Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących źródła finansowania środków trwałych wykazanych w deklaracji VAT

Autor: Aleksander Słysz

Otrzymałem wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących źródła finansowania środków trwałych wykazanych w deklaracji VAT. Czy darowizna od dziadka z 1993 r. w kwocie wolnej od podatku z tego roku otrzymana gotówką wymagała zgłoszenia do US? Co w przypadku darowizny otrzymanej gotówką w kwocie przewyższającej kwotę wolną? Czy w tej chwili można zgłosić i zapłacić podatek w wysokości 5% bez sankcji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących źródła finansowania środków trwałych wykazanych w deklaracji VAT

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

Do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2012.361 ze zm. – dalej jako „u.PIT”] dodano rozdział 5a zatytułowany „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych” – rozdział ten dodany został przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.251) zmieniającej u.PIT z dniem 1 stycznia 2016 r.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.PIT, uważa się także przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych. Na mocy art. 25b ust. 1 u.PIT za takie przychody uważa się przychody:

„1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej
– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku”.

Przychody opodatkowane i przychody nieopodatkowane

Za przychody (dochody) opodatkowane, zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki:

„1) ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania;

2) jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie takie zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania”.

Za przychody (dochody) nieopodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, których pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania, oraz które:

„1) były wolne od podatku lub zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw albo

2) nie podlegały opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw, albo

3) były objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie właściwego podatku, jednak zobowiązanie podatkowe nie powstało albo wygasło wskutek:

a) zaniechania poboru podatku,

b) umorzenia zaległości podatkowej,

c) zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku,

d) przedawnienia”.

Ujawnienie niezgłoszonej darowizny z 1993 roku

Opodatkowana lub zwolniona z opodatkowania darowizna, nawet z 1993 r. może być uznana za dochód nieopodatkowany w pewnym sensie mogący pokrywać wydatki, niemniej jednak ze względów dowodowych i odstępu czasu trudno będzie wykazać, że darowizna miała miejsce i jak spożytkowano z niej środki.

W 1993 roku obowiązywała już ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlegało nabycie przez nabywcę od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 32.450.000 zł – jeżeli nabywcą była osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Skala podatkowa wynosiła wtedy od 7% w I grupie do aż 19% w zależności od podstawy opodatkowania.

Pyta Pan, czy można zapłacić obecnie podatek. Zgodnie z art. 6 ust. 4 obowiązek podatkowy odnawia się, tj. powstaje ponownie – w przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania – z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Jeśli uznać by, że odnawia się obowiązek aktualnie, podatek wynosiłby od 3% przez 5% do 7%, bowiem zgodnie z art. 15 ust. 3 przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego; z tym jednak ważnym zastrzeżeniem, że jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony, to nabycie w drodze darowizny podlega opodatkowaniu według stawki 20%.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info