Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do urzędu skarbowego w charakterze świadka - zarobkowanie bez działalności gospodarczej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-09-17

Dostałem wezwanie do urzędu skarbowego w charakterze świadka w związku z prowadzeniem kontroli podatkowej w firmie, z którą handlowałem. Kontrola dotyczy lat 2013-2015. Łączna kwota, na jaką szacuję transakcje z tą firmą, to 40 tys. zł. Handel polegał na tym, iż szukałem w serwisach ogłoszeniowych ofert sprzedaży od osób prywatnych dotyczących oprogramowania komputerowego, po czym sprzedawałem je z zarobkiem 6-10% za sztukę. Nie mam działalności, więc nie wystawiałem nikomu rachunków, ani też ich nie otrzymywałem. Nie pamiętam dokładnych ilości sprzedanych licencji (choć pewnie dałoby się to jakoś odtworzyć). Jakie konsekwencje mogę ponieść? Czy szukać dokładnych ilości sprzedanych licencji i przedstawić je na przesłuchaniu, czy zasłonić się faktem, że było to dość dawno i nie pamiętam? Nadmienię, że nie mam sposobu pokazania za ile i od kogo kupiłem to oprogramowanie. Jak w tym wypadku US odniesie się do należnego podatku? Jeśli miałbym zapłacić zaległy podatek, czy zostanie obliczony od pełnej kwoty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Grożą Panu rozmaite konsekwencje a ewentualny podatek oraz odsetki to tylko jedna z nich. Wypełnił Pan znamiona typu czynu zabronionego uchylania się od opodatkowania, więc spodziewać się można – jeśli organ ma już wyraźnie udokumentowane popełnienie przez Pana tego czynu – także sankcji karnoskarbowych (najpewniej grzywny), może Pana dotknąć również kolejna sankcja za ewentualny brak wpisu do CEIDG. Kolejna kwestia to ewentualne składki zwane popularnie „ZUS” – instytucja ta może się o nie upomnieć, jeśli uznamy, że prowadził Pan niezgłoszoną działalność gospodarczą, a wszystko na to wskazuje, albowiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

  

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wydaje się, na podstawie Pańskiego opisu stanu faktycznego, że wypełnia Pan przesłanki określone w tej definicji.

Jeszcze całkiem niedawno w takiej sytuacji organ zaklasyfikowałby przychód, jaki Pan osiągnął, jako przychód ze źródła nieujawnionego, a od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zryczałtowany podatek dochodowy wynosi aż 75% podstawy opodatkowania. Zgodnie jednak z art. 25g ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm.] w przypadku ustalenia w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub w przepisach odrębnych ustaw. Zatem jeśli wiadomym jest, że mamy do czynienia z przychodem z działalności gospodarczej, dochód będzie opodatkowany zgodnie z zasadami ogólnymi (skala podatkowa 18% i 32% drugi próg). W tym zakresie zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa, tzn. już powstało, dlatego obecnie w mojej ocenie stanowi zaległość podatkową, którą winien Pan uregulować wraz z należnymi odsetkami. Wtedy zobowiązanie podatkowe wygaśnie poprzez zapłatę. Jeśli nie zrobi Pan tego, organ podatkowy, po przeprowadzeniu stosownych postępowań, wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania. Problemem będzie ustalenie kosztów uzyskania przychodu, bowiem przy działalności gospodarczej, jeśli uznać, że taką Pan prowadził i z takiego źródła powstał tu przychód, uwzględnienie kosztów wymaga odpowiednich dowodów, np. faktur, rachunków, umów sprzedaży. Jeśli nie udokumentuje Pan odpowiednio kosztów, to podatek może zostanie obliczony od zbyt wysokiej podstawy opodatkowania, np. od całego przychodu ze sprzedaży. Dojść może do szacowania, bowiem organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia. Niemniej jednak organ podatkowy musi odstąpić od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli pomimo braku ksiąg podatkowych dowody uzyskane w toku postępowania pozwalają na określenie podstawy opodatkowania; zdobycie takich dowodów jest więc w Pana interesie, by urealnić podstawę opodatkowania. To oczywiście zarys norm z tego zakresu, postępowania tego typu są bowiem bardzo złożone i nie sposób z góry opisać wszelkich mogących się pojawić aspektów.

W kwestii konsekwencji karno-skarbowych dodam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy [Dz.U.2016.2137 t.j. ze zm. dalej jako K.k.s.] a dokładniej art. 54 – podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, popełnia czyn zabroniony. Konsekwencji karnoskarbowych można uniknąć, kierując się normami art. 16 K.k.s. Czyli w uproszczeniu:

  • składając prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiszczając, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie;
  • korzystając z instytucji czynnego żalu, gdy złożenie prawnie skutecznej korekty nie jest możliwe /wystarczające.

O czynnym żalu dowie się Pani więcej tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html. Czynny żal winien zostać złożony na piśmie lub ustanie do protokołu:

Dodam jednak, że czynny żal jest bezskuteczny m.in. w sytuacji, w której został złożony:

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Pan został wezwany w charakterze świadka, więc można zaryzykować złożenie czynnego żalu przed przesłuchaniem, jednak by był skuteczny, należy obliczyć i zapłacić w całości wymagalną należność publicznoprawną (podatek) uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »