oraz wartość pojazdu, pojemność silnika oraz dokonanie zakupu w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (z ewentualnym potraktowaniem go jako towaru) – prawdopodobnie zakupu chce Pan dokonać w ramach działalności. Zamiar użytkowania w wariancie mieszanym wskazuje, że chodzi o samochód osobowy.

Sytuacje hipotetyczne:

A – zakup w Niemczech, przejazd do Polski, zbycie na rzecz firmy leasingowej; użytkowanie samochodu w ramach leasingu

B – zakup w Niemczech, przejazd do Polski, rejestracja na siebie( firmę), zbycie na rzecz firmy leasingowej; użytkowanie samochodu w ramach leasingu

W obydwu sytuacjach nastąpiłby zakup samochodu. Pan stałby się jego właścicielem jajko przedsiębiorca. W obydwu sytuacjach nastąpiłoby zbycie samochodu przez Pana jako przedsiębiorcę na rzecz innego przedsiębiorcy. W obydwu sytuacjach nastąpiłoby zawarcie przez pana umowy leasingu tego samochodu oraz jego użytkowanie w celach służbowych oraz prywatnych.

W obydwu przypadkach dojdzie więc do zakupu i zbycia. Zbycie oznacza przychód do opodatkowania. A wydatki na zakup to koszty przy zbyciu.

Amortyzacja

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

„Art. 14.2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio”.

Potraktowanie samochodu jako towaru oznacza brak amortyzacji. Aby przy zbyciu po rejestracji dokonywać amortyzacji do dnia zbycia, konieczne bałoby wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu).

Przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania kosztów związanych z zakupem samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego (tzw. leasingu bieżącego) lub też leasingu finansowego. Leasing samochodu osobowego w firmie, w zależności od wybranego rodzaju umowy, wiąże się z innymi konsekwencjami podatkowymi.

Leasing operacyjny, leasing finansowy

Użytkując samochód osobowy na podstawie leasingu operacyjnego, przedsiębiorca nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych ani nie amortyzuje go w czasie. Amortyzacji pojazdu dokonuje firma leasingowa, gdyż to ona przez cały okres leasingu jest właścicielem pojazdu. Przy leasingu finansowym samochód amortyzowały Pan.

Leasing operacyjny:

  • o kosztów zalicza się opłaty leasingowe, raty do równowartości samochodu osobowego 150 000 zł (tylko w części dotyczącej spłaty wartości początkowej, część odsetkową ujmuje się w całości);
  • amortyzuje finansujący;
  • koszty eksploatacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu w zależności od tego, czy pojazd jest wykorzystywany jedynie w działalności (i podatnik posiada dokumentację potwierdzającą ten fakt), czy też nie; przy użytkowaniu mieszanym w koszty zalicza się 75% wydatków.

Leasing finansowy:

  • do kosztów zalicza się wyłącznie część odsetkową rat leasingowych;
  • amortyzuje korzystający;
  • kosztem podatkowym są odpisy amortyzacyjne do limitu 150 000 zł;
  • koszty eksploatacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu w zależności od tego, czy pojazd jest wykorzystywany jedynie w działalności (i podatnik posiada dokumentację potwierdzającą ten fakt), czy zarówno w działalności, jak i prywatnie;
  • pojazd firmowy (wprowadzony do ewidencji środków trwałych);
  •  wydatków związanych z ubezpieczeniem AC samochodu w leasingu do wysokości 150 000 zł w stosunku do wartości samochodu określonej w polisie.

Samochód o wartości powyżej 150 000 zł, koszty uzyskania przychodów

W roku bieżącym można ujmować odpisy amortyzacyjne samochodu osobowego, w kosztach uzyskania przychodów, których wartość nie przekroczy 150 000 zł. Wynika to bezpośrednio z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

„Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych”.

Ustawa stanowi dalej:

„Art. 23.1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…)

46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 [poza ewidencją środków trwałych – przypis mój], oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

46a) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

47) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;

47a) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy; (chodzi tutaj o umowę leasingu – jako umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej »finansującym«, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej »korzystającym«, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów).

3b. W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis ust. 1 pkt 46a stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego”.

Do kosztów uzyskania przychodów możliwe jest ujęcie wydatków związanych ze spłatą rat leasingowych jedynie do wysokości 150 000 zł w stosunku do wartości samochodu osobowego. Istotne jest jednak to, że ograniczenie odnosi się jedynie do części raty, która dotyczy spłaty wartości początkowej samochodu wraz z nieodliczonym podatkiem VAT. Część odsetkowa może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w całości. Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 lutego 2019 roku o sygn. 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR, w której czytamy: „(…) opłaty wynikające z umów leasingu podlegają ograniczeniu określonemu w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy w części dotyczącej spłaty wartości samochodu osobowego. Limit ten nie dotyczy części odsetkowej tych opłat”.

Ujęcie w kosztach rat leasingowych do 150 000 zł

Wartość początkowa pojazdu 180 000 zł brutto, a rata leasingową, której wartość wynosi 3800 zł brutto (gdzie 150 zł to część odsetkowa raty): w związku z nowelizacją ustawy o PIT możliwe jest ujęcie w kosztach wartość rat leasingowych do równowartości łącznej 150 000 zł oraz proporcjonalnie dla każdej raty, czyli 3167 zł, oraz część odsetkową raty w wysokości 150 zł. Obliczenia:

3800 zł x 150 000 zł / 180 000 = 3167 zł

3167 zł + 150 zł = 3317 zł

W leasingu, w sensie czynszu i poszczególnych rat (czyli nie licząc wykupu), za podstawę do ustalenia kwoty, która może zostać zaliczona w koszty, pod uwagę brana jest cena samochodu osobowego, który jest przedmiotem umowy leasingu, wynajmu długoterminowego lub podobnej. Jeśli samochód kosztuje 200 tys. zł brutto, to można zaliczyć w koszty 3/4 każdej opłaty leasingowej, albowiem limit 150 tys. zł stanowi 3/4 ceny samochodu kosztującego 200 tys. zł.

Nie ma znaczenia, jaka jest wysokość wykupu – nie ma to wpływu na limit. Wykup, który jest transakcją odrębną od leasingu, powinien być rozpatrywany niezależnie. Jeśli jego kwota wynosi 50 tys. zł i przedsiębiorca po zakupie auta od leasingodawcy zdecyduje się zaliczyć go do środków trwałych, to może amortyzować całą tę kwotę, bo jest ona niższa niż limit 150 tys. zł.

Prawidłowość stosowania „podwójnego” (osobnego) limitu potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-3.4010.1.2019.2.MO z dnia 15 kwietnia 2019 r. – wskazując, że limit kwotowy ma zastosowanie do umowy leasingu oraz umów podobnych, przy czym wykup musi być rozumiany dla potrzeb przepisów podatkowych jako osobna transakcja. Wykup, który jest transakcją odrębną od leasingu, powinien być rozpatrywany niezależnie dla potrzeb stosowania limitu, co w praktyce oznacza, że dla potrzeb rozliczenia leasingu operacyjnego mamy de facto do czynienia ze zdublowaniem limitów, ponieważ jeden obowiązuje w stosunku do rat leasingowych w części, w jakiej dotyczą one wartości samochodu osobowego, a drugi, w tej samej wysokości, co przy transakcji wykupu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info