Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa sponsorska a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-13 • Aktualizacja: 2022-01-05

Prowadzę firmę handlującą odzieżą sportową. W ramach działalności marketingowej chciałbym przekazywać nieodpłatnie sprzęt sportowy zawodnikom. W zamian za to, zawodnicy zobowiązują się do reklamowanie mojej firmy. Jaki rodzaj umowy (sponsoringowa, barterowa, darowizny, inna) najkorzystniej jest z takim zawodnikiem podpisać ze względu na rozliczenia podatkowe? Dodam, że jestem podatnikiem VAT, z dochodu rozliczam się na zasadzie zryczałtowanej stawki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa sponsorska a podatek

Wymiana towaru na usługę reklamową

Sponsoring to właśnie barter (gdy sponsor nie przekazuje jedynie środków pieniężnych), sponsor w zamian za swe świadczenia otrzymuje w zamian świadczenie reklamowe. W zasadzie tylko umowa sponsorska pozwala na dokładne uregulowanie świadczenia jakie otrzymuje sponsor od sponsorowanego. Stosowane w praktyce darowizny to w pewnym sensie fikcja, bowiem obdarowany (sponsorowany) umawia się jakie świadczenia, np. reklamowe ma dla darczyńcy (sponsora) wykonać, a to wyklucza darowiznę, bowiem istotą darowizny jest, że darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Gdy pojawia się świadczenie „zwrotne” to nie mamy do czynienia z bezpłatnym świadczeniem. Sponsoring o jakim mowa to więc tak naprawdę wymiana towaru na usługę reklamową. Niektórzy przedsiębiorcy stosują jako formę sponsoringu zwykłą sprzedaż z dużym rabatem (np. 90%) to jednak ma podobną wadę, brak regulacji i jednocześnie podstawy dla świadczenia od nabywcy (sponsorowanego) dla sprzedawcy (sponsora). Problemy te z pozoru nieważne stają się kluczowe, gdy organ np. dokonując kontroli zapyta w związku z jakim zdarzeniem na stadionie wiszą banery firmy X, jaka jest podstawa dla logo Y na koszulkach, itd.

Umowa sponsorska

Mimo więc wad umowy sponsorskiej nie wydaje mi się ona złym rozwiązaniem, a z pewnością jest rozwiązaniem legalnym i o najwyższym stopniu zabezpieczenia obu stron umowy. Sponsoring jest umową nienazwaną, tj. brak jej regulacji ustawowej obejmującej wprost to zagadnienie; dla tego tupu umowy podstawą więc jest tzw. swoboda kontraktowa (swoboda umów) wypływająca z art. 3531 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Jak słusznie zauważa R. Kowalski „Jeżeli sponsor przekazuje sponsorowanemu towary lub świadczy usługi (również przekazuje wartości niematerialne i prawne), wówczas powinien opodatkować wykonywaną przez siebie czynność. Co istotne, świadczenie sponsora ma charakter odpłatny – jest to odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Musi ono być traktowane w dokładnie taki sam sposób jak każda inna »zwykła« sprzedaż podatnika. Dzięki temu sponsor ma możliwość zdefiniowania wartości swojego świadczenia, co w przypadku towarów jest o tyle istotne, że przy nieodpłatnej dostawie musiałby opodatkować darowane towary według ceny kosztu ich wytworzenia lub ceny nabycia (w praktyce może ona być znacznie wyższa niż wartość rynkowa towarów).Tym samym, zawierając umowę sponsoringu strony mogą »omijać« problem podstawy opodatkowania przy czynnościach, które równie dobrze mogłyby być nieodpłatne” (Sponsoring a podatki – optymalizacja podatkowa, ABC nr 71667). W tym ujęciu sponsor utrzymuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów, które następnie przekazał w ramach umowy sponsoringu. Wypełniona tu bowiem jest ogólna zasada, iż w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Rozliczenie sponsorowanego który świadczy usługę reklamową

Pewną komplikacją jest tu rozliczenie sponsorowanego, który świadczy usługę reklamową. Gdy prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT rozlicza tu przychód z działalności i wykazuje podatek należny (jednocześnie odliczając naliczony) od wyświadczonej usługi reklamowej. Inaczej jest, gdy sponsorowany nie prowadzi działalności gospodarczej i jest osobą fizyczną, zakładając, że nie bezie rozliczał VAT (tu można uznać, że nie działa w charakterze podatnika, bądź, że do limitu 150 000 zł mieści się w zwolnieniu podmiotowym) to i tak do rozliczenia pozostaje podatek dochodowy. Tu kwalifikacje przychodu bywają różne i nie ma zgody co do tego, jak taki przychód traktować, moim zdaniem jest to dla sponsorowanego zawodnika przychód z działalności wykonywanej osobiście z art. 13 pkt 2, tj. przychód z uprawiania sportu. W takiej sytuacji Pan stałby się płatnikiem podatku zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i następnymi. Zgodnie z przywołanym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa m.in. w art. 13 pkt 2 mającym nieograniczony obowiązek podatkowy podatnikom, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (konieczne jest również wystawienie stosownego PIT). Tu pojawia się kolejny problem, przy świadczeniu towarowym nie ma od czego „odbić” zaliczki. Zgodnie zatem z art. 4a ust. 7 pkt 3, gdy przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 (przychód z uprawiania sportu) nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Zastrzec należy, że istnieją i inne poglądy na ww. sytuację, np. opierające się o uznanie, że nie jest to przychód z uprawiania sporu a ze świadczenia usługi reklamowej. Wtedy (ponownie) pojawia się problem subsumpcji, bowiem normalnie, gdyby ta usługa reklamowa była świadczona w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie to także mielibyśmy do czynienia z działalnością wykonywaną osobiście (art. 13 pkt 8 lit. 1), gdy jest to jednak umowa sponsorska można argumentować, że zasada ta ma zastosowanie przez analogię (co w prawie podatkowym jest raczej argumentacją wątpliwą) lub uznawać, że w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z przychodem z działalności wykonywanej osobiście, a z przychodem z tzw. innych źródeł.

Reasumując, prosta i jednoznaczna odpowiedź nie istnieje w obowiązującym stanie prawnym, moją rekomendacją byłaby umowa sponsorska (wystawienie faktury VAT, zatem i opodatkowanie dostawy towarów VAT i uznanie jej za rodzącą przychód w podatku zryczałtowanym) i uznanie jednocześnie, że po stronie zawodnika powstaje przychód z działalności wykonywanej osobiście (co powoduje konieczność obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki oraz rozliczenia w tym zakresie PIT).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »