Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania z teściami a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-12-08

Ja i mąż wspólnie z teściami kupiliśmy mieszkanie. Teściowie zapłacili większą część należności (więcej niż 2/3 wartości mieszkania), my pozostałą. W akcie notarialnym (akt zakupu mieszkania przez naszą czwórkę) zapisano, że teściom przypada po 1/3 mieszkania (w sumie 2/3), a mnie i mężowi w sumie 1/3. Czy w związku z tym powinniśmy zgłosić do urzędu skarbowego fakt otrzymania darowizny, skoro nie zapłaciliśmy za mieszkanie 1/3 jego wartości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zaistniałej sytuacji nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, nie ma zatem obowiązku dokonania zgłoszenia opisanej sytuacji do urzędu skarbowego.

Przy czym, chciałbym wskazać, iż zakładam, że umowa nabycia nieruchomości wskazuje co prawda, jakie udziały przypadają poszczególnym z Państwa, nie wskazuje jednak, kto ma zapłacić jaką część kwoty określonej w umowie jako jednej ceny za całą nieruchomość. Umowa przewiduje zatem tylko jedną kwotę za całość nabywanej nieruchomości. Państwa rodzice dobrowolnie spłacili część należności ponad przypadający im ostatecznie udział.

Powyższe oznacza, iż w stosunku do obowiązku uiszczenia ceny nieruchomości powstała pomiędzy nabywcami nieruchomości odpowiedzialność solidarna. Przy czym odpowiedzialność ta wynika z niepodzielności świadczenia wierzyciela, tj. niepodzielności nieruchomości. Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 380 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – dłużnicy zobowiązani do świadczenia niepodzielnego są odpowiedzialni za spełnienie świadczenia jak dłużnicy solidarni. § 2 tego przepisu wskazuje natomiast, iż w braku odmiennej umowy dłużnicy zobowiązani do świadczenia podzielnego są odpowiedzialni za jego spełnienie solidarnie, jeżeli wzajemne świadczenie wierzyciela jest niepodzielne. Idąc dalej, należy wskazać na przepis art. 366 § 1 K.c., w którym stwierdza się, iż kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (§ 2).

Biorąc pod uwagę powyższe, wspólnie z teściami była Pani z mężem solidarnie odpowiedzialna za spłatę ceny nieruchomości. Ostatecznie rodzice spłacili wartość przekraczającą przypadającą im ostatecznie wysokość należnego udziału. Nie oznacza to jednak, iż wykonali to z ostateczną i nie odwołalną korzyścią dla Państwa. Zgodnie z art. 380 § 3 K.c. – dłużnik, który spełnił świadczenie niepodzielne, może żądać od pozostałych dłużników zwrotu wartości świadczenia według tych samych zasad co dłużnik solidarny.

Z konstrukcji solidarnej odpowiedzialności wynika, iż zapłata długu przez jednego dłużnika nie oznacza uregulowania przez niego czyjegoś zobowiązania, ale uregulowanie własnego zobowiązania. Spełniający całe zobowiązanie nie darowuje pewnej części pozostałym osobom zobowiązanym solidarnie, a jedynie reguluje własne zobowiązanie. Istnieje później możliwość regresu takiego dłużnika spełniającego świadczenie do pozostałych dłużników solidarnych.

Wskazane rozumienie obowiązków podatkowych w kontekście solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania prezentują także organy podatkowe. Poniżej przedstawiam w tym zakresie interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB2/436-313/14-2/MZ), w której stwierdza się, iż:

„W sytuacji więc, gdy strona zobowiązania solidarnego spłaca całość zadłużenia bez woli czynienia tego w celu obdarowania pozostałych stron tego zobowiązania, a jedynie w zamiarze zwolnienia się z długu, poprzez samą zapłatę całości, czy też części zobowiązania solidarnego nie może dojść do obdarowania kogokolwiek. Dłużnik solidarny spłaca bowiem własny dług, a nie cudzy. Wskazać jednak należy, że stosownie do art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. Treść powyższego przepisu wskazuje więc, że z chwilą spełnienia świadczenia przestaje istnieć jakikolwiek stosunek pomiędzy wierzycielem a współdłużnikami solidarnymi. Natomiast dłużnik, który spełnił świadczenie, przestaje być współdłużnikiem solidarnym i staje się wierzycielem dla pozostałych współdłużników. Dawni współdłużnicy są dalej dłużnikami – lecz wobec innego wierzyciela (dłużnika, który wierzyciela zaspokoił), w stosunku do którego odpowiadają każdy za przypadającą na niego część długu. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż solidarna spłata rat kredytu przez rodziców Wnioskodawcy, który to kredyt zaciągnięty został przez Wnioskodawcę i jego rodziców nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn u Wnioskodawcy. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek złożenia zgłoszenia SD-Z2 do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »