Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie karty podatkowej przy najmie pokoi w gospodarstwie rolnym

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-11-18

Jestem rencistą i właścicielem gospodarstwa rolnego, będącego moją własnością odrębną, położonego na terenie administracyjnym 50-tysięcznego miasta. W sezonie letnim planuję wynajem 5 pokoi gościnnych dla turystów.  Czy mogę się ubiegać o opodatkowanie tych usług w formie karty podatkowej, w sytuacji gdy wraz z małżonką wynajmujemy inną, naszą wspólną nieruchomość o charakterze produkcyjnym, od której wynajmu opłacamy ryczałt z najmu w wysokości 8,5%? Czy ewentualnie najem i rozliczanie podatków z najmu tej wspólnej nieruchomości tylko przez małżonkę może wpłynąć na uzyskanie karty podatkowej od najmu pokoi gościnnych w moim gospodarstwie rolnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy jest działalność spełniająca następujące cechy łącznie: zarobkowa, mieszcząca się w jednym z przedmiotowych działów – wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, wykonywana w sposób zorganizowany, wykonywana w sposób ciągły.

Przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, oraz wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Usług powinna obejmować wynajmowanie pokoi, sprzedaż posiłków domowych (a nie prowadzenie innych ogólnodostępnych usług gastronomicznych) i świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów – które powinny być świadczone w gospodarstwie rolnym i związane z pobytem danych osób w tym gospodarstwie.

Gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż posiłków domowych odbywa się z reguły w oparciu o inne zasoby niż grunty i budynki służące produkcji rolnej. Należy uważać, by działalność ta ze względu na jej rozmiar i wyodrębnienie nie spowodowała utworzenia nowego przedsiębiorstwa. Stąd przepisy o podatku dochodowym wyraźnie mówią o wynajmowaniu pokoi w budynku mieszkalnym oraz posiłkach domowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów osób prowadzących gospodarstwo rolne i wynajmujących pokoje z podatku dochodowego od osób fizycznych. Art. 21 ust 1 pkt. 43 ustawy o PIT wskazuje, że „zwolnione z podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu”. A ponieważ gospodarstwo rolne nie jest położone na terenach wiejskich – przychód nie będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wskazuje, że reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, w tym osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Taki ryczałt płacony jest obecnie od wynajmu nieruchomości o charakterze produkcyjno-składowym.  Może on też być płacony od wynajmu pokoi gościnnych.

Jednakże:

„Art. 23. 1. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej »tabelą«, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. (…).

Art. 23. 1a. Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.

Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy, usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12”.

Opodatkowaniu kartą podatkową nie podlegać zwykły „najem”, ale „usługi hotelarskie polegające na wynajmie”.

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych). Definicja ta nawiązuje do wynajmu m.in. domów, mieszkań, pokoi, istotny jest w niej jeden dodatkowy element, a mianowicie fakt wskazania na wynajmowanie „krótkotrwałe”. Takie powiązanie wynajmu z usługami hotelarskimi oznacza, że kartą podatkową mogą być opodatkowane tylko i wyłącznie takie usługi najmu, które charakteryzuje element „krótkotrwałości”.

Wynajem pokoi gościnnych w okresie letnim na krótki czas spełnia wymóg krótkotrwałości.

Do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa albo którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, nie stosuje się zwolnienia z prowadzenia ksiąg podatkowych, w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

Występuje więc teoretyczna możliwość opłacania podatku w formie karty. Wymagałoby to jednak zgłoszenia oraz uzyskania decyzji w tym zakresie jeszcze przed pierwszym wynajmem. Organy podatkowe mogą mieć odmienne zdanie w tym zakresie.

Podatek w formie karty podatkowej regulowany jest odrębna ustawa i nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Podatnicy prowadzący działalność m.in. wynajem pokoi podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

  • złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
  • we wniosku, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli (a więc wynajem pokoi do 12 sztuk).

Niestety, opodatkowania działalności na karcie podatkowej nie można łączyć z żadna inną działalnością, nawet także podlegającą opodatkowaniu kartą podatkową.

Tutaj powstaje kłopot, bowiem, jak Pan pisze, nieruchomość jest wynajmowana wspólnie. A to oznacza, że prowadzi Pan inna działalność opodatkowana w formie ryczałtu. Jest to co prawda także wynajem, ale nie wiem, jak to zinterpretuje fiskus. Generalnie nie jest to dopuszczalne przy karcie podatkowej.

Gdyby ta nieruchomość wynajmowana była tylko przez małżonkę – to być może fiskus dałby się przekonać, że skoro Pan jej nie wynajmuje, to nie jest Pan w tym zakresie podatnikiem i nie prowadzi działalności polegającej na wynajmie opodatkowanej winnej formie niż karta podatkowa.

Należałoby więc złożyć stosowny wniosek na tyle szybciej, by w razie odmowy udzielenia karty podatkowej zgłosić wynajem na innej zasadzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »