Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zagraniczna umowa o dzieło a podatek dochodowy

Autor: Aleksander Słysz

Pracuję na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawartej z firmą mającą swoją siedzibę na Słowacji. Jestem obywatelką RP, tutaj również jestem zameldowana, pracę opisaną w umowie wykonuję w formie zdalnej na terenie RP. W związku z tym rozumiem, że rozliczam się również w Polsce. Słowacka firma nie odprowadza od moich dochodów żadnego podatku. Czy jestem zobowiązana do wpłacania do US comiesięcznej zaliczki na rzecz podatku dochodowego? Czy może wystarczy coroczne rozliczenie odpowiedniego druku PIT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagraniczna umowa o dzieło a podatek dochodowy

Opodatkowanie pracy najemnej wykonywanej na terenie RP

Dokładna kwalifikacja zależy od szczegółów umowy, bazując jednak na Pani opisie, moim zdaniem mamy tu do czynienia z dochodem z pracy najemnej i prawdopodobnie mamy (bądź będziemy mieć) do czynienia z przychodem z należności licencyjnych. Jest Pani osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce, zgodnie więc z umową między Rzecząpospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. praca najemna będzie opodatkowana w kraju Pani miejsca zamieszkania (art. 15 ust. 1 – jest tak, bowiem praca nie jest wykonywana poza Polską).

Należności licencyjne

„Należności licencyjne (tj. wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z wszelkich praw autorskich (obejmujących dzieła literackie, artystyczne lub naukowe, włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radio lub telewizji), każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej) powstające na Słowacji, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania W Polsce, mogą być opodatkowane w Polsce – z takie należności licencyjne mogą być także opodatkowane na Słowacji ale gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, ustalony na terytorium Słowacji podatek nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych” (art. 12 umowy międzynarodowej).

Umowa o dzieło ze Słowackim przedsiębiorcą

Z tytułu umowy o dzieło, która zawarta została przez Panią ze słowackim przedsiębiorcą, w Polsce rozpozna Pani przychód ze źródła „działalność wykonywana osobiście” (art. 13 pkt 9 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2) i jako podatnik osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu określonego w art. 13 pkt 9 jest Pani obowiązana bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w uproszczeniu winna Pani wpłacić zaliczkę miesięczną, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 18%. Za dochód uważa się tu uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania zgodnie z powyższym przepisem.

Wynagrodzenie związane z prawami majątkowymi a zaliczka na podatek

Inaczej jest w części wynagrodzenia związanej z prawami majątkowymi. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Normalnie zaliczkę pobiera płatnik, jednak jak w Pani przypadku, gdy płatnik nie występuje, przepisy nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek w ciągu roku podatkowego. Taka jest zasada. Wielu autorów uważa, że modyfikuje ją art. 44 ustawy, który stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35, jeżeli osiągają inne dochody, od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek, są obowiązani wpłacić zaliczki na podatek należny od tych dochodów według zasad określonych w art. 44 ust. 3a. Jak wskazuje się w doktrynie „(…) przepis dotyczy przypadków, w których podatnik, rozliczany z zaliczek na podatek przez płatnika, uzyskuje inne jeszcze dochody, od których podatnicy nie mają obowiązku płatności zaliczek. Ustawodawca przyjmuje wówczas swego rodzaju omnipotencję zaliczek względem wszystkich dochodów takiego podatnika - jeśli bowiem dochód nie jest opodatkowany w sposób zryczałtowany, a podatnik nie jest obowiązany na innej podstawie prawnej (wynikającej w szczególności z przepisów art. 43 i 44) do samodzielnego opłacenia zaliczki na podatek, wówczas na podstawie niniejszej regulacji będzie musiał odprowadzić zaliczkę na podatek [A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT. Komentarz, LEX, 2014, 352604]. Zatem zgodnie z powyższym np. osoba uzyskujących od zakładów pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy musiałaby odprowadzić w trakcie roku zaliczkę nawet od przychodu z praw majątkowych (gdy nie ma płatnika).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info