Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2013-05-31

W 2012 r. odziedziczyłem po ojcu 1/4 nieruchomości wraz ze starym domem. Dom był bardzo zniszczony, w związku z czym nie mogłem czekać 5 lat i sprzedałem go jeszcze w tym samym roku. Czy zostanę zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości, jeśli kupię za te pieniądze mieszkanie, które w przyszłości przekażę córce? Posiadam już własnościowe mieszkanie kupione kilkanaście lat temu. Czy ma to jakiś wpływ na ulgę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

 

Mówiąc najprościej, jeżeli przeznaczy Pan w ciągu dwóch lat (tj. do końca 2014 r.) całą kwotę ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, to wówczas nie zapłaci Pan podatku.

 

Za wydatki na cele mieszkaniowe uznaje się m.in. wydatki na nabycie:

 

  • budynku mieszkalnego (domu lub mieszkania), jego części lub udziału w takim budynku,
  • gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie,
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  • spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.

 

Poniesione wydatki należy udokumentować fakturami VAT (rachunek wystawiony przez podmiot niebędący podatnikiem VAT jest równoznaczny z fakturą) lub dowodami opłat (np. sądowych, notarialnych itp.). Należy zaznaczyć, że liczą się wyłącznie wydatki dokonane od dnia sprzedaży nieruchomości. Transakcje powinny być powiązane z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych (wyłączone ze zwolnienia są grunty i budynki przeznaczone na cele rekreacyjne).

 

Sformułowanie własne cele mieszkaniowe należy rozumieć dosłownie. Tym samym zakupiona nieruchomość powinna zostać przeznaczona na zapotrzebowanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Skorzystanie z ulgi nie jest możliwe m.in. gdy np. będzie Pan wynajmował tę nieruchomość innym osobom lub będzie ona przeznaczona na cele rekreacyjne.

 

Powyższe nie oznacza jednak, że w ramach własnych potrzeb mieszkaniowych można dysponować wyłącznie jednym mieszkaniem. Skorzystanie z ulgi jest możliwe również, gdy podatnik oprócz zakupionego mieszkania jest właścicielem innej nieruchomości. Istotna jest jednak kwestia udowodnienia, że wykorzystuje Pan tę nieruchomość na własne cele mieszkaniowe. Dla przykładu: możliwe jest, że w jednej nieruchomości przebywa Pan w dni robocze (z uwagi na bliskość zakładu pracy), natomiast w drugiej – tylko w weekendy (z uwagi na spokojniejszą okolicę lub inne walory).

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej istotne jest faktyczne zamieszkanie w nieruchomości (choćby wyłącznie w niektóre dni tygodnia). Żaden przepis nie ogranicza potrzeb mieszkaniowych podatnika wyłącznie do jednej nieruchomości.

 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 2009 r. nie zawierają wymogu składania specjalnego oświadczenia, że uzyskany przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe. Wskazują jednak, że podatnik powinien złożyć deklarację PIT-39, w której rozliczy sprzedaż mieszkania. Musi to zrobić do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło zbycie lokalu (w Pana przypadku do 30 kwietnia 2013 r.).

 

Jak rozumiem, w Pana przypadku odziedziczona nieruchomość nie była opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn (prawdopodobnie wykorzystano zwolnienie przysługujące najbliższej rodzinie poprzez złożenie formularza SD-Z2). Zatem zasadniczo kwota uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości będzie równa kwocie dochodu (brak kosztów uzyskania przychodu).

 

Kwotę ulgi należy wpisać w pozycji 25 deklaracji PIT-39. Oblicza się ją jako iloczyn dochodu ze sprzedaży i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli planuje Pan zatem wykorzystanie całej kwoty ze sprzedaży nieruchomości, to kwota ulgi równa jest kwocie przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli w rzeczywistości kwota wydatków mieszkaniowych okaże się mniejsza, konieczne będzie złożenie korekty deklaracji i dokonanie zapłaty podatku od niewykorzystanych środków (wraz z odsetkami). Warto podkreślić, że stawka podatkowa w przypadku zbycia nieruchomości wynosi 19% kwoty dochodu.

 

Aby uniknąć podatku, należy zatem cały przychód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczyć na cele objęte zwolnieniem.

 

Niezłożenie w terminie PIT-39 nie powoduje utraty prawa do ulgi. Zwolnienie przysługuje podatnikowi z mocy prawa i nie wymaga decyzji organów podatkowych. Do skorzystania z niego uprawnia spełnienie ustawowych warunków. Należy jednak pamiętać, że niewywiązanie się z obowiązku terminowego złożenia zeznania może skutkować konsekwencjami karnoskarbowymi, np. mandatem. W świetle przepisów prawa złożenie deklaracji PIT-39 jest obowiązkowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »