Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpłata od współkredytobiorcy, czy to darowizna?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-01-24

W 2013 r. została zawarta umowa kredytu hipotecznego, współkredytobiorcą byłam ja i mój ojciec. Umowa kredytu opiewała na kwotę 100 tys. złotych, warunkiem wypłaty było wniesienie wkładu własnego, w związku z tym mój ojciec wpłacił 30 tys. zł z własnego konta na konto sprzedających oraz 145 tys. z konta wspólnego (środki na nie były wpłacane tylko przez niego) – na konto sprzedających. Właścicielem mieszkania jestem tylko ja. W związku z tym mam dwa pytania: 1. Czy wkład własny wniesiony przez współkredytobiorcę w celu wykonania umowy kredytu może zostać potraktowany jako darowizna na rzecz drugiego współkredytobiorcy, skoro obie strony są solidarnie zobowiązane do wykonania umowy, a dodatkowo środki zostały przelane bezpośrednio na konto sprzedających? 2. Ile wynosi koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości (mieszkanie zostało sprzedane w 2017 r.)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Organ podatkowy może potraktować zarówno pierwszą wpłatę, którą nazywa Pani wkładem, jak i drugą, jako darowizny na Pani rzecz. Inna sprawa, czy byłoby to słuszne stanowisko, a wbrew pozorom nie jest to zagadnienie proste. Jest tak, albowiem prawo podatkowe cechuje autonomia względem prawa cywilnego, innymi słowy, prawo podatkowe może względnie samodzielnie klasyfikować i określać elementy prawnopodatkowego stanu faktycznego. Przykładowo pojęcie darowizny w podatku od spadków ma inny zakres desygnatów (obejmuje inny krąg zdarzeń) niż pojęcie darowizny w krajowym prawie cywilnym (art. 888 Kodeksu cywilnego). Przykładem może być obejmowanie krajowym podatkiem czynności zrównanych z darowizną w skutkach a podejmowanych w oparciu o prawo obce. Praktyka organów dla „wkładów” niemal nie istnieje, gdyż takich spraw jest niewiele, ale posiłkować się można tym, jak traktuje się spłatę wspólnych kredytów: np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że obowiązek podatkowy powstaje w podatku od spadków i darowizn z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, tj. z chwilą spłaty każdorazowej raty kredytu w momencie spłaty raty kredytu przez współkredytobiorcę niebędącego właścicielem, zdaniem organu wtedy nastąpi darowizna prawa majątkowego w postaci zwolnienia z długu na rzecz wnioskodawcy [interpretacja indywidualna, sygn. IBPBII/1/436-144/10/AŻ z dnia 2010.10.07 r.] Konsekwencją takiego podejścia jest kwalifikacja każdej spłaty jako darowizny. Z takim poglądem na spłatę rat i darowiznę nie zgadza się duża część doktryny, która uznaje, że na tym etapie darowizna nie powstaje, bowiem wspólny kredyt charakteryzuje się tym, że współkredytobiorca spłaca własne zobowiązanie. Tak wskazuje np. A. Bartosiewicz:

„W myśl art. 366 k.c. kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. W tym przypadku, zatem dług kredytowy obciąża trzy osoby solidarnie. Każda z nich jest zobowiązana do zapłaty całego długu; każda z nich jest do tego także uprawniona. Rodzice, przekazując środki finansowe na zapłatę kredytu, nie dokonują moim zdaniem odrębnego świadczenia na rzecz syna (trzeciego dłużnika solidarnie) tylko spłacają dług ich obciążający” [Vademecum Doradcy Podatkowego – 212082].

W tym ujęciu przysporzenie (zrównane z darowizną) występowałoby dopiero w momencie zwolnienia z długu. Organy podatkowe jednak niezbyt często podzielają ten pogląd. Inaczej jeszcze jest w przypadku zapłaty za mieszkanie, gdy własność nabywa inna osoba, tu w braku innego tła dla takiego zdarzenia (np. pożyczka) organy niemal zawsze uznają, ze jest to przysporzenie kosztem cudzego majątku, co zrównują z darowizną. Dodatkowo musi Pani pamiętać, że czym innym jest solidarne zobowiązanie, a zupełnie czym innym opisane wpłaty, które nie są wykonaniem zobowiązania solidarnego. Dodatkowo w prawie podatkowym fakt, że środki znajdują się na wspólnym rachunku nie czyni ich środkami będącymi we współwłasności osób, dla których rachunek jest prowadzony.

W kwestii ustalenia kosztu, nie sposób tego uczynić bez opowiedzenia się czy miała tu miejsce darowizna czy nie i w jakiej części. Generalnie bowiem przy nabyciu częściowo pod tytułem darmowym, a częściowo odpłatnie, mamy do czynienia z kosztem uzyskania odpowiednim do ponoszonej odpłatności. Czyli, jeśli dostanę 100 000 i kupię za nie mieszkanie, to mam nabycie odpłatne i 100 000 w kosztach przy sprzedaży, w uproszczeniu, a jeśli dostaję mieszkanie za 100 000 zł, to przy sprzedaży mam 0 zł w kosztach. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, a tą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 ustawy o podatku od spadków i darowizn a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ww. ustawy, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia stanowią więc udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Natomiast za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytych w drodze m.in. darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »