Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydatki na cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć płacenia podatku

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-07-03

Otrzymałam mieszkanie w spadku. Chcę przekazać w darowiźnie po 1/3 dwóm córkom. Prawdopodobnie mieszkanie będzie sprzedane przed upływem pięciu lat. Część pieniędzy zostanie przez każdą z nas przeznaczona na własne cele mieszkaniowe. Od pozostałych pieniędzy ze sprzedaży mieszkania (nie przekazanych na własne cele mieszkaniowe) musimy zapłacić podatek dochodowy. Czy mogę tak postąpić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno przekazanie córkom mieszkania w darowiźnie, jak i sprzedaż mieszkania, a także skorzystanie przez córki i Panią z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych związanej z realizacją własnych celów mieszkaniowych to optymalne podatkowo rozwiązanie. Prostsze rozwiązanie, czyli sprzedaż przez Panią mieszkania i darowizna środków pieniężnych córkom (przy zachowaniu warunków dla zwolnienia od podatku od spadków i darowizn) jest wygodniejsze dla córek, bowiem mogą przeznaczyć środki na dowolny cel, lecz dla Pani mniej korzystne, bowiem proporcjonalnie względem części darowanej córkom będzie Pani musiała zapłacić 19% podatek dochodowym, albowiem nie skorzysta Pani ze zwolnienia związanego z wydatkami na własne cele mieszkaniowe. Z tego powodu zaproponowany scenariusz uznaję za korzystny.

Darowizna udziału w nieruchomości córkom korzystać będzie ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, a jako iż nabycie następować tu będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego córki nie będą mieć obowiązku zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Przychodem, który podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w odrębnym źródle jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jest odpłatne zbycie nie następujące w wykonaniu działalności gospodarczej i dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Prawdą zatem jest, iż sprzedaż przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w konsekwencji może powodować powstanie zobowiązania podatkowego. By 19% podatku od podstawy opodatkowania (podstawą obliczenia podatku jest tu dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem – wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia – z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw) uniknąć można skorzystać z ulgi. Z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Wydatkami poniesionymi na własne cele mieszkaniowe są zarówno wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, jak i wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 (czyli m.in. nabycie budynku mieszkalnego).

Reasumując, wydatkowanie całej kwoty przychodu (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) na własny cel mieszkaniowy, w przywołanym terminie dwuletnim, pozwoli w ogóle nie zapłacić podatku. Wydatkowanie jedynie części przychodu na własny cel mieszkaniowy powoduje opodatkowanie części przychodu, lecz nie części obliczanej proporcjonalnie a zgodnie z mechanizmem zwolnienia: iloczyn dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Sprzedaż należy rozliczyć na druku PIT-39 (gdzie wskazuje się również zwolnienie) składanym do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano sprzedaży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »