Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługa wykonana przez płatnika KRUS a rozliczenie z urzędem skarbowym

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-07-27

Jestem płatnikiem KRUS. Dorabiam czasem, układając płytki. Pół roku temu wykonałem usługę, położyłem płytki koledze i wziąłem za to 1500 zł gotówką, ale ponieważ zaczął być trudny we współpracy, nie chciałem wykonywać u niego dalszych prac. Teraz domaga się faktury za tę usługę. On prowadzi działalność, ale ja tę pracę wykonywałem u niego w domu, a nie w firmie. Czy muszę mu coś wystawiać, skoro ja nie mam żadnej działalności, a kwota 1500 zł była bardziej po koleżeńsku, czyli za połowę? Straszy mnie urzędem skarbowym. Co powinienem zrobić i jak rozliczyć tą usługę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo pozwala na zawieranie umów o dzieło, czy też zleceń, między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Osoba opłacająca KRUS, rolnik, to na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Gdy zawierana jest umowa o dzieło pomiędzy osobą fizyczną a innym podmiotem niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ten „inny podmiot” (np. sąsiad nabywający usługę poza prowadzoną przez niego działalnością) nie jest płatnikiem (nie oblicza, nie pobiera i nie odprowadza zaliczki na podatek) z tytułu wypłaconego Panu wynagrodzenia. Pan, wykonując incydentalną usługę dla innej osoby fizycznej, rozlicza się z uzyskanego dochodu samodzielnie jako wykonawca dzieła nieprowadzący działalności gospodarczej. Pewnym niebezpieczeństwem jest ew. klasyfikowanie kilku umów o dzieło na taką samą usługę (położenie płytek) przez ew. kontrolę jako działalności gospodarczej, ale zależy to od całokształtu Pana działalności, czy przesłanki dla uznania Pana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą (niezgłoszoną) zostały wypełnione. Ilekroć ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuję się pojęciem działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Reasumując, może Pan legalnie, nie prowadząc działalności, nie działając w sposób zorganizowany i ciągły „kłaść płytki” u osób fizycznych. Uzyskuje Pan w takiej sytuacji przychód z tzw. innych źródeł i dochód z tego tytułu winien Pan wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek. Nie ma Pan możliwości w takiej sytuacji wystawić faktury. Ordynacja podatkowa w art. 87 § 1 stanowi, że jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Pan nie prowadzi działalności, więc i rachunku nie musi Pan w mojej ocenie wystawiać. Większość doktryny uważa jednak, że może Pan to bezpiecznie uczynić, czyli wystawić rachunek do wykonanej usługi i uzyskany dochód opodatkować w zeznaniu rocznym. Jeśli opodatkuje Pan opisany dochód w zeznaniu rocznym, w mojej ocenie nie grozi Panu nic.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »