Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydatki na remont - cele mieszkaniowe

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-06-08

W lutym 2011 r. otrzymałam w darowiźnie od mamy działkę. W październiku 2013 r. ją sprzedałam i zadeklarowałam, że część środków przeznaczę na własne cele mieszkaniowe – remont swojego domu. Do kiedy mam zbierać faktury z tego tytułu? Na co dokładnie mogę przeznaczyć tę kwotę, by było zgodnie z prawem? Czy zwrot pożyczki z ZFŚS branej na remont dachu mogę ująć w tych kosztach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowaną działkę zbyła Pani w październiku 2013 r.

Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „odpłatne zbycie nieruchomości w okresie 5 lat liczonych od końca roku podatkowego w jakim nastąpiło jej nabycie powoduje, że przychód z odpłatnego zbycia podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Pani zadeklarowała przeznaczenie części przychodu na własne cele mieszkaniowe – chcąc skorzystać ze zwolnienia części przychodu z podatku.

Warunkiem zwolnienia jest wydatkowanie wskazanej przez Panią kwoty na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (2013).

Wobec zbycia działki w roku 2013 ma Pani czas na poniesienie wydatków do 31.12.2015 r. Do tego dnia może Pani zbierać faktury, aby nie zapłacić ponownie podatku wraz z odsetkami.

Jeżeli okaże się, że nie wydała Pani na własne cele mieszkaniowe kwoty zadeklarowanej do zwolnienia, zobowiązana będzie Pani:

 1. zobowiązana będzie Pani do złożenia korekty zeznania za rok 2013,
 2. do zapłaty podatku od kwoty niewydatkowanej na własne cele mieszkaniowe wg stawki 19%,
 3. do zapłaty odsetek od dnia 10 maja 2014 do dnia zapłaty podatku włącznie – od kwoty niewydatkowanej na własne cele mieszkaniowe.

Jeżeli wyda Pani zadeklarowana kwotę na własne cele mieszkaniowe, nic nie musi Pani robić poza przechowywaniem dowodów poniesienia wydatków przez kolejne 5 lat podatkowych (do 31.12.2020).

Za wydatki na własne cele mieszkaniowe to uznawane są:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalneg – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b -w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;
 3. wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  3. gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
  4. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zwolnienie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Za wydatki na własne cele mieszkaniowe nie uważa się wydatków poniesionych na:

 • nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Środki na spłatę pożyczek lub kredytów są uznawane za wydatki na własne cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że pożyczka lub kredyt były zaciągnięte w:

 • w banku lub
 • w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ustawodawca nie dał prawa do zwolnienia z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wobec powyższego zwrot pożyczki i odsetki nie są wydatkami na własne cele mieszkaniowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »