Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapłata za rezygnację z zachowku a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-06-13

Jako jedyny spadkobierca zamierzam zrzec się prawa do spadku (w tym własnościowego mieszkania) po żyjącej babci na rzecz jej siostry, która się nią opiekuje. Babcia z siostrą chcą wypłacić mi określoną kwotę pieniężną z tytułu rezygnacji również z prawa do zachowku. Czy spłata ta wiąże się z podatkiem do US, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Uważam, że nie można ustanowić tytułu powołanie do dziedziczenia dla innej osoby. Kodeks cywilny nie przewiduje możliwości zrzeczenia się spadku na korzyść innej osoby. Problematyczna jest nawet kwestia dopuszczalności zrzeczenia się dziedziczenia pod warunkiem, że inna osoba będzie dziedziczyć. Byłby to swego rodzaju warunek, że skutki prawne związane z zawarciem umowy zrzeczenia się dziedziczenia nastąpią, jeżeli wskazana osoba będzie chciała i mogła dziedziczyć.

 

By odpowiedzieć na pytanie o podatkowe skutki przekazania Panu środków pieniężnych w zamian za zrzeczenie się dziedziczenia, trzeba ustalić, z jakiego tytułu otrzymuje Pan te środki, skoro umowa zrzeczenia się dziedziczenia nie jest co do zasady odpłatna? W nauce prawa przyjmuje się, również ze względu na korzystne opodatkowania (bowiem obejmuje ten przypadek zwolnienie), że można w umowie zrzeczenia się dziedziczenia ustanowić warunek, że zrzekający otrzyma darowiznę w takiej czy innej wysokości w określonym terminie. Podatkowo wtedy oceniamy tę darowiznę w oderwaniu od zrzeczenia się dziedziczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Tak np. czytamy w komentarzach (A. Kidyba, E. Niezbecka): „Należy więc uznać za dopuszczalne warunkowe lub terminowe zrzeczenie się dziedziczenia (A. Malinowski, Umowa zrzeczenia się…, op. cit., s. 34; M. Pazdan, Umowa zrzeczenia się…, op. cit., s. 184), na przykład pod warunkiem, że zrzekający się otrzyma od spadkodawcy określoną darowiznę (E. Skowrońska, Glosa do uchwały SN z dnia 5 lutego 1993 r., III CZP 10/93, OSP 1994, z. 5, poz. 83)”.

 

W opisanej sytuacji otrzymałby Pan darowiznę od babci, darowizna taka mogłyby korzystać w pełni ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowiz. Z tego zwolnienia nie mogłaby korzystać darowizna od siostry babci (podlegałaby opodatkowaniu jak darowizna pomiędzy niespokrewnionymi czyli III grupa – kwota wolna to tylko 4902 zł, a stawka podatku, w zależności od wartości, to 12%, 16% i 20%).

 

Darowizna od babci korzystałaby jednak ze zwolnienia. Ustawodawca zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz,
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Zatem w praktyce na ogół obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania przelewu i termin 6 miesięcy, na złożenie SD-Z2 liczy się od tej daty – do SD-Z2 należy dołączyć dowód przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na rachunek inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (darowizny gotówkowe nie korzystają ze zwolnienia).

 

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty o 9637 zł lub
  2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie zobowiązania podatkowego po nabyciu spadku

W 2011 r. zmarł mój ojciec, jeszcze tego samego roku, w listopadzie zapadł wyrok sądu o nabyciu spadku (gospodarstwa rolnego z budynkiem...

Sytuacja podatkowa obdarowanych

W zeszłym roku odziedziczyłem udział w nieruchomości (10%). Jest to budynek, w którym wynajmowane są lokale, więc można powiedzieć, że przynosi...

Sposób na uniknięcie płacenia podatku od spadku

W spadku otrzymałem udział w mieszkaniu. Wraz z pozostałymi współwłaścicielami chcemy sprzedać to mieszkanie. Mam świadomość, że sprzedaż...

Zakup mieszkania na współwłasność z synem

Czy aby uniknąć podatku od spadku ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat mogę dokonać zakupu mieszkania na współwłasność z synem?

Odkupienie całości spadku a podatek

W zeszłym roku zmarł mój tata. Wraz z mamą i 4 mojego rodzeństwa zostaliśmy współwłaścicielami domu rodziców (akt dziedziczenia). Niestety mama...

Darowizna od brata bez zgody jego żony a podatek

Mój brat wygrał w lotto znaczną kwotę i chce przekazać mi 300 tys. zł w ramach darowizny bez wiedzy swojej żony. Ona o wygranej nie wie....

Udziały w mieszkaniu przekazane dzieciom a obowiązek podatkowy przy jego sprzedaży

W 2007 r. nabyłem wraz z moją mamą i bratem w spadku po zmarłym ojcu mieszkanie. Przeprowadziliśmy postępowanie spadkowe. Wszyscy mieliśmy po...

Przekazanie przedsiębiorstwa lub jego części osobie najbliższej, optymalne rozwiązania

Prowadzę jednoosobową firmę turystyczną. Jestem VAT-owcem. Rozpocząłem budowę, która nie jest jeszcze skończona, tj. parter z kilkunastoma pokojami...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »