Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z podatku od zasiedzenia a przepisy przejściowe

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-26

Mam pytanie dotyczące zwolnienia z podatku od zasiedzenia. Od nowego roku* obowiązuje w tej kwestii nowe prawo podatkowe, według którego nie mieścimy się w kategorii zwolnienia podatkowego z uwagi na zbyt małą liczbę hektarów działki rolnej. Według poprzednich przepisów zwolnienie by nas dotyczyło. Sprawa o zasiedzenie odbyła się w listopadzie zeszłego roku i w zeszłym roku ta decyzja nabrała mocy prawnej. Natomiast pismo z decyzją otrzymaliśmy 7 stycznia. Artykuł 21 nowej ustawy mówi: „Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma również zastosowanie do spraw wszczętych przed jej wejściem w życie, niezakończonych decyzją ostateczną”. Co to dla nas oznacza? Czy naliczenie podatku powinno się odbyć zgodnie z przepisami z 2015 czy 2016 r.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. zasiedzenia. Obecnie zwalnia się od podatku m.in. nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9). Artykuł 4 ust. 1 pkt 1 powyżej zacytowany zmieniony został przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1045) zmieniającej ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn z dniem 1 stycznia 2016 r.

Nim przejdę do problemu przepisów przejściowych przypomnę, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych; obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze zasiedzenia z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie.

Wskazuje Pani na art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, on jednak nie ma tu zastosowania, dotyczy bowiem tejże ustawy i utraty mocy przez ustawę z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228).

Należy spojrzeć na art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1045) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym przepisem, do opodatkowania nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Innymi słowy, jeśli dobrze odczytałem stan faktyczny, który Pani opisała (bowiem nie wskazuje Pani, z jakiego zwolnienia chciała Pani skorzystać) – „stary przepis” artykułu 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (zatem w brzmieniu z 2015 r.) ma zastosowanie do zasiedzenia (czyli nabycia własności), które miało miejsce przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Opis sprawy ze stycznia 2016 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »