Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2014-11-04

Posiadam akt poświadczenia dziedziczenia po moim tacie. Zgodnie z obowiązującym prawem powinnam złożyć do urzędu skarbowego prośbę o zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Czy mogę wystąpić z pismem, czy muszę złożyć druk SD-Z2? Pismo mogę wystosować ale wypełniając ww. druk winnam wypełnić rubryki dotyczące masy spadkowej. Z tym właśnie mam problem, gdyż nie potrafię dokładnie określić masy spadkowej. Mój tata był współwłaścicielem mieszkania. Przed śmiercią odziedziczył spadek po kuzynie w 1/8 części. Sprawa nie została zakończona, posiadam jedynie postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Nie ma działu spadku ani określonej masy spadkowej. Co mam wpisać, aby być w zgodzie z prawem i wypełnić swój obowiązek względem urzędu skarbowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli Pani ojciec zmarł po dniu 1 stycznia 2007 r., to niezależnie od czasu, kiedy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, w tym wypadku na drodze notarialnej, ma Pani prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w podatku od spadku. Jako osoba najbliższa dla spadkodawcy (córka) może Pani skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego przy nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych, o jakim mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768). Ustawodawca wprowadził to zwolnienie, pod warunkiem zgłoszenia nabycia do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub od dnia zarejestrowania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, dla małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków – przyp. aut.), wstępnych (rodziców, dziadków – przyp. aut.), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy (tzw. podatkowa grupa zero).

Zwracam szczególną uwagę na zachowanie terminu półrocznego, nie może on zostać przywrócony w razie jego uchybienia, niezależnie od przyczyn niedochowania terminu, a konsekwencją jest opodatkowanie nabycia na zasadach wskazanych dla pierwszej grupy podatkowej. Innymi słowy, niezłożenie formularza SD-Z2, stanowiącego zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w przewidzianym ustawą terminie, skutkuje trwałą utratą prawa do zwolnienia podatkowego, o jakim mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie skarbowym druk SD-Z2, który jest już Pani znany, nie jest konieczne załączanie do niego pisma przewodniego. Wbrew pozorom, ustalenie składu masy spadkowej nie jest w opisanym stanie faktycznym skomplikowane. Jako spadkobierca wstępuje Pani we wszystkie majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego), staje się Pani sukcesorem generalnym (następcą prawnym) ojca. Jeśli nie jest Pani jedynym spadkobiercą, nabywającym spadek w całości, to masę spadkową należy dodatkowo podzielić uwzględniając Pani udział w spadku, określony notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Przedmiotem nabycia będzie zatem:

1) wyznaczony ułamkiem udział w prawie odrębnej własności lokalu lub w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jaki przysługiwał Pani ojcu; przykładowo jeśli ojciec był współwłaścicielem lub uprawnionym w 1/2 – to będzie składnik masy spadkowej;

2) udział 1/8 w prawie własności nieruchomości (zabudowanej lub niezabudowanej); nabycie spadku przez ojca po jego kuzynie nastąpiło w dniu otwarcia spadku, którym jest dzień śmierci kuzyna (art. 924 K.c.), z tą chwilą spadkobierca nabywa spadek, niezależnie od tego, kiedy po kuzynie zostało przeprowadzone postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Bez znaczenia dla wypełnienia przez Panią obowiązków względem urzędu skarbowego jest, że dział spadku nie został jeszcze dokonany. Aktualnie stan prawny jest taki, że pozostali współspadkobiercy spadku po kuzynie, dysponujący 7/8 udziału obowiązani są uwzględniać Panią w procesie działu spadku i ewentualnie spłacić Pani 1/8 udziału, jeśli będą chcieli wyjść z tej współwłasności powstałej w wyniku dziedziczenia lub ograniczyć liczbę współwłaścicieli. Jeśli w spadku po kuzynie, a zatem także w spadku po ojcu nabyła Pani udział 1/8 w prawie własności przedmiotów majątkowych innych niż ta jedna nieruchomość, należy także owe udziały wpisać do zgłoszenia.

Pani zadaniem będzie określenie szacunkowej rynkowej wartości mienia po kuzynie, a następnie obliczenie 1/8 z tej wartości, dla celów zgłoszenia nabycia. Podobnie należy postąpić z określeniem wartości udziału w nieruchomości mieszkalnej. Wartość tę określa się na dzień powstania obowiązku podatkowego, którym jest w Pani sytuacji dzień zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Dokumentem potwierdzającym Pani nabycie w drodze dziedziczenia będzie oczywiście zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (poz. 46). Trzeba również pozyskać dane dotyczące przedmiotu nabytego w spadku po kuzynie (najlepiej odpis z księgi wieczystej, z uwzględnieniem w zgłoszeniu ewentualnych nie naniesionych w księdze zmian dotyczących np. zabudowania nieruchomości). Deklarowana przez podatnika wartość rynkowa składników majątkowych ma jedynie znaczenie informacyjne dla organu podatkowego, jeśli podatnik dopełni terminu sześciu miesięcy, nie wpływa bowiem wówczas na wysokość należności publicznoprawnej do uiszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »