Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie dochodu z tworzonych modeli 3D

Marek Kowalski • Opublikowane: 2018-01-10

Niedawno stworzyłem kilka modeli 3D, które udostępniłem na stronie www. Jest to serwis pewnej firmy umożliwiający zakup takich modeli i innych narzędzi programistycznych do tworzenia treści w programie.  Moje modele udostępniam na zasadzie udostępniania niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie w materiałach promocyjnych, sprzedaż itp. Całość sprzedaży prowadzi ta firma. Na moje konto co miesiąc otrzymuję procent ze sprzedaży moich modeli. Modele tworzę okazjonalnie (raz na parę miesięcy coś stworzę pod wpływem weny, choć też nie zawsze), nie działam w sposób zorganizowany i ciągły, dlatego też nie prowadzę działalności gospodarczej. Obecnie nie pracuję też na etacie i nie mam innych dochodów. Moja sytuacja kwalifikuje się jako dochód z praw majątkowych i powinienem rozliczyć się tak raz w roku – mam rację? Jeśli tak, to czy mogę tu zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych definiuje twórcę i utwór w następujący sposób:

„Art. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2) plastyczne;

3) fotograficzne;

4) lutnicze;

5) wzornictwa przemysłowego;

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7) muzyczne i słowno-muzyczne;

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9) audiowizualne (w tym filmowe).

Art. 8. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu”.

Biorąc pod uwagę opis, Pan robi  stworzone przez Pana modele 3D, które stanowią utwór w rozumieniu Prawa autorskiego. Pan natomiast jest w takiej sytuacji twórcą w rozumieniu Prawa autorskiego i w znaczeniu potocznym/obyczajowym.

Całkowicie odmiennym zagadnieniem jest ocena, z jakiego źródła uzyskuje Pan dochody, sprzedając swoje utwory na wskazanych zasadach.

(…)

Wśród źródeł przychodów wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia się również przychody z działalności gospodarczej. Wg art. 5a pkt 6 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

    – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Przy czym art. 5b ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Niewątpliwie modele 3D, jakie Pan tworzy, wykonywane przez Pana samodzielnie. Nie są wykonywane pod kierownictwem tej firmy lub innej osoby (instytucji) zlecającej ich utworzenie oraz są wykonywane w miejscu i czasie ustalonym przez Pana a nie wyznaczonych przez zlecającego te czynności.

Za dostarczenie określonego modelu 3D do odbiorcy końcowego i obsłużenie transakcji odpowiada firma będąca właścicielem serwisu na którym umieszczone zostają Pana utwory. Odpowiada ona także za bezpieczeństwo transakcji, czyli za cały proces sprzedaży; to ona w swoim własnym imieniu wystawia fakturę dla nabywającego model 3D. Posiada ona także odpowiedzialność prawną/finansową przed nabywającym. Serwis być może daje możliwość bezpośredniego kontaktu z Panem jeśli nabywca chciałby uzyskać dodatkowe informacje, których udzielić może tylko Pan jajko twórca. Pan jako twórca jest osobą odpowiedzialną za treść umieszczonych prac (w znaczeniu kulturowym/artystycznym). Firma prowadząca stronę, może odmówić umieszczenia prac, jeśli ma zastrzeżenia co do treści, formatu prac lub innych kwestii technicznych.

To pozwala uznać, że nie jest spełniony warunek wskazany w pkt 1 powyżej. Zatem tworzenie przez Pana modeli 3D oraz ich odpłatne zbywanie w opisany sposób nie stanowi działalności gospodarczej.

(…)

Raz w roku z przychodów rozlicza się każdy podatnik niezależnie od źródła ich uzyskania (umowa o pracę, zlecenie, dzieło, prawa autorskie, zbycie nieruchomości).

W ustawie o podatku od osób fizycznych nie ma przepisów nakazujących płacenie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu przychodów, o których mowa w art. 18 tej ustawy. W szczególności nie obowiązuje tu art. 44 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, który nakazuje samodzielne odprowadzanie zaliczek podatnikom uzyskującym bez pośrednictwa płatników dochody z tytułów określanych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 (dochody w pana przypadku reguluje art. 18).

Należy zatem stwierdzić, że jako podatnik nie ma Pan obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Przychód ten podlegać będzie jedynie rozliczeniu w deklaracji rocznej i wpłaceniu podatku w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »