Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi pośrednictwa dla zespołu muzycznego - czy trzeba założyć działalność gospodarczą?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-08-01

Czy osoba fizyczna, która zawarła umowę agencyjną z zespołem muzycznym, musi założyć działalność gospodarczą, czy może rozliczać uzyskiwane przychody na podstawie art. 13 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z umowy-zlecenia? Wówczas zespół pobierałby zaliczki od wypłacanego wynagrodzenia i wystawiał mi na koniec roku PIT-11. W ramach umowy będę starała się pozyskać klientów, czyli zawierać umowy pomiędzy osobą lub firmą, która chce zamówić występ zespołu. Zostałam upoważniona do zawierania takich umów w imieniu zespołu, jak również do pobierania zapłaty w ich imieniu.

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Nie ma Pani obowiązku zakładania działalności gospodarczej a świadczone usługi pośrednictwa w zawieraniu umów można rozliczać w ramach zlecenia.

Na wstępie wskazać należy, że umowę agencyjną może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Jak bowiem stanowi art. 758 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Przy czym do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.

Jeżeli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja. Jest to wynagrodzenie, którego wysokość w typowej umowie agencyjnej zależy od liczby lub wartości zawartych umów. Jeżeli wysokość prowizji nie została w umowie określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta, a w razie niemożności ustalenia prowizji w ten sposób, agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości, uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonaniem zleconych mu czynności. Jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą zawarł umowę agencyjną podstawą opodatkowania jest kwota uzyskanej prowizji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Żaden przepis nie wymaga jednak, aby do świadczenia usługi pośrednictwa konieczne było zakładanie własnej działalności gospodarczej. W przypadku świadczenia usług przez osobę fizyczną stosuje się do niej bezpośrednio przepisy o zleceniu. Tak stanowi art. 750 K.c. Można zatem wykonywać usługi pośrednictwa w oparciu o podpisaną umowę-zlecenie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W tym przypadku dochód uzyskiwany z usługi pośrednictwa należy zakwalifikować jako działalność wykonywaną osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 9 lit a) ustawy PIT do takich dochodów zaliczamy przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na marginesie pragnę dodać, że o tym, czy w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa należy założyć działalność gospodarczą, nie decydują przepisy Kodeksu cywilnego, ale przepisy ustawy PIT. Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy PIT – za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zakładam, że czynność pośrednictwa w zawieraniu umów jest wykonywana pod kierownictwem zespołu muzycznego i to oni ponoszą ryzyko gospodarcze związane z tymi czynnościami, a więc ta aktywność nie ma formy działalności gospodarczej. Może zatem Pani świadczyć te usługi w oparciu o umowę-zlecenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »