Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z płacenia podatku od odszkodowania

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-09-20

Moje pytanie dotyczy zwolnienia z płacenia podatku od odszkodowania, które otrzymała moja córka w zeszłym roku od developera z uwagi na nieoddanie mieszkania w terminie. Odszkodowanie zostało wypłacone w oparciu o aneks do aktu notarialnego za wszelkie niedogodności i szkody jakie córka poniosła i poniesie w związku z opóźnieniem odbioru mieszkania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie zwolnienia od podatku otrzymanych odszkodowań reguluje art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z wyjątkiem:

1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,

7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Niestety, ale organy podatkowe w wydawanych decyzjach powołują się na ostatni punkt powyższego przepisu i odmawiają prawa do skorzystania ze zwolnienia w przypadku odszkodowań wypłacanych przez deweloperów na podstawie zawartych umów lub ugód.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17.05.2012 r., nr ILPB1/415-385/11/12-S/AA czytamy:

„Analiza cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje jednoznacznie, że ustawodawca konsekwentnie wyłączył z katalogu zwolnień odszkodowania, które zostały otrzymane na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy lub ugody pozasądowej, nawet w sytuacji gdy ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ponieważ ze stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca na podstawie zawartego porozumienia zobowiązuje się do naprawienia szkody we własnym zakresie, lub pokrycia kosztów usunięcia przez nabywcę lub podmioty przez niego wskazane, bądź w ramach rekompensaty uczestniczy z nabywcą w kosztach umowy przyrzeczonej, to stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ww. ustawy świadczenie to nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego niezależnie od istnienia lub nieistnienia podstawy prawnej regulującej charakter odszkodowawczy oraz wysokość lub zasady ustalania tego rodzaju świadczeń pieniężnych.

Należy bowiem zauważyć, iż ww. przepis wyraźnie wskazuje, że wyłączeniu ze zwolnienia podlegają świadczenia przyznane na mocy zawieranych między stronami umów lub ugód pozasądowych. W sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca wypłacał nabywcom lokali rekompensaty (odszkodowania), w tym także w postaci pokrycia części kosztów aktu notarialnego, na podstawie zawieranych porozumień. Z tej zatem przyczyny świadczenia te – z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

W związku z powyższym, ze względu na brak możliwości objęcia świadczenia pieniężnego wypłacanego przez Spółkę na podstawie zawartego porozumienia którymkolwiek ze zwolnień przedmiotowych należy stwierdzić, że stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaliczony do źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Niestety, ale takie same stanowisko wynika z interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2012 r., IPPB4/415-467/12-2/JK3 i Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 14 maja 2014 r., IBPBII/1/415-134/14/MK.

Ze zwolnienia korzystałoby otrzymane odszkodowanie, jeżeli zostałoby wypłacone na podstawie ugody zawartej w postępowaniu sądowym – art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy PIT. Również gdyby odszkodowanie zostało wypłacone w ramach ubezpieczenia majątkowego podlegałoby zwolnieniu – art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odszkodowanie dodane do dochodu

W zeszłym roku zostałem zwolniony za porozumieniem stron. Z tego tytułu wypłacono mi odprawę oraz odszkodowanie. Otrzymałem PIT do rozliczenia...

 

Udzielanie pożyczek a rozliczenie z urzędem skarbowym

Mój problem dotyczy kwestii rozliczania z urzędem skarbowym dochodów osiągniętych z udzielania pożyczek. Sytuacja wygląda w ten sposób, że...

 

Czy mogę odliczyć koszty przychodów dotyczących praw autorskich?

Pracuję na uczelni i jestem nauczycielem akademickim. Czy mogę odliczyć koszty przychodów dotyczących praw autorskich za ubiegły rok? Uczelnia wykazała...

 

Rozliczenie z fiskusem grupy muzyków

Jesteśmy niezawodowym zespołem muzycznym, grającym utwory muzyczne, które sami komponujemy. Gramy czasem koncerty w klubach muzycznych za co otrzymujemy...

 

Przychód ze sprzedaży gołębi

Jestem osobą prywatną i pracuję na umowę o pracę. Posiadam działkę z domem i płacę za nią podatek od nieruchomości i podatek...

 

Niewpłacanie zaliczek na podatek dochodowy przez cały rok - czynny żal i korekta deklaracji

Niewpłacanie zaliczek na podatek dochodowy przez cały rok - czynny żal i korekta deklaracji

W ciągu roku nie wpłacałam zaliczek na podatek dochodowy. W zeznaniu rocznym uregulowałam całą należność. Obliczam również i wpłacę wkrótce...

Jaki podatek od emerytury z USA?

Jaki podatek od emerytury z USA?

Jakie będą podatki w Polsce od emerytury pobieranej z USA? Jest to emerytura składająca się z emerytury rządowej w wysokości 9000 zł...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »