Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązanie do dalszego prowadzenia gospodarstwa przez osobę kupującą je

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-07

W spadku otrzymaliśmy z rodzeństwem gospodarstwo rolne z zabudowaniami o powierzchni 3,5 ha. Zostało bez właściciela. Postanowiliśmy je sprzedać, a osoba kupująca w akcie notarialnym podpisała zobowiązanie do dalszego prowadzenia tego gospodarstwa i niezmieniania jego profilu. Sprzedaliśmy je przed upływem 5 lat od nabycia (śmierć brata w 2013 r.). Czy będzie naliczony podatek od sprzedaży?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, zatem do nabycia gospodarstwa doszło w 2013 roku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rzeczywiście stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Co do zasady w takim przypadku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, a podstawą tą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy – w uproszczeniu – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami. Zgodnie z art. 22 ust 6d ustawy za koszty uzyskania przychodów przypadku zbywania nieruchomości nabytych w drodze m.in. spadku uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Pyta Pan o możliwe zwolnienie. Prawdą jest, że zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Dla jasności dodam, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, zgodnie z którą za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Reasumując, sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na „cele rolne” korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Rozliczenia dokonuje się w PIT-39.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »