obramowanie
poradapodatkowa.pl | Podatek dochodowy | Wszystkie | Pytanie i odp.
Szukaj:
obramowanie
Zadaj pytanie
Biuletyn
Zapisz się tutaj, jeśli chcesz otrzymywać biuletyn.
Najnowsze pytania
Najnowsze artykuły
Zadaj pytanie
 

Porady Podatkowe – skutecznie i na czas

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie – zapytaj naszego prawnika

Kliknij w guzik rozwiń Wypełnij poniższe pola i zadaj pytanie Otrzymasz bezpłatną wycenę

1. Wpisz tytuł pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik 1:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię:  
E-mail:  

Bezpłatną wycenę otrzymasz do 2 godzin

Opublikowane: 04.12.2009

Autor: Aleksander Słysz

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku jest zwolniona z podatku dochodowego?

Pod wpływem przeczytanego w Państwa serwisie artykułu pana Karola Jokiela pt. Zwolnienie od podatku dochodowego sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku przed 01.01.2007 r. postanowiłem zasięgnąć u państwa porady we własnej sprawie.

Otóż w 1992 r. sąd rejonowy wydał postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku po moim zmarłym ojcu, na podstawie którego została założona księga wieczysta. Nieruchomość (działka rolna z budynkiem mieszkalnym) została przez sąd podzielona na 3 równe części, po 1/3 dla mnie, mojej siostry oraz matki. I tak sprawa ta przeleżała w „Księgach Wieczystych” aż do 10 czerwca 2008 r. W tym właśnie dniu spisaliśmy we trójkę w kancelarii notarialnej umowę działu spadku, na podstawie której stałem się jedynym właścicielem wydzielonej geodezyjnie niezabudowanej części działki, zrzekając się jednocześnie udziałów do dwóch pozostałych działek na rzecz mamy i siostry. Rok później (dokładnie 10 sierpnia) sprzedałem tę działkę notarialnym aktem umowy sprzedaży.

Jeżeli poprawnie zinterpretowałem informacje zawarte we wspomnianym artykule, to istnieje zupełnie legalna szansa uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego. Proszę o zajęcie stanowiska i konkretną wskazówkę, co powinienem zrobić, aby uzyskać zwolnienie z podatku?

Wybrane Opinie Klientów

Odpowiedz bardzo fachowa, podparta aktami prawnymi, stokrotne dzięki. Artur


Bardzo dziękuję za staranne i rzeczowe odpowiedzi.
Michał


Bardzo, bardzo dziękuję za poradę. Uważam,że WSZYSCY PAŃSTWO zasługujecie na podziękowanie i moją wdzięczność za zainteresowanie się moją sprawą,lecz szczególne podziękowanie i wyrazy wdzięczności dla Pani IRENY SAWY i za cierpliwość. Dziękuję raz jeszcze. Jeżeli będę miała jeszcze jakieś wątpliwości na pewno skorzystam z Państwa usług.

Dozgonnie wdzięczna i znerwicowana Ewa.


Dziękuję jestem bardzo zadowolony.

Jakub


Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług  nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi  ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.

Zbyszek


Bardzo fachowa porada – wyczerpująca i czytelna. Warto skorzystać. POLECAM.

Janusz


Bardzo mi pomogła odpowiedz na moje pytanie dziękuje polecam warto.

Dorota


Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i cierpliwość Pani Monice Cieszyńskiej. Polecam wszystkim, którzy potrzebują pomocy prawnej.
JanBardzo szybka i wyczerpująca odpowiedź. Jestem bardzo zadowolona z uzyskanej pomocy prawnej. Na pewno polecę znajomym :-)

Dziękuję jeszcze raz Julia.


Zgodnie z postanowieniami przepisów art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r. stosuje się, jak znajdujemy to także w artykule pana Karola Jokiela, przepisy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed tą datą. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zatem datę nabycia spadku będzie stanowiła data śmierci spadkodawcy.

 

Nie oznacza to jednak automatycznie, iż sprzedaż nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Zauważyć należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego w drodze spadku nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału w nieruchomości, minęło pięć lat, wynika to z obowiązującego ciągle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem sprzedaż tak nabytego udziału w przedmiotowej nieruchomości nie stanowi w ogóle źródła przychodu.

 

Jeśli nie tego szukałeś i nadal masz problem prawny – kliknij tutaj >>

 

Niestety dział spadku dokonany w 2008 r. ma swoje konsekwencje, które dokładnie opisuje m.in. w piśmie z dnia 3 lutego 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/2/415-54/08/CJS). W wymienionym piśmie przeczytać możemy, że „zgodnie z art. 1035 ustawy – Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Z instytucją działu spadku mamy więc do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Dział spadku nie jest tożsamy z nabyciem w drodze spadku.

 

Dział spadku polega na dokonaniu podziału rzeczy wspólnej należącej do wszystkich współwłaścicieli, ponieważ współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy. W rezultacie dochodzi do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Jeżeli zatem udział w nieruchomości nabytej w całości w wyniku podziału jest zgodny z udziałem posiadanym przed działem spadku – nie następuje nabycie podlegające opodatkowaniu, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności.

 

Jedynie nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. W konsekwencji należny jest podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

 

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż skoro dział spadku dokonany został bez spłat i ekwiwalentnie to nabycie przedmiotowej nieruchomości musiało nastąpić z chwilą śmierci spadkodawczyni.

 

Wobec powyższego tut. organ wyjaśnia, że pogląd wnioskodawczyni jest prawidłowy wyłącznie wówczas, o ile wartość udziału posiadanego przez nią przed działem spadku – będzie równa wartości udziału posiadanego po dokonanym dziale spadku, ale nie według subiektywnego przekonania wnioskodawczyni, lecz w świetle wyliczenia dokonanego na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze.

 

Dodatkowo należy podkreślić, iż z opisanego stanu faktycznego sprawy wynika, że w skład spadku wchodziła nie tylko ta konkretna nieruchomość.

 

Wobec tego należy wyjaśnić, że w przypadku, gdy przedmiotem spadku jest więcej niż jedna rzecz lub prawo, a w wyniku działu spadku wnioskodawczyni otrzymuje tylko np. jedną z tych rzeczy lub praw zrzekając się równocześnie swoich udziałów w innych rzeczach i prawach, dla obliczenia udziału nabytego w spadku w nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku należy: obliczyć wartość całego udziału spadkowego wnioskodawczyni, czyli zsumować wartość udziałów nabytych w każdej rzeczy czy prawie (wartość udziałów w poszczególnych rzeczach może być wszakże różna, bo zależeć będzie od wartości każdej z nieruchomości). Dopiero suma wartości tych udziałów będzie odzwierciedlała udział nabyty w drodze spadku. Następnie należy ustalić wartość udziału w poszczególnych rzeczach lub prawach jakie wnioskodawczyni otrzyma w drodze działu spadku.

 

Jeśli z porównania wartości udziału nabytego w drodze spadku z udziałem nabytym w drodze działu spadku powstanie nadwyżka wartości tak otrzymanych praw lub rzeczy ponad wartość udziału spadkowego w całym spadku, to tylko ta nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy. Należy bowiem uznać, że wartość nieruchomości nabytej w części w spadku, a w części w drodze działu spadku nie będzie podlegała opodatkowaniu tylko w części odpowiadającej wartości udziału wnioskodawczyni nabytego w spadku.

 

W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego organ podatkowy nie może potwierdzić prawidłowości stanowiska wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wskazała bowiem, że wartość nieruchomości nabytej przez nią w częściowym dziale spadku jest równa wartości udziału nabytego w spadku. Tymczasem o wartości tej nie decyduje przekonanie wnioskodawczyni, lecz obiektywne czynniki, czyli faktyczna wartość nieruchomości.

 

W związku z powyższym, skoro częściowy dział spadku nastąpił w dniu 5 marca 2008 r., a z wniosku nie wynika czy wnioskodawczyni uzyskała na skutek powyższej czynności prawnej udział przekraczający udział nabyty w spadku, to jeśli faktycznie taki stan zaistniał – przysporzenie to musi być traktowane jako nowe nabycie, ponieważ udział przypadający wnioskodawczyni w majątku wspólnym ulegnie powiększeniu i nabycie to nie może być utożsamiane z nabyciem w drodze spadku.

 

Tym samym do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze umowy o częściowy dział spadku będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.”

 

 

Reasumując, jak słusznie wskazuje organ, by określić, czy nabyty udział przekracza wartość udziału nabytego w drodze spadku, należy obliczyć wartość nabytego udziału na skutek działu spadku i porównać do całej wartości, jeżeli nie jest przekroczona 1/3 wartości nieruchomości sprzedaż udziału nie będzie podlegała opodatkowaniu.

 

Jeżeli omawiana wartość zostanie przekroczona, będziemy mieli do czynienia z nowym nabyciem, do którego przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2007 roku, o których Pan wspomina, nie będą miały zastosowania – oczywiście mam na myśli ewentualną dodatnią różnicę.

 

W przypadku gdy wartość nabytego w ramach działu udziału nie przekracza 1/3 – ma pan rację, i teoretycznie możliwe jest zastosowanie zwolnienia obowiązującego do końca 2006 r., co potwierdzają organy podatkowe, m.in. w piśmie z dnia 13 maja 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB4/415-151/09-4/PJ) wskazuje, że: „Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy istotne jest ustalenie momentu nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 926 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia przez Wnioskodawcę nieruchomości otrzymanej w drodze spadku jest data śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego prawomocne postanowienie sądu stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę.

 

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę nastąpiło z chwilą śmierci spadkobierców, a więc w 1993 r. oraz w 1997 r. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi po 1 stycznia 2007 r.

 

Zatem do sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku, będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.”

 

 

Reasumując, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części 1/3 (nabytej w drodze spadku) mógłby korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) (w brzmieniu już nieaktualnym), jednakże nie ma takiej potrzeby, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, minęło pięć lat, zatem sprzedaż nabytego udziału w przedmiotowej nieruchomości, zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi w ogóle źródła przychodu.

 

Natomiast przychód uzyskany ze sprzedażny nieruchomości, jeżeli przekroczono omówioną 1/3 udziału w dziale spadku (nadwyżkę), należy opodatkować zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r.

 

Zasady te dokładnie wyjaśnił w piśmie z dnia 3 lutego 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/2/415-54/08/CJS) wskazując, że „zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. I tak stosownie do przepisu art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podstawą obliczenia podatku zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)”.

 

 

Fakt, że zbyta przez Pana część spadku nie przekracza 1/3 jego części wykaże Pan fiskusowi, tylko gdy zostanie wezwany – nie ma Pan obecnie obowiązku, by w tej chwili w jakikolwiek sposób to wykazywać. Jedyną formą zawiadomienia US w tym przypadku jest przekazanie aktu notarialnego przez notariusza organowi. Zastosowanie ma tu zasada samoobliczania. Podane kwoty w umowach winny być rynkowe, zakładając, że są aktualne, znajdą zastosowanie do obliczania konsekwencji działu. Gdyby urząd skarbowy nie zgadzał się z podanymi kwotami, czy chciał kwestionować dział, może wezwać do ich zmiany, złożenia wyjaśnień, powołać rzeczoznawcę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

 

Lubię To!

Oceń przydatność tekstu:

Ocena przydatności tekstu:
Oceń zrozumienie tekstu:

Ocena zrozumienia tekstu:

Porady Podatkowe – skutecznie i na czas

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie – zapytaj naszego prawnika

Kliknij w guzik rozwiń Wypełnij poniższe pola i zadaj pytanie Otrzymasz bezpłatną wycenę

1. Wpisz tytuł pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik 1:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię:  
E-mail:  

Bezpłatną wycenę otrzymasz do 2 godzin

poleć pytanie znajomemu     wersja do druku

 

Aleksander Słysz

Aleksander Słysz – magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką podatkową, w tym: postępowaniami podatkowymi, kontrolą podatkową, podatkami pośrednimi i bezpośrednimi... więcej informacji »

»Podobne materiały

Podatek od sprzedaży gospodarstwa rolnego


Sprzedałem niedawno gospodarstwo wraz z budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość stanowiła spadek (spadkodawca zmarł w 2006 r.) należący do mnie i do moich niepełnoletnich dzieci. We wrześniu otrzymałem decyzję urzędu skarbowego, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku. Czy mogę za pieniądze ze sprzedaży kupić dwa mieszkania, w tym jedno dla starszej córki, która wkrótce się usamodzielni?

Niewielki przychód a wysokość składek i podatków od działalności gospodarczej


Jakiś czas temu zająłem się zarobkowo myciem samochodów mieszkańców mojego osiedla. Osiągałem niewielkie zarobki. Nie zarejestrowałem tego jako działalności gospodarczej, bo myślałem, że przy przychodzie ok. 400 zł na miesiąc nie trzeba nigdzie zgłaszać takiej działalności (rocznie nie przekroczyłbym kwoty wolnej od odpodatkowania). Ktoś jednak doniósł na mnie do urzędu skarbowego, który wezwał mnie do złożenia wyjaśnień. Chciałbym zapytać, czy mogę prowadzić legalnie taką działalność, ale płacąc niższe stawki ZUS i podatek, skoro zarabiałbym tak niewiele?

Zbycie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe


Siostry (mama i ciocia) otrzymały darowiznę od swoich rodziców (moich dziadków) w formie domku. Domek został sprzedany przed upływem 5 lat od faktu darowizny i aby uniknąć podatku, mama i ciocia przeznaczyły dokładnie całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży na zakup mieszkania (przy tym złożyły w urzędzie skarbowym oświadczenie, że pieniądze przeznaczają na własne cele mieszkaniowe). Czy w tym momencie jest możliwe dokonanie darowizny tego mieszkania (ciocia przekaże swoją część na mamę, a mama całość na mnie)? Jeśli nie teraz, to kiedy? I jakie są konsekwencje?

Podatek od wygranej w konkursie internetowym


Nasza firma organizuje konkurs internetowy. Fundatorem nagród jest inny podmiot. Przewidujemy 100 nagród o wartości 100 zł dla laureatów konkursu. Czy nagrodzeni są zobowiązani do zapłacenia podatku od otrzymanej kwoty? Nasze wątpliwości budzi interpretacja Ministerstwa Finansów nr DD3/033/19/MCA/11/PK-153.

 

Wybrane opinie naszych klientów:

07.12.2009

Bardzo szybko i dokładnie. Polecam!!

Sebastian

16.10.2009

08.11.2009

Odpowiedź super, bardzo mi rozjaśniła zawiłości w mojej trudnej sprawie, jestem bardzo wdzięczna za tak szybką pomoc. Dziękuję Panu Mecenasowi oraz całemu Zespołowi. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Barbara

05.10.2009

Opinia bardzo dobra, dziękuję.

Radek

14.06.2009

Bardzo dziękuję za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi. Odnośnie sprawy podatku nie mam juz więcej pytań.

Z wyrazami szacunku Irena.

04.08.2009

Mądre i konkretne odpowiedzi.

Dziękuję Grażyna.

10.06.2009

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi oraz ceny i czasu którego nie musiałam tracić na szukanie adwokata. Będę korzystała częściej z tego typu usług.

Izabella

20.07.2009

Bardzo wyczerpujące informacje - pozwalają na całkiem przyzwoite rozeznanie w określonej sprawie. Oczywiście nie uda się przedstawić wszystkich aspektów danego zagadnienia bo to wymaga wielokrotnych pytań i odpowiedzi ale ja jestem zadowolony z wyczerpującej odpowiedzi.

Pozdrowienia dla Zespołu Edward.

06.08.2009

Bardzo szybka i wyczerpująca odpowiedź na zadane pytania. Polecam!!
Kasia

29.09.2009

Dobra rada i satysfakcjonująca, szybko i wyczerpująco udzielona.

Dziękuję Beata.

Przeczytaj wszystkie opinie

  porady prawne
opinie
Współpraca
Jeżeli jesteś zainteresowany współtworzeniem serwisu przeczytaj więcej informacji.
guzik Kontakt | Nasi partnerzy | Reklama | O nas | Polityka prywatności | Informacje o cookies | Poleć serwis znajomemu | Pomoc guzik