Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie od opodatkowania z uwagi na przeznaczenie środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-05-29

W spadku po zmarłej mamie (była wdową) odziedziczyliśmy z rodzeństwem mieszkanie. Zamierzamy je wspólnie sprzedać przed upływem 5 lat od momentu działu spadku. Postępowanie toczy się u notariusza. Mój udział wynosi 1/3. Czy przysługuje mi zwolnienie z podatku dochodowego ze sprzedaży mieszkania, żeby dokonać spłaty wcześniej zaciągniętego wraz z żoną kredytu konsumenckiego na zakup innego mieszkania na własne potrzeby? Mieszkanie to nie jest i nie będzie przedmiotem najmu. Żona nie jest spadkobiercą, wobec tego czy będzie możliwe dokonanie spłaty w wysokości 50% tego kredytu z przewidzianej ustawowo ulgi podatkowej od podatku dochodowego od osób fizycznych przy sprzedaży tego mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nastąpiło w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

W przypadku dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości w opisanym terminie podatnik jest zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od wartości sprzedaży. Rozliczenia sprzedaży nieruchomości dokonuje się na formularzu PIT-39 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Istnieje jednakże możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy PIT. W świetle tego przepisu zwolnieniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Przez własne cele mieszkaniowe rozumie się m.in. zakup nowego mieszkania, remont innego mieszkania, spłatę innego kredytu hipotecznego. Zaznaczam, że muszą to być wydatki na własne, a nie cudze cele mieszkaniowe. Przychód należy wydać w terminie dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano sprzedaży. Jeżeli część uzyskanego ze sprzedaży przychodu podatnik wyda na cele mieszkaniowe, podatek ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnemu. W przypadku skorzystania ze zwolnienia również należy złożyć zeznanie PIT-39, na którym podatnik ma obowiązek zadeklarować, jaką kwotę przychodu ze sprzedaży będzie wydatkował na własne cele mieszkaniowe przez najbliższe dwa lata.

Jak wskazuje art. 21 ust. 25 pkt. 2 lit. a ustawy PIT – za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Aby zatem w tym przypadku skorzystać ze zwolnienia podatkowego, kluczowe jest, aby kredyt został zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości. Naturalnie kredyt musi zostać zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe, a nie na cele konsumpcyjne.

Jak stanowi art. 21 ust. 29 ustawy PIT – w przypadku gdy kredyt (pożyczka), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) na cele mieszkaniowe.

Jeżeli chodzi natomiast o kwestię, czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania stanowiącego Pana odrębną własność w części ułamkowej może Pan przeznaczyć na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego razem z żoną, pragnę przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. IPPB4/4511-1307/15-4/PP, gdzie przeanalizowano podobny stan faktyczny. W interpretacji tej czytamy:

„Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze darowizny (stanowiący majątek osobisty Wnioskodawcy) może przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego wraz z małżonką na zakup lokalu mieszkalnego, w którym Wnioskodawca realizuje własne cele mieszkaniowe, tj. mieszka wraz z żoną i córką.

Aby uzyskać odpowiedź na zadane przez Wnioskodawcę pytanie należy odnieść się do regulacji ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zawartej w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie natomiast do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Jak wynika z art. 33 pkt 2 Kodeksu – do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

W świetle powyższego przepisu w sytuacji, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym stanowiący majątek odrębny Wnioskodawcy, zostanie wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie przez małżonków na zakup domu objętego współwłasnością małżeńską, to przychód ten może w całości korzystać ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro więc udział w lokalu mieszkalnym, który został sprzedany, stanowił majątek odrębny Wnioskodawcy, a uzyskany ze sprzedaży tego udziału przychód Wnioskodawca chciałby przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe, tj. zakup lokalu mieszkalnego, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem na zasadzie wspólności łącznej małżeńskiej i w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe (mieszka w tym lokalu), to w tej sytuacji nie ma przeszkód prawnych, aby przychód ten korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawcy zostaną wydatkowane na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę wspólnie z małżonkiem na zakup domu, jeśli czynność ta miała miejsce w momencie trwania związku małżeńskiego i istnienia pomiędzy małżonkami ustawowej wspólności majątkowej.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wydatkowanie całości środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy na spłatę kredytu zaciągniętego przez Niego i żonę na zakup lokalu mieszkalnego, w którym własne cele mieszkaniowe realizuje Wnioskodawca wraz z żoną i córką, spełnia przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w konsekwencji uprawnia do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.”

Jak zatem wynika z treści przywołanej interpretacji oraz w świetle obowiązujących przepisów, może Pan skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania z uwagi na przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży środków pieniężnych na własne cele mieszkaniowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »