Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi medyczne

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-06-13

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych (nie jestem lekarzem ani w ZNOZ). Moje usługi służą poprawie zdrowia. Zatrudniam pracowników (w tym lekarzy – którzy wystawiają mi rachunek za swoje usługi) na podstawie umowy-zlecenia. Czy mam prawo do zwolnienia z podatku VAT od 1 stycznia 2011 r.?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Obecnie* od podatku od towarów i usług ustawodawca, postanowieniami zawartymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia (zachowuję numerację oryginalną z ust. 1:

 

„18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;

18a) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza;

19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 

  1. lekarza i lekarza dentysty,
  2. pielęgniarki i położnej,
  3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
  4. psychologa;

 

19a) świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Wydaje się, iż szansę na zwolnienie daje Pani jedynie cytowany pkt 19a. Art. 43 ust. 1 pkt 19a dodany został przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z dniem 1 kwietnia 2011 r.

 

Od 1 stycznia 2011 do 1 kwietnia 2011 roku jasne było, że „po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących zwolnień podatkowych dla usług związanych z ochroną zdrowia okazało się, że zwolnienie nie może znajdować zastosowania do refakturowanych (odsprzedawanych) usług medycznych przez podmioty, które same nie były zakładami opieki zdrowotnej, względnie przedstawicielami zawodów medycznych” (A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz. Dodatek specjalny ze zmianami aktualny na 1 czerwca 2011 r., Komentarz do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, LEX 2011).

 

Wydawać by się zatem mogło, że „prawo nie działa wstecz” i art. 43 ust. 1 pkt 19a obowiązuje dopiero od 1 kwietnia 2011 roku. Nic bardziej mylnego. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z dnia 28 marca 2011 r.) w artykule 6 stanowi, jasno, iż „w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. podatnik może stosować zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a, 19, 19a i 22 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Zwolnienie z pkt 19a stosuje się zatem od 1 stycznia 2011 roku, mimo że obowiązuje od 1 kwietnia 2011 roku.

 

Jak już dowiodłem, od dnia 1 stycznia 2011 roku zwolnione od podatku jest świadczenie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19.

 

By ze zwolnienia skorzystać, muszą być spełnione następujące warunki:

 

  • usługa medyczna musi służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
  • musi zostać przez Panią nabyta na rzecz osoby trzeciej, ale we własnym imieniu oraz
  • dostawcą usługi medycznej musi być osoba wykonująca zawód medyczny lub podmiot lecznicy.

 

Zarówno 1., jak i 3. warunek jest spełniony. Problematyczne jest to, czy spełnia Pani w pełni 2. warunek, tj. usługi te zostały nabyte przez Panią we własnym imieniu, ale czy zostały nabyte na rzecz osoby trzeciej? Odpowiedź na to pytanie zależy od szczegółowych zasad rozliczeń z „lekarzami” i Pani z „pacjentami”. Jeśli jest bezpośrednie przełożenie pomiędzy zakupem usługi medycznej przez Panią a jej sprzedażą „pacjentowi”, można by uznać, że nabywa Pani usługę medyczną na jego rzecz właśnie – wtedy można założyć, że ma Pani prawo korzystać z omówionego zwolnienia.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 01.12.2011 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »