Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi budowlane polskiej firmy w Niemczech a VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-11-16

Jak prawidłowo powinna być zaksięgowana w rejestrze VAT, oraz w jakich pozycjach w deklaracji VAT-7, faktura kosztowa na zakup usługi budowlanej wykonanej w budynku znajdującym się na terenie Niemiec przez polską firmę mającą siedzibę na terenie Polski? Nabywca to również polska firma.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługi budowlane polskiej firmy w Niemczech a VAT

Ustalenie miejsca świadczenia usługi na potrzeby rozliczenia VAT

W opisanym przypadku mamy do czynienia z usługą, w związku z tym w pierwszej kolejności należy ustalić miejsce świadczenia. Jak podaje art. 28e ustawy VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Skoro usługa została wykonana na nieruchomości położonej w Niemczech, to nie podlega ona opodatkowaniu w Polsce lecz w Niemczech.

Rozliczenie podatku należnego z tytułu importu usług

W pewnych przypadkach nabywca usługi jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług. Przypadki te określa art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, gdzie czytamy, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b) usługobiorcą jest:

– w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,

– w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

– w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

W opisanym przypadku powyższe warunki nie są spełnione. Po pierwsze, usługodawca ma siedzibę działalności na terytorium Polski (jest polskim podatnikiem). Po drugie, miejsce świadczenia usługi znajduje się na terenie Niemiec. Podatek VAT ma charakter podatku terytorialnego, to oznacza, że opodatkowaniu podlegają jedynie te usługi, których miejsce świadczenia znajduje się na terenie RP.

Zakup usług a rozliczenie podatku naliczonego

Podobnie wygląda kwestia możliwości odliczenia podatku naliczonego. Podatnik może bowiem odliczyć polski podatek VAT wyłącznie od zakupu usług na terenie Polski.

Jak czytamy w objaśnieniach do deklaracji VAT-7:

Część D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

W tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.

poz. 43 wykazuje się wartość netto nabytych przez podatnika towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych nabywcy.

poz. 44 wykazuje się kwotę podatku naliczonego od nabytych przez podatnika towarów i usług wymienionych w poz. 43.”

Deklaracja VAT-7, ewidencji podatku VAT

W konsekwencji, takiej faktury nie wykazujemy w polskiej deklaracji VAT-7, ponieważ nie zawiera ona podatku do odliczenia w Polsce, zgodnie z polskimi przepisami ustawy VAT.

Faktury tej nie wykazujemy również w ewidencji podatku VAT. Zgodnie bowiem z art. 109 ust. 3a ustawy VAT w ewidencji wykazuje się wyłącznie świadczenie usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju. Prowadzi to do wniosku, że zakup usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju nie podlega wykazaniu w tejże ewidencji. Faktura ta z uwagi na brak polskiego podatku do odliczenia oraz fakt, iż dokumentuje usługę opodatkowaną poza terytorium kraju, nie wpływa na rozliczenie podatku polskiego podatnika będącego nabywcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »