Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi pośrednictwa dla zespołu muzycznego - czy trzeba założyć działalność gospodarczą?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-08-01

Czy osoba fizyczna, która zawarła umowę agencyjną z zespołem muzycznym, musi założyć działalność gospodarczą, czy może rozliczać uzyskiwane przychody na podstawie art. 13 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z umowy-zlecenia? Wówczas zespół pobierałby zaliczki od wypłacanego wynagrodzenia i wystawiał mi na koniec roku PIT-11. W ramach umowy będę starała się pozyskać klientów, czyli zawierać umowy pomiędzy osobą lub firmą, która chce zamówić występ zespołu. Zostałam upoważniona do zawierania takich umów w imieniu zespołu, jak również do pobierania zapłaty w ich imieniu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma Pani obowiązku zakładania działalności gospodarczej a świadczone usługi pośrednictwa w zawieraniu umów można rozliczać w ramach zlecenia.

Na wstępie wskazać należy, że umowę agencyjną może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Jak bowiem stanowi art. 758 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Przy czym do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.

Jeżeli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja. Jest to wynagrodzenie, którego wysokość w typowej umowie agencyjnej zależy od liczby lub wartości zawartych umów. Jeżeli wysokość prowizji nie została w umowie określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta, a w razie niemożności ustalenia prowizji w ten sposób, agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości, uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonaniem zleconych mu czynności. Jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą zawarł umowę agencyjną podstawą opodatkowania jest kwota uzyskanej prowizji.

Żaden przepis nie wymaga jednak, aby do świadczenia usługi pośrednictwa konieczne było zakładanie własnej działalności gospodarczej. W przypadku świadczenia usług przez osobę fizyczną stosuje się do niej bezpośrednio przepisy o zleceniu. Tak stanowi art. 750 K.c. Można zatem wykonywać usługi pośrednictwa w oparciu o podpisaną umowę-zlecenie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W tym przypadku dochód uzyskiwany z usługi pośrednictwa należy zakwalifikować jako działalność wykonywaną osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 9 lit a) ustawy PIT do takich dochodów zaliczamy przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na marginesie pragnę dodać, że o tym, czy w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa należy założyć działalność gospodarczą, nie decydują przepisy Kodeksu cywilnego, ale przepisy ustawy PIT. Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy PIT – za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zakładam, że czynność pośrednictwa w zawieraniu umów jest wykonywana pod kierownictwem zespołu muzycznego i to oni ponoszą ryzyko gospodarcze związane z tymi czynnościami, a więc ta aktywność nie ma formy działalności gospodarczej. Może zatem Pani świadczyć te usługi w oparciu o umowę-zlecenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »